of 59329 LinkedIn

Gemeenten en provincies massaal samengevoegd

De nieuwe coalitiepartijen VVD en PvdA zouden van plan zijn om vrijwel alle gemeenten samen te voegen en de provincies tot vijf landsdelen
74 reacties

De nieuwe coalitie is van plan om gemeenten massaal te laten fuseren. Zou zouden er alleen  nog maar gemeenten over mogen blijven met minimaal 100 duizend inwoners. Provincies zouden worden teruggebracht tot vijf 'landsdelen'. Dat melden bronnen aan de Telegraaf.

Bijna alle gemeenten
De operatie zou vrijwel elke gemeente raken aangezien slechts 25 van de 415 gemeenten over meer dan 100 duizend inwoners beschikken. Hoe de landsdelen er precies uit zouden te komen zien is niet duidelijk, maar er zou in ieder geval sprake zijn van samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland waarbij de Noordoostpolder mogelijk daarvan wordt  losgekoppeld.

Lees alle recente ontwikkelingen in het Dossier Regeerakkoord 2012

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sabine (beleidsmedewerker P&O) op
Ik herhaal deze reactie van paul (adviseur)op 29 oktober 2012 13:46, want daar kan ik me helemaal in vinden.
"In Duitsland werkt het prima. Daar is iedere gemeente gewoon zelfstandig en geen gezwets over mammoet gemeentes. Maar dat komt omdat daar al decennia de burgemeester wordt gekozen. De burgemeester is een rots in de branding in de steden en dorpen, van lokale afkomst en staat met zijn raad en bestuur zeer dichtbij de bevolking. Elke week is er ook stadrat waar veel inwoners naar toe gaan om het wel en wee van hun plaats te bespreken. Kijk, dat is nou democratie. Het maakt dus niet uit of het Gemeenten van 5000 of 100.000 inwoners zijn. Het gaat om de betrokkenheid van politiek en bestuur bij de inwoners van de eigen stad. Je ziet hier hoe smal de discussie al is, we hebben het alleen nog over schaal. Nederland is een armzalig land aan het worden"
De reactie van Leo Helleman (HR-adviseur)op 29 oktober 2012 vind ik erg armoedig!
Door M. Bosma-van Wieren (Raadslid CDA Zwartewaterland) op
Wat moet er gebeuren met al het toekomstig boventallig personeel? En wat te denken van wethouders, burgermeesters etc.
Door Leo Helleman (HR-adviseur) op
Goede zaak. Dit leidt ook wat bestuur en management betreft tot verregaande professionalisering. De afstand burger - politiek? Die is groot en blijft groot, maar of dat nu zo'n probleem is.....
Door J.Slot (beleidsmedewerker RO) op
Ik neem aan dat deze bezuinigingsoperatie niet wordt ingegeven door successen noch door teleurstellingenuit het verleden. Wat moet je bij bestuurlijke herindeling vermijden? Onwil! Neem de wens tot samenwerking als uitgangspunt en niet de getalsmatige benadering. Gebruik m.a.w. de juiste argumenten en realiseer je dat veel medewerkers overbodig zullen worden! Een mijnenveld voor de nieuwe minister!
Door j.wijn (raadslid) op
Wordt het daardoor allemaal niet te grootschalig?,blijft het te overzien is het nog bestuurbaar.
Komt het burgerparticitie daardoor niet in gevaar,afstand burger versus politiek wordt daardoor nog groter als het nu al is?.
Door P.M. de Goede op
Eindelijk
Door Lizette Visscher (fractievoorzitter VVD Bodegraven-Reeuwijk) op
Hopelijk berust dit bericht wat de gemeenten betreft niet op waarheid. Zo´n plan maakt de afstand tussen burger en politiek alleen maar groter. Veel gemeenten verkeren nog in de beginfase van een nieuw gevormde gemeente. Voorzieningen staan sterk onder druk bij fusies. Het is absoluut een utopie om te denken dat groter ook leidt tot forse bezuinigingen. Wij moeten onze inwoners serieus nemen. Op deze manier steeds opnieuw alles op de schop gooien gaat niet voor draagvlak zorgen. Regionale Samenwerking tussen gemeenten is zeker nodig nu er in het nieuwe regeerakkoord kennelijk weer meer op het bord van gemeenten komt te liggen. maar dat hoeft niet tot nieuwe fusies te leiden.
Door Ed van Ooijen (gepensioneerd gemeenteambtenaar en docent staats- en bestuursrecht) op
Het huis van Thorbecke wordt nu dus definitief gesloopt. Opschaling doet afbreuk aan de binnengemeentelijke decentralisatie. Er wordt derhalve niet alleen definitief gebroken en afgerekend met de democratiseringsgolf van de zestiger jaren, maar ook met de gedecentraliseerde eenheidsstaat, die al bijna 200 jaar bestaat. .We worden dus een soort Bataafsche Republiek op Franse leest geschoeid. Wat zullen de actiegroepen het druk krijgen.
Door Peter Coopmans (organisatie-adviseur/HRM en Arbodeskundige.) op
REGIOVORMING ALS NIEUWE BESTUURSVORM DOET GEMEENTEN EN PROVINCIES VERDWIJNEN!
Als echte D66’er ben je altijd op zoek naar een betere bestuurbaarheid van de overheid. Deze moet recht doen aan moderne opvattingen van politieke besluitvorming, nieuwe inzichten op het gebied van besturen, het effectief gebruik maken van democratische beginselen en burgerparticipatie en het efficiënt inrichten van de ambtelijke bedrijfsvoering.
Mijn voorstel zou zijn om de provincies op te heffen en alle gemeenten om te dopen tot service en dienstverlenende centra en de politieke besluitvorming en bestuurlijke verantwoordelijkheid neer te leggen op regionaal niveau.
Nederland wordt dan opgedeeld in een logisch ingedeelde regiostructuur, waar een gekozen parlement , zoals Gemeenteraad en Provinciale Staten , wordt geïnstalleerd als Regioraad, die vervolgens een College kiezen onder leiding van een Regioburgemeester of Commissaris.
De 4 grote steden kun je beschouwen als een regio, eventueel naar behoefte aangevuld met randgemeenten.
Waarom deze gedachte?
Veel gemeenten, en zeker kleine gemeenten, bereiken de grenzen van de groei en kunnen dikwijls de financiele doelstellingen niet meer bereiken en zitten met begrotingstekorten. Gemeenten kunnen de expertise op een aantal kerntaken niet meer zelf organiseren of het ontbreekt aan de nodige kwaliteit en deskundigheid in het eigen ambtenarenapparaat. De uitvoering van taken worden steeds duurder en men zoekt daarom steeds meer samenwerking met andere gemeenten om de kosten te drukken en de efficiency te verhogen. Ook zijn veel taken uit noodzaak geprivatiseerd en in handen gekomen van commerciële ondernemingen en/of maatschappelijke instellingen. De financiele en beleidsmatige verantwoordelijkheid is echter door de wettelijke zorgplicht bij de gemeenten gebleven en kan de financiele situatie onbeheersbaar maken. De gemeenten die daardoor in de problemen zijn gekomen zijn genoegzaam bekend. De gemeenten worden tevens geconfronteerd met nieuwe kerntaken, die zijn overgeheveld van provincie of rijk naar de lokale overheid, zijnde de gemeenten.
Om die redenen zoeken gemeenten veelvuldig uit noodzaak hun toevlucht in deels intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van gemeenschappelijke taken.
Daarnaast worden steeds meer beleidsmatige en complexe taken opgeschaald naar een regionale samenwerkingsverband in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur door en uit de deelnemende gemeenten. Zij krijgen vergaande bestuurlijke bevoegdheden en mandaten van colleges en gemeenteraden.
Te denken valt aan taken op het gebied van ruimtelijke ordening, veiligheid en handhaving, jeugdzorg, arbeidsbemiddeling en voorziening, milieu en WMO.

Ook de democratische legitimiteit wordt daarbij een hoge mate veronachtzaamt, omdat geen rechtstreekse bemoeienis meer hebben op wat zich in zo’n GR afspeelt. De gemeenteraden van aangesloten gemeenten hebben nauwelijks meer invloed op de beleidsvoering en besluitvorming van het door de colleges van B&W gekozen Algemene en Dagelijkse Bestuur.
Het verschijnsel doet zich nu voor, dat deze regio-organisatie zich versterkt met deskundige ambtenaren van gemeenten of van andere overheidsorganen. Er worden op regionaal niveau beleidsplannen, uitvoeringscenario’s en strategische programma’s bedacht, besloten en uitgevoerd. De gemeenten hebben zich daarin te schikken en hebben nauwelijks nog invloed en controle op dit proces. De Regio wordt dus een allesbepalende factor. De gemeenten veranderen dan in uitvoerende en dienstverlenende organen. Immers op hoger niveau wordt het beleid bepaald. Door devaluatie van functies en uitholling van taken worden functies opgeheven of overgeheveld naar de Regio en verliest men ook kwalitatief goed personeel. Tevens wordt het moeilijk om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers. Zeker jongeren kiezen niet meer voor de overheid.
De provincie komt eveneens in de verdrukking. Veel taken heeft ze moeten afstaan aan de gemeenten. De provincie wordt steeds minder slagvaardig, omdat ze ver afstaat van de praktijk en steeds meer afhankelijk wordt van de inbreng en informatie van de gemeenten, terwijl ze tegelijkertijd op afstand moet opereren. Het belangrijkste bestaansrecht is gelegen in de uitvoering , opgedragen taken, de toezichthoudende taak en de adviserende en bemiddelende taken gegeven door het rijk.
Deze taken worden steeds meer ingevuld door de Regio’s en grote gemeenten. Daar is meer voeling met de praktijk en kan een rechtstreekse en directe maatregel worden genomen. Veel van deze taken zijn of worden verschoven en ingevuld op regio-niveau of gemeentelijk niveau. Het bestaansrecht van de provincie wordt danig aangetast, als je bedenkt dat dit ook in een operationele professionele zelfstandig functionerende organisatievorm kan worden uitgevoerd.
Als we dit zien als een natuurlijke en noodzakelijke ontwikkeling dan wordt het in mij ogen tijd om eens na te denken aan een betere besturing van dit geheel.
Peter Coopmans, Etten Leur, lid D66

Door paul (adviseur) op
In Duitsland werkt het prima. Daar is iedere gemeente gewoon zelfstandig en geen gezwets over mammoet gemeentes. Maar dat komt omdat daar al decennia de burgemeester wordt gekozen. De burgemeester is een rots in de branding in de steden en dorpen, van lokale afkomst en staat met zijn raad en bestuur zeer dichtbij de bevolking. Elke week is er ook stadrat waar veel inwoners naar toe gaan om het wel en wee van hun plaats te bespreken. Kijk, dat is nou democratie. Het maakt dus niet uit of het Gemeenten van 5000 of 100.000 inwoners zijn. Het gaat om de betrokkenheid van politiek en bestuur bij de inwoners van de eigen stad. Je ziet hier hoe smal de discussie al is, we hebben het alleen nog over schaal. Nederland is een armzalig land aan het worden.