of 64740 LinkedIn

Forum het grootst in 3 provincies en 91 gemeenten

Forum voor Democratie heeft woensdag in 91 gemeenten de meeste stemmen gekregen. VVD werd het vaakst de grootste partij, namelijk in 97 gemeenten. Het CDA won 94 gemeenten, GroenLinks en SGP pakten allebei in 21 gemeenten de meeste stemmen. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.
2 reacties

Forum voor Democratie heeft woensdag in 91 gemeenten de meeste stemmen gekregen. VVD werd het vaakst de grootste partij, namelijk in 97 gemeenten. Het CDA won 94 gemeenten, GroenLinks en SGP pakten allebei in 21 gemeenten de meeste stemmen. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

VVD voorbij

Vier jaar geleden kreeg de VVD in 146 plaatsen de meeste stemmen en was het CDA het meest geliefd in 135 gemeenten. De SP won in 2015 in 32 gemeenten, maar woensdag kwam de partij in vier gemeenten als grootste uit de bus. D66 kreeg woensdag nergens de meeste stemmen, terwijl de partij vier jaar geleden in dertien gemeenten won. Elf van die dertien gemeenten gingen nu naar GroenLinks.

 

Grootste zege in Edam-Volendam

Forum voor Democratie kreeg onder meer veel stemmen in Rotterdam en omgeving. Vier jaar geleden stemden de kiezers in die regio vooral voor de PVV van Geert Wilders. In Edam-Volendam boekte de partij van Thierry Baudet haar grootste zege met 40,7 procent van de stemmen. Van de 91 gemeenten waar Forum voor Democratie won, stemden 44 vier jaar geleden vooral op de VVD. CDA moest de koppositie zeventien keer afstaan aan het Forum en PVV vijftien keer.

 

Provincies

In drie provincies werd Forum voor Democratie de grootste partij: Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland. CDA won in Overijssel, Friesland, Zeeland en Limburg. VVD kreeg de meeste stemmen in Gelderland en Noord-Brabant. PvdA zegevierde in Groningen en Drenthe en GroenLinks in Utrecht. Vier jaar geleden won de VVD in zeven provincies, het CDA in vier en de SP in één.

 

Informateur

Volgens Baudet gaat publicist en hoogleraar Paul Scheffer gaat namens Forum voor Democratie in de provincie Noord-Holland verkennende gesprekken voeren voor een ‘constructief Provinciaal bestuur'. Dat meldt hij op Twitter. Eerder liet de FvD-voorman al via Twitter weten dat Hans Wiegel bereid zou zijn om om informateur te zijn bij de vorming van een college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland.

Besturende rol

Baudet zei bereid te zijn om compromissen te sluiten om zoveel mogelijk doelen te halen. ‘We snappen dat we water bij de wijn moeten doen. De partij gaat zich eerst richten op de provincies. ‘We gaan proberen tot stabiele besturen in de provincies te komen.’ Volgens Baudet heeft zijn partij voldoende mensen om alle zetels in de Provinciale Staten te vullen. Ook als Forum gaat besturen heeft ze genoeg kandidaten. ‘We hebben veel mensen achter de hand. We zijn nu echt klaar voor een besturende rol.’

 

Onmogelijke partner

Baudet laat zich niet uit het veld slaan door regeringspartij D66, die stelt dat FVD zich met zijn eisen bij voorbaat onmogelijk maakt als partner van het kabinet. Hij denkt dat coalitiepartners VVD en CDA ‘enorm zijn geschrokken’ van het verkiezingssucces van FVD. Ze zullen mogelijk gaan nadenken over hun koers, aldus Baudet, en ‘zich achter de oren gaan krabben' over bijvoorbeeld de klimaatwet. Misschien dat ze ‘concluderen dat dat niet zo'n verstandig idee was en kunnen we die wet blokkeren', denkt de FVD-voorman. ‘De komende tijd zal moeten blijken of niet eigenlijk Jetten zichzelf buitenspel heeft gezet', aldus Baudet.


Zakelijk

FVD zette de afgelopen maanden hoog in. De partij eist dat de klimaatwet van tafel gaat en dat meerdere ministers aftreden. Daar houdt Baudet naar eigen zeggen aan vast, maar tegelijkertijd ‘is hij bereid met iedereen te praten' in de Eerste Kamer. ‘Wij zitten hier zakelijk in.’ Het liefst zou de partij echter zien dat er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer worden uitgeschreven. ‘Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat het kabinet is uitgeregeerd, aan het eind van zijn levenscyclus is', zei lijsttrekker voor de Eerste Kamer Henk Otten. Otten verzekert dat FVD alle veroverde Statenzetels kan bezetten. Een in Flevoland verkozen kandidaat-Statenlid verhuist gauw naar die provincie om die zetel te kunnen innemen, zei hij. (ANP/Red.)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert Bleeker op
Citaat : "Het liefst zou de partij echter zien dat er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer worden uitgeschreven."

1. Het uitlokken van nieuwe, en hoogstwaarschijnlijk uitermate profijtelijke Tweede Kamerverkiezingen voor en door het hyper-ambitieuze FvD zou wel eens sneller kunnen plaatsvinden, dan menigeen op dit moment nog voor mogelijk zal houden.

2. Immers, omdat het huidige vier partijen kabinet Rutte in de Tweede Kamer slechts op de meerderheid van één enkele zetel is gebaseerd en de persoon die het meest in aanmerking komt, om een eind aan deze meerderheid te maken door met medeneming van de eigen Kamer-zetel over te stappen naar het FvD , Wybren van Haga van de VVD heet, zou slechts de aanvullende desertie van een miniem aantal opportunistische collega VVD leden van Van Haga benodigd zijn, om dit kabinet dermate zwaar onder druk te zetten, dat zich zo maar een fataal kabinetscrisis-scenario zou kunnen aandienen.

3. Natuurlijk zou Rutte in dat geval kunnen proberen om zijn dan - conform voormeld mogelijkheid-scenario - te ontstane minderheidskabinet, ad hoc te verbreden middels de eventuele instroom in de coalitie van PvdA of GL Kamerleden, maar dat is voor die partijen zeker niet per definitie een aanlokkelijk vooruitzicht (want kent mogelijk een hoog afbreukrisico).

4. Buitendien lijkt Rutte zich momenteel zelf nadrukkelijk voor te sorteren om na de komende EU parlement verkiezingen in mei, binnen één van de dan opnieuw te formeren bestuursorganen van de EU, een rol van enige betekenis te gaan spelen. (EU commissie-voorzitter of EU-president wellicht?).

5. De huidige VVD Tweede Kamer-fractievoorzitter Dijkhoff zal in een dergelijk ontwikkelingsscenario dan waarschijnlijk worden gepresenteerd als de beoogde opvolger van Rutte, als premier annex partijleider.

6. Dijkhoff nu, heeft zich in zijn politieke loopbaan al eerder geprofileerd als iemand die - vanuit tactische of ideologische overwegingen – zeer wel in staat is, om politieke standpunten in te nemen (zoals tijdens het klimaatdebat en het vreemdelingen-debat), die zich minimaal richting het relatief rechts-extremistische gedachtegoed van het FvD lijken te bewegen.

7. Echter, mochten Baudet en zijn verkiezingsstrategen besluiten om bij voorbeeld toe te slaan op het moment van de voormelde (mogelijke) machtswisseling in de VVD-top c.q. personeelswisseling in het huidige coalitie-kabinet, dan zou dat de kansen op het verzilveren van het huidige, klaarblijkelijk uitermate gunstige electorale momentum voor het FvD,, nog eens exponentieel kunnen doen toenemen.

8. Teneinde dat succes niet alleen in zetelwinst te kunnen omzetten, maar ook in een mogelijke regeringsdeelname en een bijbehorend coalitie-akkoord, is evenwel nog iets van een andere orde, want welke partijen - behalve de PVV en mogelijk de VVD) - zullen zich geroepen voelen om een coalitie met het FvD aan te gaan.

9. In datzelfde kader is het eveneens van belang om te weten, of de potentiële "enorme zetelwinst" van het FvD na eventueel op korte termijn te organiseren nieuwe TK verkiezingen, niet grotendeels tot stand zal komen, ten laste van de bestaande rechtse partijen, zoals de PVV, de VVD en mogelijk het CDA en dus op rechts per saldo geen regeringsmeerderheid te vinden zal zijn.

10. Anderzijds zal zich zeker een aantal teleurgestelde SP kiezers uit de categorie protest-electoraat, bij het FvD aansluiten, zoals klaarblijkelijk eveneens bij de laatste Statenverkiezingen lijkt te zijn gebeurd, dus ook de formatie-opties ter linkerzijde kunnen daardoor afnemen.

11. Hoe het ook zij, enige snelheid lijkt sowieso geboden voor Baudet, want de kans is zeker niet uitgesloten, dat de personele invulling van de huidige, pas veroverde Staten en Eerste Kamerzetels, binnenkort zo maar voor enige zeer nadelige negatieve publiciteit zou kunnen gaan zorgen.

12. Daarbij doel ik niet zozeer op logistieke problemen, zoals het al dan niet op voorraad hebben van voldoende wettelijk gekwalificeerde kandidaten om alle beschikbare zetelposities c.q. bestuurlijke posten stante pede in te vullen, of op LPF-achtige taferelen, maar denk ik eerder aan kandidaten van wie na enige journalistieke research bij voorbeeld, onverhoopt zou kunnen blijken, dat zij (zelfs voor FvD begrippen) een minder politiek-correcte achtergrond blijken te bezitten, dan gedacht.

13. Zoals bekend verondersteld mag worden, ziet namelijk een niet onaanzienlijk aantal leden van het notoir extreem-rechtse, neo-nationalistische en xenofobische "Studie-genootschap" Erkenbrand, in Baudet een zekere nieuwe Leider.

14. Het zou dus zo maar hebben kunnen plaatsvinden, dat een of meerdere FvD kandidaten voor de Provinciale Staten en/of de Eerste Kamer, zich bij het FvD hebben aangemeld, zonder dat de screening door de FvD partijorganisatie, dit aan het licht heeft gebracht.

15. Ik ga daarbij vooralsnog uit van de veronderstelling dat het FvD niet zo naïef zal zijn geweest, om bewust kandidaten met een extreem-rechtse achtergrond als die van Erkenbrand tot haar kieslijsten toe te laten, (een achtergrond, die zelfs kan reiken tot onvervalste neo-nazistische sympathieën).

16. Hoewel Baudet zich in het verleden - al dan niet om tactische redenen - openlijk heeft uitgesproken tegen radicale rechts-extremistische organisaties als (de door de AIVD geobserveerde) Erkenbrand, lijkt hij zich in deze materie toch ook een zekere ambivalentie te hebben veroorloofd.

17. Ambivalentie, getuige bijvoorbeeld (politieke dog whistling) opmerkingen als de navolgende : "Die zelfhaat die we proberen te ontstijgen [..] door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan. Zodat wie wij zijn, niet meer gestalte kan krijgen.”

18. Ook zijn bezoek aan notoir racistische USA alt-right ideologen als Jared Taylor en positieve opmerkingen met betrekking tot het racistische boek van de PVV-er Bosma over Zuid-Afrika, hebben zeker de indruk gevoed, dat Baudet zich in het openbaar, aanzienlijk politiek gematigder zou kunnen voordoen, dan hij binnenskamers zou kunnen blijken te zijn.

19. Hoewel de sterke verrechtsing van de politiek (die helaas tevens een rechtstreekse bedreiging voor het draagvlak onder onze kostbare en zwaarbevochten democratische beginselen lijkt te impliceren) zich op dit moment wereldwijd als een bosbrand lijkt te verspreiden - en ook de komende EU parlementsverkiezingen hoogstwaarschijnlijk weer een sterke ombuiging naar extreem-rechts te zien zal geven - heb ik mij in dit commentaar maar even beperkt tot een enkel woord over de zorgelijke Nederlandse situatie.

20. Wel moet hier tot slot nog even gemeld worden, dat - in het kader van het gestage voortschrijden en de dito popularisering van het abjecte totalitaire gedachtegoed - de huidige voorzitter van het Euro Parlement (Tajani / Italië) zich bij voorbeeld nog maar zeer onlangs in het openbaar kon laten ontvallen, dat iemand als Mussolini toch "ook veel goede dingen" voor Italië heeft gedaan...

Let op : Rechts-Extremistische Populisten als Baudet profiteren electoraal bezien doorgaans maximaal van het (ook in ons Nederland) regelmatig voorkomende verschijnsel van volkomen disfunctionerende en/of regelrechte (en vaak ongestraft opererende) malafide, overheden op politiek, politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau.

N.B. Het is zeer te betreuren dat ik in mijn voorliggende bijdrage geen links kan plaatsen om de door mij ingebrachte meningen en standpunten ook documentair te onderbouwen : Soit.!
Door Eindelijk! op
Forum gaat bureaucratie hard aanpakken, dwarsliggers krijgen geen kans.