of 59761 LinkedIn

Groningen houdt zes gemeenten over

Binnen vijf jaar moeten de huidige 23 Groninger gemeenten opgaan in zes nieuwe gemeenten. Dat adviseert de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen in haar donderdag uitgebrachte eindrapport.

De 23 gemeenten in de provincie Groningen moeten uiterlijk eind 2017 zijn gefuseerd tot zes nieuwe gemeenten.

Urgente vernieuwing

Dit adviseert de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen in haar donderdag uitgebrachte eindrapport ‘Grenzeloos Gunnen; Advies over de maatschappelijk urgente vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en de bestuurscultuur in Groningen’. Naast de stad Groningen zijn Hogeland, Eemsdelta, Westerkwartier, De Compagnie en Oost-Groningen de werknamen voor de in totaal zes toekomstige Groninger gemeenten. De definitieve naamgeving is overigens aan de nieuwe gemeenten zelf.

 

Zwak en zorgwekkend

De financiële positie van veel Groninger gemeenten is zwak en zorgwekkend, inkomsten lopen verder terug en er moet nog meer bezuinigd worden. Het percentage (jonge) werklozen, wajong’ers, mensen in de sociale werkvoorzieningen en de bijstand is al jarenlang opvallend hoog. Het aantal inwoners dat de voorzieningen ‘draagt’ neemt af en de gemiddelde leeftijd van de Groningers is vergeleken met landelijke cijfers hoog, zo concludeert de commissie.


Gemeenten niet opgewassen

De 23 gemeenten zijn niet opgewassen tegen de huidige problemen zoals de hoge werkloosheid en een laag besteedbaar inkomen. Daar komen straks de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en maatschappelijke ondersteuning nog bij, die met efficiencykortingen vanuit het rijk aan de gemeenten worden overgedragen. Die decentralisaties binnen het sociaal domein kunnen de huidige gemeenten inhoudelijk noch financieel bolwerken. De kansen die er provinciaal liggen, worden bovendien met ‘onvoldoende daadkracht en innovatievermogen opgepakt’, stelt de commissie.


Kluwen aan samenwerkingsverbanden

Met de voorgestelde grootschalige gemeentelijke herindeling wordt een einde gemaakt aan de ‘energieverslindende en democratisch slecht te legitimeren kluwen aan samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen’, aldus de visitatiecommissie in haar stevige rapport. Andere voordelen zijn versterking van de bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit van gemeentelijke organisaties, meer bestuurlijk en inhoudelijk evenwicht tussen de stad Groningen en de omliggende gemeenten en minder bestuurlijke drukte waardoor overleg en samenwerking met externe partijen makkelijker wordt. De provincie moet minder op de stoel van gemeenten gaan zitten en moet meer dan nu de strategische koers bepalen.


Cultuurverandering ook hard nodig

De structuuringreep moet ook leiden tot een cultuurverandering in het Groningse. Gemeenten gunnen elkaar doorgaans niet veel en beconcurreren elkaar onderling, zelfs als dat in het nadeel is van het geheel, concludeert de commissie. Daarbij is sprake van een strijd om de macht tussen de stad Groningen en de ommelanden en tussen de stad en de provincie ‘die op geen enkele wijze de langere termijn belangen van burgers en organisaties dient’.


Provincie als regisseur

De provincie moet de herindelingsoperatie gaan regisseren, adviseert de commissie. De commissie dringt er in haar advies bij het rijk op aan om de provincies meer bevoegdheden te geven zodat zij daadwerkelijk doorzettingsmacht hebben. De commissie adviseert het provinciebestuur om − evenals minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) – gemeenten met (financiële) prikkels tot herindeling te bewegen. Gemeenten die niet willen fuseren, zouden op een ‘startkwalificatie’ zoals de commissie het noemt, gekort moeten worden. Plasterk onderzoekt of via de vaste voet herindelingen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden.


Nieuwe gemeenten

De Marne, Winsum, Bedum, een stukje van Zuidhorn en een deel van Eemsmond

(exclusief het industrie- en havengebied) moeten in de ogen van de commissie Hogeland gaan vormen. Een ander stuk van Zuidhorn zou met Grootegast, Leek en Marum moeten opgaan in Westerkwartier. Aan de stad Groningen worden Ten Boer, Haren en deel van Slochteren toegevoegd. De nieuwe gemeente Eemsdelta (of ‘Groninger havens’) wordt gevormd door het haven- en industriegebied Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, een deel van Slochteren en een deel van Oldambt. De Compagnie gaat bestaan uit Hoogezand-Sappemeer, een deel van Slochteren,  Menterwolde, Veendam en Pekela. Oldambt, Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde moeten opgaan in Oost-Groningen.

 

De Visitatiecommissie Groningen werkte in opdracht van de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten.  

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos derckx (adm) op
Waarom opschalen van de gemeentes binnen de provinciegrenzen als je geen provincies meer wil met de huidige grenzen. Dubbel werk is onzinnig ofshoon deze commissie wel weer naam heeft gemaakr voor bepaalde politici. Zijn zij het die belangrijk willen zijn. En Plasterk met zijn boete/bonusbeleid, alles op dictatuurbasis, anders boete. De bonus zat al in de rijksuitkering doch wordt niet betaald als je niet braaf bent. Zielige politiek, straalt geen kracht en sterkte uit.
Door P. van Duijn (raadslid Oldebroek) op
Als regelmatige vakantieganger in Groningen heb ik met verbaasd over de toen al stevige oppervlakten van het Groningse platteland. Waar moet het straks dan wel niet naar toe? Over vervreemding van burger tot zijn bestuur gesproken... Sterkte ermee!
Door Luppo (inwoner provincie Groningen) op
Er wordt steeds gesproken over "grote problemen" die de 23 gemeenten niet aankunnen.
Welke "grote problemen" zijn dit eigenlijk??
Zijn dit de problemen die zelfs op Rijksniveau niet opgelost konden worden, maar de gemeenten wel omdat deze "dichter" bij de burgers staan?
En dan nu maar weer opschalen. En als we opgeschaald zijn, zijn de "grote problemen" dan wel op te lossen? Ik begrijp het niet meer.
Het grootste probleem is mi gebrek aan visie en daadkracht in bestuurlijk Nederland.
Men papegaait er maar een beetje op los.
Door Joschke op
Met grote gemeentes, schep je afstand tussen burger en bestuur. In de gemeente Den Haag gaan ze daar al ver mee: een uitkering bijstand of een aanvraag WMO moet van de gemeente digitaal. Jammer als je daarmee niet uit de voeten kan. In plaats dat de gemeente er voor de burger is, is de burger er voor de gemeente. En de besparingen liggen dan op het vlak van burgers die wel rechten hebben maar deze niet kunnen verzilveren. Is dat wat de PvdA wil?

Blijkbaar wel, en daarmee verlaagt de PvdA zich tot het nivo van Rutte en de VDD en Pechtold en d'66.

In plaats dat de PvdA er van alles aan doet om de VVD te pleasen (zoals toen de VVD schrok van het feit dat de veranderingen in de ziektekostenverzekering haar achterban in opstand kwam en akkoord ging dat dit werd veranderd) zou de PvdA weer 'links' moeten denken en handelen en niet allerlei sociale verworvenheden zoals ontslagrecht, sociale zekerheid, sociale woningbouw verkwanselen zoals Samson nu doet. En wat Plasterk nu doet is onzin. Er zijn wel belangrijkere zaken dan het opheffen va provincies en gemeenten...

De PvdA ziet niet in dat men in de val van de VVD is getrapt en zichzelf vernietigt. Dat de VVD asociaal is, dat wisten we al. Dat zoveel mensen op die lieve Rutte stemden is onbegrijpelijk want het is wel de neoliberale aanhang waartoe de ondernemers, bankiers en grootverdiensers behoren dioe de crisis verorozaakten.

Hopelijk ziet de PvdA op tijd in dat het niet goed gaat, maar belangrijker is dat de mensen straks verstandig gaan kiezen en dat is dan niet op de VVD, GrijsRechts, of d'66
Door schaduwfractielid op
Wie wil zeggen dat een groter gemeente wel de problermen aan kan.Als een kleine gemeente een groot probleem heeft, hoe groot moet de probleem zijn bij schaal vergroting.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Prima idee. Sluit aan op de komende decentralisaties, is gunstig voor de bestuurskracht, vermindert de bestuurlijke drukte, bij een goede uitvoering kan een efficiëncyslag worden geslagen en dat is goed voor de portemonnaie van de burger.
Dus eerder vandaag dan morgen uitvoeren!
Door johannes (adviseur) op
Beste Nobby, Over 20 jaar bestaat Nederland als autonoom land niet meer en zijn wij een zeer kleine provincie van het Grote Europa dat door de VVD en D'66 wordt nagestreefd. Ik sluit niet uit dat u voor bepaalde vergunningen zelfs zult moeten afreizen naar het agglomoraat Brussel omdat in Europa de centralistische aansturing uit het Franse besturingsmodel wordt overgenomen.
Het grote voordeel daarvan is dat wij dan geen discussies meer hoeven te voeren over de wijze waarop aan het koningschap invulling wordt gegeven. Er is dan geen ruimte meer voor een dergelijk verouderd instituut.
De provindie Nederland zal dan bestaan uit een beperkt aantal agglomoraties, waaronder de Randstad. De huidige landsgrenzen zullen vervagen waardoor gebieden die nu nog in de provincies liggen worden samengevoegd met gebieden uit Belgie en Duitsland. Taalgrenzen zijn er dan niet meer omdat de voertaal in Europa het Engels is geworden en de eigen taal is verworden tot een lokaal dialect.
Daarom hoor je Pechtold ook niet meer over het Koningshuis. Het ebschouwt dat als een sterfhuisconstructie.
Door Nobby (animal cop) op
Beste mensen, Nederland bestaat over 20 jaar uit de provincies Westvlaanderen, Oostvlaanderen, Rijndelta, Holland, FrGrDrKvONop, Rivierenland, Brabant, Limburg en De eilanden.
En elke provincie bestaat uit ongeveer 30 gemeenten. Zowel provincie als gemeentebestuur kent een professioneel bestuursapparaat en is ook op vrijdagmiddag bereikbaar voor het publiek. Telefoontjes worden direct beantwoord, e-mails binnen een dag, brieven binnen een week, aanvragen binnen twee weken, schadeclaims binnen vier en bezwaarschriften binnen zes weken. Moet u lachen? Belief!
Door Kleine burger (altijd de pineut) op
Zo'n verhaal gaat pas inhoud krijgen als er ergens werd vermeld hoe groot die gemeenten nu zijn en wat ze moeten worden. En verder is het m.b.t. het advies inderdaad: je krijgt terug wat je er instopte.
Door Luppo (inwoner provincie Groningen) op
Eerst een opmerking vooraf:
Dit advies is de letterlijke uitwerking van een opdracht om tot opschaling te komen. Als de opdracht was geweest om de huidige gemeentegrenzen te handhaven, was er met hetzelfde gemak ook een prachtig advies geproduceerd.

Maar enfin, er ligt een advies, maar hoe nu verder??
Er zijn een aantal zaken die mij gigantisch storen en dat heeft vooral te maken met de onlogische volgorde waarin belangrijke zaken (gaan) gebeuren :
- Als provinciegrenzen vervagen, is een andere opschaling logischer. Waarom is dit niet eerst ingekaderd??
- Bestaande gemeenten worden de komende jaren opgezadeld met gigantische taakverschuivingen, die gerealiseerd dienen te zijn voor de beoogde herindelingsdatum van 1-1-2018. Elke bestaande gemeente gaat dit op zijn eigen manier oplossen. Dit kosten veel geld en inspanning etc. Na de herindeling begint dezelfde ellende opnieuw!!!
- de beslissing tot herindeling ligt nu bij de gemeenteraden. Had eerst even geregeld dat deze bevoegdheid bij het Rijk, danwel provincie kwam te liggen. ik voorspel je dat er veel gediscussieerd wordt, maar dat er weinig tot niets gebeurt.
Nu wordt er wel gevraagd aan de gemeenten om netjes te gaan samenwerken, maar samenwerken is zo ontzettend lastig en moeilijk, da's niet efficient. Dit heeft vooral te maken met de ijdele en narcistische karaktertrekken van bestuurders.
De ambtenaren willen het liefst meteen herindelen, het zijn de bestuurders die dit proces vertragen!!

Kortom, allemaal goede plannen en bedoelingen, maar een verkeerde volgorde. Allemaal het gevolg van de korte termijn politiek en het gebrek aan intelligentie, logica, visie en geduld.

Ik ga de ontwikkelingen in deze prachtige provincie op de voet volgen en ik hoop echt dat ik verrast word....