of 65378 LinkedIn

Jo Palmen slachtoffer ondeugdelijk onderzoek

Bepaald professioneel is het niet zoals Jo Palmen opereert, maar van de wethouder van Brunssum kan niet worden gezegd dat hij een hoog en ernstig integriteitsrisico vormt voor zijn gemeente. De hoogleraren Elzinga en Korsten hebben geen bewijs kunnen vinden voor belangenverstrengeling, waarvan Palmen op basis van eerder integriteitsonderzoek werd beticht.

Bepaald professioneel is het niet zoals Jo Palmen opereert, maar van de wethouder van Brunssum kan niet worden gezegd dat hij een hoog en ernstig integriteitsrisico vormt voor zijn gemeente. De hoogleraren Elzinga en Korsten hebben geen bewijs kunnen vinden voor belangenverstrengeling, waarvan Palmen op basis van eerder integriteitsonderzoek werd beticht.

Geheime analyse

Palmen trad na dat eerste onderzoek niet af. De gemeenteraad liet hem zitten, maar gaf de opdracht van een second opinion aan Douwe Jan Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) en Arno Korsten (Universiteit Maastricht). In dat vandaag gepresenteerde onderzoek maken de hoogleraren gehakt van de eerder uitgevoerde integriteitstoets in opdracht van de toenmalige burgemeester van Brunssum, Luc Winants. Bij die eerdere toets ging het om een geheime analyse, waar volgens Elzinga en Korsten ‘niemand het fijne van af wist’. Zo werd gezegd dat Palmen een lopende vordering in rechte van omtrent 1,5 miljoen euro (schadeloosstelling) tegen de gemeente zou hebben. Alleen al om die reden zouden de persoonlijke en publieke belangen door elkaar lopen. De onderzoekers Elzinga en Korsten bewijzen dat er geen sprake is van een lopende juridische vordering en dat Palmen al sinds 2016 bovendien geen eigenaar meer is van de grond waarover het conflict ging. 

 

Onbehoorlijk gedrag

Wel vinden Elzinga en Korsten dat Palmen zich onvoorzichtig gedroeg door over het geschil geen klare wijn te schenken. Zo liet hij lang onduidelijk dat de grond al was verkocht. Ook zou Jo Palmen zich door uitlatingen onbehoorlijk en dus niet integer hebben gedragen, maar die beschuldigingen kunnen niet tot de conclusie hoog integriteitsrisico leiden, ‘hoogstens tot een risico op het vlak van professionaliteit en communicatief vermogen’, aldus de hoogleraren. Ook constateren zij dat Palmen met regelmaat ‘uitzonderlijk’ opereerde, waardoor snel een sfeer of een schijn van belangenverstrengeling kon ontstaan. De gemeente Brunssum krijgt in de second opinion het verwijt dat zij het geschil met Palmen over het gronddossier veel te lang heeft laten bestaan en onvoldoende heeft gestreefd naar een adequate oplossing.

 

Politiek strijdmiddel

De onderzoekers vellen een hard oordeel over het eerste onderzoek dat Palmen de kwalificatie opleverde van benoembaar, maar met een meer dan gemiddeld integriteitsrisico. Die kwalificatie werd vervolgens in de raad opgehoogd naar een ‘hoog, ernstig integriteitsrisico’. Die risicotoetsing in de vorm van een geheim persoonlijk advies aan de burgemeester – op basis van schriftelijke bronnen en mails, zonder dat de betrokkene hoor en wederhoor krijgt – betitelen Elzinga en Korsten als ondeugdelijk. ‘Vooral nu de verhouding tussen toenmalig burgemeester Winants en het raadslid – later wethouder Palmen – ernstig was verstoord, is dit een uiterst riskante manier van opereren, waarbij gemakkelijk allerlei andere motieven en overwegingen een rol kunnen gaan spelen’, stellen ze. In een gemeente met verstoorde politiek-bestuurlijke verhoudingen integriteit namelijk al heel snel als ‘politiek strijdmiddel’ wordt gebruikt. Om die reden is het in hun ogen zeer onwenselijk als burgemeesters alleen zouden kunnen beslissen over de vraag of een wethouder wel of niet kan worden benoemd.

 

Ingrijpen minister

Elzinga en Korsten stellen een andere procedure voor, waarbij burgemeester en raad gezamenlijk op een zorgvuldige manier de integriteitstoets uitvoeren. Die procedure zou in de wet vastgelegd moeten worden. Alleen in uiterste gevallen zou de burgemeester de minister van Binnenlandse Zaken kunnen verzoeken om een benoeming te blokkeren. De minister zou dan een specifieke, in de Gemeentewet neergelegde bevoegdheid moeten krijgen ‘zich te bezinnen en eventueel knopen door te hakken.’ In ernstige gevallen zou dat een finale wettelijke bevoegdheid moeten zijn om de benoeming van de betreffende wethouder te verhinderen. Voordat de minister daartoe overgaat, zou volgens Elzinga en Korsten advies moeten worden ingewonnen van een landelijk college van drie personen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Na de laatste berichten hebben Winants (oud-burgemeester), Bovens (CdK), de minister van BZK en de VNG inzake het dossier Brummen héél veel uit te leggen.
Gelukkig zijn er nog Nederlanders die een beetje verstand hebben van bestuursrecht.
Overigens getuigt het niet van doelmatig bestuur om voor één enkel gevalletje van mogelijk integriteitsrisico (een piepje) een heel circus te maken met wetswijziging etc. Een groter gevaar is namelijk dat hiervan in de politieke arena misbruik wordt gemaakt en dan zijn de gevolgen nog veel negatiever.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
https://www.volkskrant.nl/4572621
De hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Arno Korsten kwamen met hun second opinion: 'Wij zien geen meer dan gemiddeld integriteitsrisico. Er zijn geen dwingende redenen van integriteit om de huidige benoeming van de wethouder nog te corrigeren. De gemeenteraad heeft gelijk gehad door hem niet weg te sturen.'
De uitgebreide en zeer lezenswaardige toelichting in de VK geeft ook nog een fijntjes weer dat er een enorm machtsspel is gespeeld door bepaalde partijen. Wie kan interpreteren, weet dat er meer aan de hand is dan enkel wethouder Palmen nl. het nakend verval van de oude landelijke partijen en verdere opkomst van de lokalo's.
Hieruit, en ook wat je inmiddels overal elders leest m.b.t. de hype ondermijning, blijkt dat men er niet vies van is desnoods ondermijning en integriteit op een hoop te vegen. Het gaat om het spel èn de knikkers; alles lijkt geoorloofd. Nu wordt, met op de achter- c.q. ondergrond ondermijning, integriteitstoetsing een topprioriteit. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …

Het zogenaamd schuchtere optreden van Ollongren is daar een sprekend voorbeeld van. Eerst, ingefluisterd en ook zonder wederhoor, iemand de maat nemen en in feite de Raad passeren en dan toch afstand nemen. Inderdaad, een revolverheldin op de verkeerde plek in het systeem.
Door jg op
Een integriteits onderzoek van het gedrag van de burgermeester en de oppositiepartijen lijkt me wel gepast. Het heeft er alle schijn van dat hier een poging gedaan werd om een politieke tegenstander via oneigenlijke middelen uit te schakelen.
Door Stef op
Eerherstel voor Jo Palmen. En een fikse schobbering voor Minister Ollogren, gouverneur Bovens, burgemeester Spies en ex-burgemeester Winants.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Dus...geheel volgens verwachting iedereen een beetje schuldig maar de gemeente i.c. ex-burgemeester Winants (ondersteund door Bovens en Ollongren)het meest.
Dus...vooral doorgaan. Palmen mag blijven en Winants krijgt postuum het heilige kruis na.

Het procedurevoorstel van Elzinga en Korsten is afwijkend van dat wat Spies c.s. voorstaan. Maar, het is slechts een mogelijke voorzet die eventueel kan worden overgenomen in de volgens Ollongren aan te passen Gemeentewet (zie intrekken Experimenteerwet).
We zullen zien of dat gebeurt en op dezelfde eigenzinnige wijze als de intrekkingswet WRR aan de orde zal worden gesteld. Slikken of stikken dus voor de gemeenteraden.
Vetes zullen blijven komen en gaan maar de Raad is dan niet meer het Hoogste Orgaan. Het Rijkstoezicht komt dichter bij de burger.

Probleem is en blijft derhalve dat door machtsdenken de Trias Politica onder druk staat en op termijn verwordt tot de Flip Fluitketel show.