of 62812 LinkedIn

Geen herindeling? Dan stappen wethouders op

De drie wethouders in Meerssen stappen op als de gemeenteraad niet kiest voor een herindeling, het liefst met Maastricht.

Terwijl de ene gemeente zich met hand en tand verzet tegen gemeentelijke herindeling, wordt in andere gemeenten welhaast gesmeekt te kiezen voor een fusie. Dat laatste is in Meerssen het geval. De drie wethouders stellen vrijdag in een brief aan de gemeenteraad op te stappen als niet voor een herindeling, het liefst met Maastricht, wordt gekozen.

Onhaalbaar

Een zelfstandige gemeente is geen haalbaar perspectief meer en niet in het belang van de gemeenschap, zo is het college recent tot de slotsom gekomen. Het begrotingstekort wordt becijferd op zo’n 1,7 miljoen euro in 2021 oplopend naar circa 2 miljoen euro in 2023. Daarnaast hangt de herverdeling van het Gemeentefonds als een zwaard van Damocles boven vooral kleine gemeenten, zoals Meerssen. Ook voor de oplopende tekorten in het sociaal domein is nog geen passend antwoord.

 

Ingrijpend en ontwrichtend

Een ‘exorbitante ombuigingsoperatie’ – nodig om de berekende tekorten in de meerjarenbegroting op te lossen – is niet in het belang van de inwoners van de gemeente Meerssen, schrijven de wethouders in hun brief aan de raad. ‘Onze inschatting is dat de bezuinigingen en/of lastenverzwaringen dermate ingrijpend zullen zijn dat daarmee de lokale samenleving en de sociale cohesie in de kernen ernstig ontwricht wordt.’ De ozb zou fors moeten worden verhoogd, terwijl Meerssen al een dure woongemeente is, en voorzieningen als bibliotheek en zwembad zouden moeten worden gesloten. Het college heeft daarom grote twijfels over deze oplossingsrichting. ‘Daarnaast hebben wij ook twijfels over de lange termijn - er zijn namelijk bepaalde risico's die mogelijk nog meer ombuigingen noodzakelijk maken.’ Het college ziet geen andere oplossing dan te kiezen voor herindeling waarbij Maastricht ‘de meest aangewezen partner is’.

 

Regieorganisatie

Tot nu toe koerste de raad van Meersen op een zelfstandig voortbestaan, maar wilde wel met Maastricht een zogeheten regieorganisatie gaan vormen. Dat houdt in dat alle ambtenaren van Meerssen, behalve de griffier en de gemeentesecretaris, in dienst komen van Maastricht. De ambtenaren gaan vervolgens voor beide gemeenten werken. In december zouden beiden gemeenteraden daarover een definitief besluit nemen. Die ambtelijke samenwerking zou dan per 2021 van start gaan.

 

Dringend appel

Dit is echter geen haalbare optie meer, stellen de wethouders in hun brief. ‘Het college wil daarom bij dezen een dringend appel op de gemeenteraad doen om de eerder ingezette koers te veranderen door zo spoedig mogelijk volop in te zetten op herindeling en ons college de opdracht te geven om op korte termijn het gesprek hierover met het college van B&W van de gemeente Maastricht aan te gaan.’

 

2023

Het college van Maastricht heeft inmiddels in een brief aan het Meerssense college aangegeven dat het positief tegenover een herindeling staat. Een fusie zou het college van Maastricht zelfs liever zien dan de vorming van een regieorganisatie. Als er snel knopen kunnen worden doorgehakt, kan een herindeling in 2023 een feit zijn. Dit betekent dat de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht al deze of volgende maand een principebesluit moeten nemen en uiterlijk in december een ontwerpbesluit.

 

‘Dreigement’

Dat het de wethouders menens is, wordt wel duidelijk uit het ‘dreigement’ op te stappen als de raad vasthoudt aan zelfstandigheid. De wethouders vinden de forse bezuinigingen die dan moet worden doorgevoerd ‘onverantwoordelijk’ en willen ‘daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen’. In de brief verzoeken de wethouders de raad een extra raadsvergadering te beleggen. Een eventuele datum is nog niet bekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Gek he, dat het college de gemeenteraad niet kan overtuigen. Natuurlijk zullen bij de gemeenteraad ook sentimenten een belangrijke rol spelen, maar in hoeverre heeft het college de gemeenteraad mee genomen om uiteindelijk gezamenlijk tot de conclusie te komen? Of is de gemeenteraad geconfronteerd met de conclusies van het college? In dat geval rest maar één oplossing van het hoogste bestuursorgaan: het vertrouwen in het college opzeggen, maar liever nog eerst de boodschap van het college aan een serieus onderzoek met externe deskundigen onderwerpen. En haal die deskundigen dan niet uit de directe omgeving van Meerssen.