of 60220 LinkedIn

Fred Spijkers denkt aan 'claim à la Oltmans'

Klokkenluider Fred Spijkers bereidt een miljoenenclaim tegen de staat voor. Ook wil hij dat alle over hem bestaande stukken die zijn opgeborgen in het Nationaal Archief, zo snel mogelijk openbaar worden.
Klokkenluider Fred Spijkers bereidt een miljoenenclaim tegen de staat voor. Ook wil hij dat alle over hem bestaande stukken die zijn opgeborgen in het Nationaal Archief, zo snel mogelijk openbaar worden.

Kort voor Kerstmis werd Spijkers, die tot 1993 bij Defensie in dienst was als bedrijfsmaatschappelijk werker, grotendeels in het gelijk gesteld in een herzieningsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad oordeelde dat de opeenvolgende ministers van Defensie ‘een overwegend aandeel’ hebben gehad ‘in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde verhoudingen’, en dus het ontslag van Spijkers.

 

Verder stelde de Raad vast dat het optreden van de klokkenluider na een fataal mijnongeval in 1984 de oorzaak van het arbeidsconflict is geweest. Spijkers weigerde destijds om de weduwe van de omgekomen munitie-expert Rob Ovaa te vertellen dat haar man door eigen onvoorzichtigheid was verongelukt. Dit was hem door hogerhand opgedragen. Spijkers wist dat er in werkelijkheid problemen waren met het bewuste type mijn, dat een jaar eerder al aan zeven militairen het leven had gekost.

 

Spijkers, die in 2002 een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro ontving, vindt dat de Staat nu opnieuw over de brug moet komen. Zijn raadsman Geert-Jan Knoops is bezig met een inventarisatie van de door zijn cliënt geleden schade. Spijkers zegt dat een vergoeding ‘à la Willem Oltmans’, die in het jaar 2000 een bedrag van 8 miljoen gulden ontving, op zijn plaats zou zijn:

 

‘De heer Knoops is bezig met een berekening, dus over de exacte hoogte van het bedrag kan ik me nog niet uitlaten. Wel hoop ik dat Defensie hiervoor een post PM op de begroting heeft staan. Want ik ben ruim 26 jaar lang genaaid door de Staat, en daar mag wel een bak geld tegenover staan.’

 

Volgens Spijkers moet onder meer worden geregeld dat zijn pensioengrondslag wordt vastgesteld. ‘En dat wordt hoog tijd, want 1 juli 2011 is mijn formele pensioendatum.’

 

De klokkenluider zegt in de eerste plaats het geld te willen waar hij recht op heeft. Verder zegt hij sinds 2002 ‘gigantische’ immateriële schade te hebben geleden. ‘In de tussentijd had ik plezierig kunnen leven, maar door toedoen van Defensie is me dat niet gegund geweest.’

 

Spijkers wil eveneens geregeld hebben dat alle door toenmalig staatssecretaris Cees van der Knaap (CDA) in het Nationaal Archief opgeborgen stukken op de kortst mogelijke termijn openbaar worden. Van der Knaap heeft een omvangrijk dossier over Spijkers in een kluis laten opbergen, als uitvloeisel van de belofte tot ‘administratieve rectificatie’. Volgens Spijkers is echter sprake van ‘verduistering’, en zijn in het dossier stukken opgenomen waaruit ambtsmisdrijven kunnen worden afgeleid.

 

Tot slot pleit Spijkers voor de oprichting van een volwaardig instituut dat klokkenluiders kan helpen en beschermen, en dat meldingen kan onderzoeken. ‘Defensie heeft zich schuldig gemaakt aan een samenzwering jegens mij. Wat mij is overkomen, mag niet nog iemand overkomen. De Staat heeft het recht verspeeld om géén klokkenluidersinstituut op te richten.’ Op één punt heeft Spijkers van de Centrale Raad geen gelijk gekregen. Volgens de Raad is niet aangetoond dat Defensie er op uit is geweest om de klokkenluider gek te laten verklaren.

 

Zaak-Spijkers ‘soort van beerputje’
‘Een soort van beerputje.’ Zo omschrijft PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink de zaak-Spijkers naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Volgens haar moet Defensie bij zichzelf te rade gaan hoe het zover heeft kunnen komen dat Spijkers jarenlang is tegengewerkt en dat de Centrale Raad van Beroep in 1997 foutief is geïnformeerd.

 

Voorzitter Agnes Jongerius van de FNV, die de herzieningsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep voor Spijkers heeft betaald, zegt in een reactie dat eerder door haar met toenmalig staatssecretaris Jack de Vries gevoerde gesprekken ‘nu eindelijk een keer afgerond en nageleefd moeten worden’. Dan gaat het volgens haar om zowel financiële als immateriële zaken, ‘met als doel eerherstel voor de heer Spijkers’.

 

Binnenkort gaat Jongerius om tafel met minister Hans Hillen (Defensie, CDA), wiens eerste reactie volgens haar ‘erg zakelijk en zuinig’ was. Een felicitatie voor Spijkers was volgens haar op zijn plaats geweest.

 

Verder moet minister Donner (Binnenlandse Zaken,CDA) volgens Jongerius nu het initiatief nemen voor ‘een goede wettelijke regeling voor klokkenluiders in zowel de markt- als de publieke sector’.

 

Defensie laat bij monde van woordvoerster Sacha Louwhoff weten dat de minister nu eerst wacht op ‘een lijstje’ met bespreekpunten dat Jongerius later deze maand zal aanleveren. ‘We gaan het overleg aan. De bereidheid om er uit te komen is er, en is er altijd geweest.’

 

Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, noemt de uitspraak van de Centrale Raad klip en klaar: ‘De rechter heeft nu vastgesteld dat er sprake is geweest van bewust beleid om een klokkenluider uit te schakelen. En het lijkt er op dat dit tot op het hoogste niveau bekend is geweest. We hebben het dus niet over een dommigheidje van een lagere ambtenaar, maar over een bewuste strategie. Wat mij nu bezighoudt, is de vraag: hoe heeft dit in hemelsnaam al die decennia kunnen gebeuren, en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?’

 

Volgens Huberts schreeuwt het arrest van de Centrale Raad van Beroep om een vervolg. ‘Veel zal afhangen van de vraag hoe Defensie hier op reageert. Ook hoop ik dat de minister van Binnenlandse Zaken in deze uitspraak aanleiding ziet om vaart te maken met de oprichting van een meldpunt voor integriteitsschendingen en de rechtsbescherming van klokkenluiders. En gebeurt dat andermaal niet, dan zou de Tweede Kamer eindelijk een keer in actie moeten komen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michiel Jonker op
@slachtoffer en ex-klokkenluider

TIP voor u: zoek contact met de Expertgroep Klokkenluiders.

Als het klopt wat u zegt (ca. €350 miljoen extra rentelasten op jaarbasis als gevolg van een verlaagde kredietrating), dan bent u werkzaam geweest voor één van de grootste bedrijven die in Nederland aan de beurs genoteerd zijn - in ieder geval aan de AEX- of de AMX-index. Toch niet opnieuw Ahold...?

Ik wil u een tip geven. Ook al heeft u, net als ik, eieren voor uw geld gekozen, het is misschien toch zinvol eens contact op te nemen met de Stichting Expertgroep Klokkenluiders. Vele tientallen klokkenluiders hebben dat reeds eerder gedaan.

Deze stichting is in juni 2010 opgericht door vijf bekende ex-klokkenluiders, onder wie Paul van Buitenen, en een hoogleraar. Dit is de groep die aan de basis heeft gestaan van het voornemen van de vorige minister van Binnenlandse Zaken (Guusje ter Horst) om een nieuw instituut op te richten dat meldingen van klokkenluiders serieus gaat onderzoeken, op een meer effectieve en onpartijdige manier dan de huidige Commissie Integriteit Overheid (CIO). Het is inmiddels vrij algemeen bekend dat die niet goed functioneert.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het nieuwe meldpunt zou worden ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Maar zoals dat gaat in de polder, zijn verschillende belangengroepen (werkgevers, vakbeweging?) op de rem gaan staan. Zij willen greep krijgen op het nieuwe instituut. Hierdoor zou het niet echt onafhankelijk worden en in de praktijk gereduceerd worden tot een soort semi-politiek polder-praatcircus, waarvan we er al zoveel hebben. Dan belanden klokkenluiders van de regen in de drup.

De Expertgroep Klokkenluiders spant zich in om verbetering te brengen in de mogelijkheid van klokkenluiders om een bijdrage te leveren aan de integriteit van overheden en bedrijven. Ze onderhouden contact met kamerleden en ambtenaren. Ik weet niet of onze huidige minister van Binnenlandse Zaken (Donner) net als zijn voorganger bereid is serieus met de Expertgroep te praten.

Ook als je eigen klokkenluiderszaak al afgerond is, kan het de moeite waard zijn contact op te nemen met de Expertgroep. Ze hebben in ieder geval veel waardevolle kennis en ervaring opgebouwd, waarmee ze je kunnen adviseren. Ze zijn discreet. En door hen te informeren, versterk je ook hun (informatie-)positie. Hun website is: www.expertgroepklokkenluiders.nl.

Veel succes!
Door Michiel Jonker op
@Nico
Het kan met onze rechtsstaat verschillende kanten opgaan. Ik ben het met je eens dat er geen reden is voor naïef optimisme.

In mijn eigen zaak vraag ik me vooral af wat er in het hoofd van die rechter omging. Er was geen wet of regel die haar verplichtte om in mijn email een "cynische" toon te ontwaren. Er was ook geen wet of regel die zei dat ze een cynische toon strafbaar zou moeten vinden. Toch deed ze dat. Waarom?

Bij gebrek aan duidelijkheid in de motivering van haar uitspraak (LJN: BK3483), kan ik alleen gissen naar de motieven van deze rechter. Mogelijk ging haar oordeelsvorming ongeveer als volgt:

Mijn werkgever vond de toon van mijn interne email "laatdunkend en denigrerend" en vond dat een reden voor bestraffing. Ik vond de toon "kritisch, maar niet beledigend". De rechter overwoog dat mijn email inderdaad geen beledigende tekst bevatte. Ook moest zij constateren dat ik me, zoals ik zelf aangaf, netjes had gehouden aan eerdere aanwijzingen die me waren gegeven.

Maar misschien wilde zij toch mijn werkgever (bij wie m.n. de commissaris van de koningin en de toenmalige algemeen directeur zich actief met de zaak hadden bemoeid) graag vrijwaren van het verwijt mij onterecht bestraft te hebben. Misschien ook wilde de rechter het bevoegd gezag gezichtsverlies besparen. Zij leek ook te vinden dat een niet-bindend advies van de Haagse CIO en het daaropvolgende besluit van mijn werkgever voor mij een soort zwijgplicht met zich meebracht - ook al wordt nergens in de wet over zo'n zwijgplicht gerept.

Hoe dat ook zij, bij gebrek aan aanknopingspunten werd de rechter zelf creatief en bedacht dat de toon van mijn email "cynisch" was. Ook stelde zij dat ik mijn werkgever had "beschuldigd" van het "verkwanselen" van geld - waarbij zij gemakshalve zweeg over het feit dat mijn werkgever zelf al had vastgesteld dat het geld onrechtmatig was uitgegeven. En ze vond dat ik mijn werkgever "negatief" had "afgeschilderd" en zijn integriteit "in twijfel had getrokken" - zonder dit te verduidelijken.

Deze rechterlijke creativiteit en vaagheid maakte het voor de rechter mogelijk "het standpunt" van mijn werkgever te "delen".

Dit voorbeeld laat goed zien welke ruimte een rechter in de praktijk kan nemen om zijn subjectieve inzichten (ook wel "rechterlijke overtuiging" genoemd) te volgen zonder deze inzichten voor de rechtzoekenden transparant te motiveren.

Als ik de hulp van een top-advocaat had ingeroepen, dan had die mogelijk in hoger beroep gehakt gemaakt van deze rechterlijke uitspraak. Maar top-advocaten zijn duur en ik was uitgeput. Ik hoopte op een nieuwe start of in ieder geval een rustpauze.

Bovendien had ik op dat moment mijn vertrouwen in de rechtsspraak verloren. Alleen de media leken hun rol goed te vervullen. Daarom koos ik, toen de gelegenheid zich voordeed, voor een interview op persoonlijke titel in De Gelderlander (5 december 2009 - bijlage Het Spectrum).

Zo vergaat het bijna alle klokkenluiders: ze verliezen het uiteindelijk vooral door een uitputtingsslag op een ongelijk speelveld.

Daarom verdient Spijkers des te meer respect dat hij het heeft volgehouden. En hij verdient steun om deze ene keer de onderste steen boven te krijgen. Alleen zo kan er een voorbeeld worden gesteld.
Door Nico (inkoper) op
Vroeger hoorde je dit soort verhalen vanuit de Sovjet Unie, daarna uit Noord Isael(amerika) en nu dus ook hier. Is dit onderdeel van de heilige "vrije"markt??
Door Michiel Jonker op
@Broadcaster
Ondanks mijn vele woorden, maak ik volgens jou mijn punt niet. Als de boodschap niet overkomt, kan het natuurlijk ook aan de lezer liggen...

Niet alles valt uit te leggen in Jip-en-Janneke-taal. En ik moet natuurlijk ook een beetje voorzichtig zijn, want anders maakt mijn werkgever er misschien een punt van.

Toch een poging: er kunnen duizend smoezen worden bedacht waarom Spijkers niet zou mogen opkomen voor zijn recht en voor het bekendworden van de waarheid. Die van jou ("We wilen geen Amerikaanse claimcultuur") was daar één van.

Het oordeel van de rechter in mijn zaak ("De toon was cynisch, en dat mag niet") was volgens sommige vrienden van mij ook zo'n smoes, bedoeld om mijn werkgever te faciliteren bij het onderdrukken van communicatie over de zaak.

*** Disclaimer: Ik denk niet altijd hetzelfde als mijn vrienden. Hoe ik privé over het oordeel van de rechter denk, is in principe mijn privé-zaak, zolang ik in werktijd, als ambtenaar in functie, zwijg over deze privé-mening. Uiteraard zijn al mijn bijdragen aan deze discussierubriek, behoudens tegenbericht, op persoonlijke titel, d.w.z. privé-meningen van een burger. Voor nadere info, zie de Grondwet, de Ambtenarenwet, het EVRM... Relax. Don't do it. ***

Heb ik nu mijn punt gemaakt?
Door slachtoffer en (ex-klokkenluider) op
Broadcaster, even voor alle duidelijkheid,een klokkenluider is te aller tijde iemand die te goeder trouw een misstand “denkt” aan te brengen. Wat betekend dat er sprake moet zijn van feiten of gerede twijfel.
Iemand die in kwade opzet de boel belazerd door zaken te verdraaien of grofweg staat te liegen maakt zich schuldig aan smaad en laster. Een werkgever zal zo’n individu dan ook terecht en rechtmatig vervolgen voor de geleden schade.
Als er echter sprake is dat de klokkenluider gelijk heeft dan wordt deze klokkenluider veelal afgekocht. In mijn geval kreeg ik een redelijk zak geld mee.
Het gevolg is dat de aandeelhouder de schade betaald en als nu bekend wordt wat er is verdwenen zal dat tenminste een daling (tenminste 30% á 40%) inhouden van de aandelenkoers.
Het gevolg zal 1/een lagere indexnotering bewerkstelligen. Dit betekend lagere dagomzetten in aandelentransacties op de beurs 2/ een daling in de kredietrating wat betekend dat ze meer rente moeten gaan betalen. Bij het bedrijf waar ik werkte zal dat een verschil betekenen van om en nabij de 350 miljoen Euro op jaarbasis. Iets wat zal resulteren in een negatieve balans en is zeker iets om je als CEO zorgen over te maken. Kost hem zijn bonus.
Ik heb helaas eieren voor mijn geld gekozen. Emotioneel ben ik daar heel ontevreden over maar rationeel gezien voorkom ik hiermee een persoonlijk faillissement.
Er volgde een pro forma uitspraak van de rechtbank en de klokkenluider verzwijgt daarna aan het UWV het bestaan van een onderliggend contract. Van een vrijwillig ontslag is in werkelijkheid natuurlijk geen sprake maar voor de letter van de wet echter wel. Wat betekend dat de klokkenluider moet frauderen om zijn recht op een uitkering te behouden. Schandalig is dat de rechtelijke macht dit wetende hieraan meewerkt en dit soort zwijggeldconstructies toelaat of prefereert boven een eigen oordeel.
In den beginne ben je als klokkenluider hier niet echt van bewust maar later vreet het toch aan je geweten maar optreden betekend een gegarandeerd faillissement.
Zwijgen tot in het graf is wat je rest.
In de huidige rechtspraak – en de politiek werkt daar uit eigenbelang aan mee - worden daders beschermt tegen klokkenluiders.
Door Broadcaster (ambtenaar) op
@ Michiel Jonker: Toch jammer als je zoveel woorden nodig hebt en nog je punt niet kunt maken.
Door Michiel Jonker op
@Broadcaster.
Hm, leuk bedacht. Net als jij ben ik tegen een Amerikaanse claimcultuur, waarbij de koper van een magnetron die zijn grieperige konijn daarin een beetje probeert op te warmen, voor zichzelf een miljoen claimt bij de fabrikant als het dier overlijdt.

Maar dat is natuurlijk heel iets anders dan wat het ministerie van Defensie en andere overheidsinstanties met Spijkers hebben proberen te doen. De motieven van de daders en het slachtoffer zijn anders, en ook de hoeveelheid schade die is toegebracht aan het slachtoffer en aan de rechtsstaat.

Wat de uitkomst van mijn eigen zaak betreft, zijn twee nuances op hun plaats. (1) De rechter heeft niet gezegd dat er geen misstand was, maar wilde er niet over oordelen. Zij liet dat liever over aan mijn werkgever. (2) Wat betreft de pogingen van mijn werkgever mij tot zwijgen te brengen, het enige wat de rechter mij verweet, was dat ik intern in de organisatie een aantal zaken per email openlijk had benoemd, op een toon die volgens de rechter "cynisch" was (terwijl ik had betoogd dat mijn toon "kritisch" was).

Ik heb hiervan iets geleerd over de belevingswereld van deze jonge rechter, die waarschijnlijk goed naar enkele oudere collega's heeft geluisterd; en over de juridische risico's die uit zo'n rechterlijke attitude voortvloeien voor klokkenluiders.

De rechterlijke uitspraak heeft me natuurlijk enorm geholpen om er als ambtenaar secuur voor te zorgen dat ik voortaan niet cynisch meer ben, en dat ik meer begrip heb voor bepaalde foutjes die in organisaties nu eenmaal kunnen gebeuren en waar je niet te zwaar aan moet tillen.

Maar jij maakt me aan het schrikken, Broadcaster. Ik realiseer me nu plotseling dat ik, in ons democratische land met vrijheid van meningsuiting, een claim aan mijn broek kan krijgen als mijn toon een beetje verkeerd overkomt. Bedankt voor de waarschuwing!

Nu ik er nog eens goed over nadenk, heb je eigenlijk gelijk, Broadcaster. Spijkers moet gewoon niet moeilijk doen dat zijn leven is verwoest en dat de overheid de toedracht grotendeels geheim houdt. Waar gehakt wordt, vallen spijkers... eh... spaanders.

De overheid is een magnetron en Spijkers is een konijn dat per ongeluk niet dood is gegaan. Daar moet hij gewoon blij mee zijn. En verder zijn bek houden.
Door Broadcaster (ambtenaar) op
Dat defensie aan het kortse eind heeft getrokken en dus over de brug moet komen lijkt me duidelijk maar het overnemen van de Amerikaanse claimcultuur in Nederland lijkt me geen goede zaak.
"Klokkenluider" Jonker bijvoorbeeld heeft zijn eigen zaak verloren.
Betekent dit nu dat het gerechtvaardigd zou zijn als zijn werkgever een forse claim op hem zou leggen?
Door Michiel Jonker op
@Johan.
Het ziet ernaaruit dat we het inderdaad niet eens zullen worden. Wat me opvalt, is dat je niet met (nieuwe) argumenten komt, maar vanuit een soort gevoel lijkt te spreken. Het gevoel: "Spijkers moet nu stoppen!" Waar dat gevoel bij jou vandaan komt, daar kan ik alleen naar raden.

Ook kan ik alleen gissen naar de reden waarom je ervoor kiest de huidige rechterlijke uitspraak als het "einde" van Spijkers' zaak te definiëren. Je geeft daarvoor geen argumenten.

Je maakt vergelijkingen met Ad Bos en Willem Oltmans. Die zaken zijn niet hetzelfde als die van Spijkers.

Ad Bos was vermoedelijk zelf bij de misstand (bouwfraude) betrokken voordat hij naar de autoriteiten stapte. En daar wordt hij door de autoriteiten nu op gepakt, terwijl de werkelijke daders al lang op vrije voeten zijn. In feite schaart de overheid (i.c. het OM) zich hiermee alsnog aan de kant van de bouwfraudeurs, en zet het licht op groen voor de volgende bouwfraude. Want iedereen, inclusief potentiële bouwfraudeurs, weet nu hoe het de klokkenluider vergaat. Niemand wil een tweede Ad Bos worden. Ik ben het met je eens dat deze gang van zaken schandalig is en meer aandacht verdient.

Willem Oltmans raakte, als ik me goed herinner, als particulier in conflict met de staat. Uiteindelijk, na 20 jaar zeer vies vechten, heeft de staat de zaak voor 8 miljoen geschikt. Maar ook daar zijn de daders buiten schot gebleven.

Spijkers was, anders dan de twee anderen, zelf een dienaar van de staat. En anders dan Bos, was hij zelf niet betrokken bij de misstand, maar heeft zich vanaf het begin zuiver opgesteld. Anders dan bij Oltmans, ging het bij Spijkers niet om een zakelijk geschil, maar om bedrog en machtsmisbruik op initiatief van de staat zelf, waar doden mee gemoeid waren. Van de drie is alleen Spijkers een klokkenluider in zuivere vorm: een werknemer die tegen zijn eigen werkgever durfde te zeggen: het is fout wat u hier doet, ik doe er niet aan mee, en ik wil dat u hier eerlijk over bent.

Deze ethische zuiverheid van Spijkers verklaart voor een deel het venijn van de staatsdienaren die hem probeerden kapot te maken. Hij confronteerde hen met hun eigen onzuiverheid en dat riep agressie op.

Jij zegt dat hij nu moet stoppen, zodat het dossier geheim kan blijven en de daders vrijuit gaan. Waarom lijkt dat jou de beste oplossing?

In mijn eigen, bescheiden zaak heb ik in elke fase van collega´s te horen gekregen dat ik ermee zou moeten stoppen. Zelfs helemaal aan het begin: "Je had het niet moeten melden, want je brengt er mensen mee in de problemen." Tja, als we de veroorzakers van misstanden niet in de problemen mogen brengen, dan kunnen we het hele idee van integriteit net zo goed meteen overboord zetten. Gelukkig waren er ook collega' s die me steunden.

Uiteindelijk heb ik zelf het moment gekozen dat ik stopte. Bij die keuze speelde het een belangrijke rol dat ik begreep dat veel mensen denken zoals jij, Johan. Wie tot het einde voor zijn zaak staat, wordt in Nederland al gauw een drammer gevonden. Misschien omdat zulke standvastigheid anderen confronteert met hun lauwheid en halfhartigheid. Dat roept weerstand op.

Ik heb uiteindelijk eieren voor mijn geld gekozen, op een moment dat het naar mijn toenmalige inschatting nog net mogelijk was. Daar ben ik niet trots op. Ik heb er in een bepaalde periode ook spijt van gehad, mede omdat het leek alsof ik ondanks mijn gematigdheid alsnog gepakt zou worden.

Het is makkelijk om te vinden dat een klokkenluider moet stoppen als hij financieel iets toegestopt heeft gekregen, ook al is de waarheid nog niet boven tafel. In feite zeg je daarmee dat de staat haar rechtstatelijke doodzonden met wat geld moet kunnen afkopen. Ik vind dat een corrupt standpunt.
Door johan op
@Michiel Jonker: Ik geloof niet dat wij het ooit eens worden over Fred Spijkers. Het is bij in ieder geval niet een kwestie van niet mogen. Ik vind Willem Oltmans en Fred Spijkers geen types waarvan ik ze graag in mijn kennissenkring zou hebben. Ik vind wel dat zij allebei gelijk hebben gehad dat zij door zijn gegaan tot het einde. Willem Oltmans is toen gestopt, maar Fred Spijkers blijft maar doorgaan. En dat staat mij gewoon tegen! Het was inderdaad Ad Bos. Dat hij een vergoeding heeft gehad kan ik mij niet herinneren. Dat hij nog steeds lastig gevallen wordt dooor het OM vind ik meer dan schandalig. Zelfs al zou hij fout zijn geweest, hoeft hij niet zo behandeld te worden. Maar waarom krijgt hijgeen aandacht en die Fred Spijkers wel? Ik vind dat ontzettend onrechtvaardig tegenover Ad Bos