of 61043 LinkedIn

Gepolder waterschappen maakt kiezen moeilijk

Voor het eerst in de geschiedenis worden de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met die van Provinciale Staten gehouden. Het is aan de politieke partijen om aan de kiezers duidelijk te maken waar ze voor staan en vooral wat het verschil is met de andere partijen. Maar daar wringt de schoen. Het uitventen van verschillen zit niet in hun dna.

Voor het eerst in de geschiedenis worden de verkiezingen voor de waterschappen gelijktijdig met die van Provinciale Staten gehouden. Er valt zeker wat te kiezen, maar het uitventen van verschillen zit niet in het dna van de deelnemende politieke partijen.

Onzichtbaarheid

Verkiezingen voor de waterschappen brengen nog minder dan die voor de provincie massa’s kiezers op de been. Bij de laatste waterschapsverkiezingen (in 2008) werd een opkomst van 23,9 procent genoteerd, bij de laatste verkiezingen voor Provinciale Staten in 2011 toog 46,3 procent van de kiezers naar de stembus. Het is de vraag of de opkomst dit jaar groter zal zijn. Want naast het feit dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten dit keer meer dan ooit worden overschaduwd door het belang ervan voor een nieuwe Eerste Kamer, speelt volgens Arian Kuil, woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel, de onzichtbaarheid van de politieke dimensie bij waterschapsbesturen parten.

 

Hoge compromisbereidheid

Het is aan de deelnemende politieke partijen om aan de kiezers duidelijk te maken waar ze voor staan en vooral wat het verschil is met de andere partijen, vindt Kuil. Maar daar wringt de schoen. ‘Het waterschap is het oudste bestuursorgaan van Nederland en puur vanuit zijn functie ontstaan. Als je de handen niet ineen slaat, kun je het water niet buitenhouden. In Nederland is er een gedeeld belang om droge voeten te houden. De manier waarop waterschapsbesturen nu werken, laat dat zien. Er is een hoge compromisbereidheid. Het polderen komt hier letterlijk vandaan.’ Het zit volgens Kuil niet in het dna van partijen om die verschillen uit te venten. Partijen hebben, bijna historisch bepaald, niet de neiging om zich scherp uit te laten.

 

Waterschapsbelasting

Maar die verschillen zijn er wel degelijk en Kuil vindt het belangrijk dat die ook aan de kiezers duidelijk worden gemaakt. Hoewel niet alle leden van het algemeen bestuur van een waterschap rechtstreeks worden gekozen – een percentage wordt benoemd (geborgde zetels) − gaat het nog altijd om het gros ervan. Met een direct gekozen meerderheid in het algemeen bestuur maakt het daarmee nogal wat uit of partijen in de meerderheid zijn die vooral voor de belangen van agrariërs opkomen, of juist partijen die meer oog hebben voor de cultuur- en natuurwaarden van een gebied. Daarnaast verschillen partijen van mening over de (hoogte van de) waterschapsbelasting en zijn er  bijvoorbeeld regionale belangengroeperingen die voor specifieke ontwikkelingen in een gebied opkomen. Er valt dus degelijk wat te kiezen, wil Kuil maar zeggen.

 

Profilering

De (communicatie)adviseurs van de waterschappen doen hun best om de partijen te overtuigen van het belang van profilering, maar verder kunnen ze niet gaan, benadrukt Kuil. Wel pakken ze hun rol bij de bevordering van de opkomst. De waterschappen werken daarbij onderling nauw samen. Het resultaat: een gezamenlijk beeldconcept, de gezamenlijke aanbesteding van een stemhulp, de inzet van social media, verkiezingskranten en een Facebookpagina. De stemhulp is inmiddels online. 22 van de 23 waterschappen online. Waterschap Vechtstromen heeft vorig jaar al verkiezingen gehouden vanwege de fusie tussen Velt en Vecht en Regge en Dinkel.

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 3 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rommel op
Hee, sinds wanneer is BB een gratis relamesite voor politieke partijen, Margootje Otten ?
Door Margot Otten -Bosjuffrouw (AWP Kandidaat Waterschap Vallei en Veluwe) op
Het kiezen voor de waterschapsbesturen is zeker van belang voor burgers, boeren en bedrijven. Diverse politieke partijen drukken sinds 2008 (het wijzigen van de verkiezingsstructuur) de politieke ideologie op water en wat dat mag kosten voor verschillende partijen. Ongeacht de vraag waarom de regels zijn zoals ze zijn, is het voor de directe belastingbetaler zeer interessant om vooral de politieke stemmingen buiten het waterschapsbestuur te houden. Kwijtschelding voor partijen betekent extra belasting voor anderen,. Een dure pronk-installatie en "sociale waterschapseducatie in ontwikkelingslanden" verhogen direct de rekening voor de burgers, boeren en bedrijven. Dit soort politiek aangestuurde "kosten van bestuur" dienen wel betaald te worden door de kiezer, die vergeet te kiezen. Om die reden is Algemene Waterschapspartij AWP politiek onafhankelijk en voorstander van betaalbaar en gedegen, kosten-reducerend beleid. Ongeacht de vraag waarom de structuur is, wat het is, is uw stem bepalend voor de hoogte van de rekening Ingezetene toeslag en vervuilingsbelasting. Stem AWP voor een betaalbare rekening en gedegen, deskundig bestuur.
Door Bertus op
Helemaal eens, @Piet van Noort. Het gesjoemel van Waterschappen, daar steken de strapatzen van Mark Verheijen maar bleekjes bij af.
Door Piet van Noort (Kustbewoner) op
Gepolder waterschappen maakt kiezen moeilijk omdat waterschappen geleid worden door ambtenaren die elkaar de bal toe spelen. Op deze manier is ook de 50% bijdrage tot stand gekomen. De positie van de voorstellers van deze financiële truc is verbeterd, die van de betalende polderbewoners verslechterd. Als voorbeeld : voor de primaire Zeewering in NH was 30 miljoen kuub zand begroot. De aannemers van Oord & Boskalis hebben al voor realisering 37 miljoen kuub aangevoerd. Wie gaat die, minstens 7 miljoen kuub a € 5 gemiddeld , meerkosten op tafel brengen? De dijkgraaf is afkomstig van RWS en heeft eigenhandig de Deltavisie afgestemd op een zandig RWS beleid. Dit tegen het advies van een democratische inspraakcommissie. Handelingen als deze maakt het zeer moeilijk om ergens op te stemmen.
Door Niels op
Nogmaals...waarom moet dat met een gekozen bestuur? Financiering heeft daar weinig mee te maken.
Door p op
@ Niels: als er iets decentraal wordt gedaan dan is het wel het waterbeheer. nationaal is er echt niet zoveel geborgd als je zou denken. Sterker nog, tegenwoordig moeten de dijkversterking van de primaire (dus nationale) dijken voor de helft worden gefinancierd door de waterschappen-want het Rijk heeft geen geld...Door Een ander geluid op
Soms helpt het om het probleem om te draaien. Wat zou er gebeuren als we de besturen (politieke leiding) van een waterschap zouden opheffen. Uiteraard levert dit een forse financiële besparing op. Maar wat gaat er mis?

Bij veel gemeenschappelijke regelingen (GGD, Brandweer) wordt het bestuur gevormd door (gratis) ad-hoc deelname van lokale (gemeentelijke) bestuurders. Zou zoiets ook bij een waterschap werken?
Door Niels op
"Het Waterschap is puur vanuit zijn functie ontstaan"...Vroeger was er inderdaad behoefte op lokaal niveau om droge voeten te houden en landbouwgrond te winnen (economisch belang). Maar Nederland heeft zich inmiddels verder ontwikkelt en op nationaal niveau veel meer geborgd dan vroeger. De taken van het Waterschap zijn veel meer gericht op beheer dan op ontwikkeling. Ik vraag mij daarom af of de Waterschappen van tegenwoordig nog voldoende democratisch gelegitimeerd zijn. Dat hun functie belangrijk is, dat weet en vindt 100% van de Nederlanders (het zit in ons DNA). Waarvoor moet het bestuur dan nog steeds worden gekozen? Maak er ZBO's van of iets dergelijks...
Door opmerker op
het belang ligt zonder twijfel bij deskundigheid van kandidaten op gebied van waterhuishouding-management en wat daarbij hoort. daar hebben ondeskundige politieke lijsttrekkers niet mee te maken.