of 59250 LinkedIn

'Dr. Clavan-volk fnuikend voor crisiscommunicatie'

Met al die deskundologen die bij een calamiteit of crisis snel een oordeel geven, wordt zo'n ramp alleen maar groter, vindt de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus.

Met al die deskundologen die bij een calamiteit of crisis vanuit algemene kennis snel een oordeel geven, wordt zo'n ramp eigenlijk alleen maar groter, vindt de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus. De overheid zou zelf een pool van deskundigen moeten hebben.

Niet zinloos zenden
Noordanus uitte zijn zorgen over de crisiscommunicatie op een symposium van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hij ziet in de afgelopen tien jaar veel veranderingen, vooral door de opkomst van de burgerjournalistiek, internet en Twitter. Daar moet een burgemeester rekening mee houden. 'Het zenden van nieuws of boodschappen die niet aansluiten bij het gevoel en de gevoelens heeft geen of nauwelijks zin', zei hij op het symposium.

Clavan's framen communicatie
Regie op rampencommunicatie is cruciaal, maar maar die gevoelens bij burgers worden in hoge mate bepaald door wat hij noemt "het dr. Clavan-volkje", naar het typetje van Koot en Bie. 'De media beschikken over een heel arsenaal aan deskundigen en vermeende deskundigen, die bij iedere ramp of crisis binnen een uur paraat zijn en altijd bereid zijn hun licht te laten schijnen op de gebeurtenis.' Zij "framen" de communicatie, en de crisiscommunicator heeft het nakijken. De brand in Moerdijk is een voorbeeld. Die werd al snel vergeleken met Tsjernobyl en zou grote gevolgen voor de volksgezondheid hebben. En passant werd het overheidsoptreden in twijfel getrokken.

Buiten context
Het verhaal wordt soms nog verergerd door "rijkswijsneuzen". 'Als vanuit het rijksniveau, los van de context, met onbegrijpelijke taal gecommuniceerd wordt, los van de club die met de rampenbestrijding bezig is, dan gaat het ook verkeerd.'

Brug slaan
Noordanus put ook uit eigen ervaring in Tilburg, zoals bij een grote brand eind 2010. 'Voor je het weet vat de mening post dat de overheid het niet goed doet, feiten achterhoudt, geruststellende mededelingen doet en daardoor de zaak niet onder controle heeft. Of soms nog erger, dat de overheidscommunicatie meer gericht is op de reputaties dan op de relaties. In mijn opinie moet crisiscommunicatie een brug slaan tussen werkelijke feiten en de maatschappelijke beleving daarvan. Het is de opdracht aan de bestuurder om in de communicatie die brug te slaan.'

Deskundigheid achter de hand
Noordanus zegt desgevraagd twee dingen te hebben geleerd van crises als deze, de vuurwerkramp in Enschede, de brand bij Moerdijk en de rellen in Haren. 'Je moet zelf deskundigheid achter de hand houden.' Dat zou kunnen op het niveau van de veiligheidsregio, maar wellicht is het beter een pool van deskundigen op nationaal niveau te organiseren, met mensen die voor dergelijke zaken getraind worden. 'Daar ligt een rol voor organisaties als het RIVM.' Daarnaast moet de crisiscommunicator - in casu de burgemeester - proactiever communiceren. 'Je moet je eigen weerwoord voorbereiden en vooral ook niet bang zijn je eigen onzekerheden te laten zien.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Duurzame Brabanders op
Met het steeds verder kapot bezuinigen van overheden, komt ook hun geloofwaardigheid onder druk te staan.

En lang niet alles van de overheid is betrouwbaar.
Bijvoorbeeld de overlast van Schiphol, waar overheids inkomsten boven de gezondheidsschade aan burgers gaan

Idem voor de luchtvervuiling. De bewust gebrekkige handhaving is ten gunste van grote aannemers.

Het verbieden van brommers, oldtimers en houtkachels, is nodig maar gebeurt niet, landelijk sterft een op de 1000 Nederlanders door bewust achterblijvende handhaving van de luchtkwaliteits regels.
Ik vind het niet gek dat burgers wantrouwend zijn jegens de overheid.

Ook financieel is de overheid onnodig schadelijk jegens burgers, bij energie bijvoorbeeld.
Nederlandse burgers betalen een factor 10 meer voor hun elektriciteits aansluiting dan Belgen, voor dezelfde dienst.
NL gezin betaalt jaarlijks 260 EUR, een Belgisch gezin betaalt 25 EUR
Dit geld gaat naar gratis diensten voor buitenlandse kolencentrales. Hans Alders pleitte er nog publieke voor deze geldstroom uit onze maatschappij in stand te houden.

Bij windparken regisseert EZ juist de weerstand tegen windparken, om Nederlanders goedkope stroom uit een eigen stukje windpark te onthouden.
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2012/10/ho …
Door Nobby (animal cop) op
Zo langzamerhand ben je een goede burgemeester als je er een puinhoop van hebt gemaakt, maar wel een goed media-optreden hebt tijdens en na de ramp. Moeten we dat in Nederland willen. Ik ben pas tevreden over mijn burgemeester als hij de regels handhaaft, een veilige omgeving waarborgt en - als toch onvoorzien een ramp plaatsvind - daar proffessioneel op reageert met inbegrip van een opschaling als de situatie daar om vraagt. Hoe moeilijk dat ook is voor een burgemeester van een kleine (tot 25.000 inwoners) gemeente. Ik vind dat eerder een kwestie van kracht dan van zwakte. Het op te lossen probleem moet centraal staan, niet de poppetjes voor de camera. Wat dat betreft vind ik de burgemeester van Enschede nog altijd een verkeerd aangehaald voorbeeld. Die had nooit mogen toestaan, instemmen, gedogen, dat een vuurwerkfabriek in een woonwijk stond c.q. bleef bestaan. Een totaal verkeerd risicomanagement en dat hoort bij het takenpakket van de burgemeester.
Door Dick (Adviseur) op
Wat vervelend nu dat het publiek soms geneigd is om meer op onafhankelijke deskundigen (vaak hoogleraren of anderszins universitair onderzoekers) te vertrouwen dan op officiële gezagsdragers. Het is toch algemeen bekend dat officiële gezagsdragers altijd neutraal, objectief en zonder dralen van alle relevante feiten kond doen? Oh, wacht... https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …
Door Jos Kraus (Oud senior inspecteur) op
Twee zaken uit mijn ervaring. Ook deskundigen hebben feiten nodig en die zijn op dat moment niet voor handen. Dus moeten zij net zo zeer gokken als deskundigen elders en de quasi-deskundigen. Ten tweede: Prof "Very Good" is altijd op congres in het buitenland of onderweg erheen en dan moet je het doen met Prof "Less Good" en die is in Nederland beschikbaar omdat die Prof Less Good is.
Door Peter Coopmans (organisatie-adviseur/HRM en Arbodeskundige.) op
Het verbaast me echt, dat de burgemeester pleit voor een pool van deskundigen op landelijk niveau. Volgens mij zijn er bakken vol met deskundigen die kunnen worden ingeschakeld, maar de Bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau weten hun eigen deskundigen en deskundige diensten niet te vinden of in te schakelen. Het ontbeert velen aan deze informatie.
Ik zal even een opsomming geven wat het rijk zelf aan deskundigen(heid) heeft.
1e De Nationale coordinator terrorismebestrijding en veiligheid.
2e het nationaal crisis centrum (NCC)
3e Landelijk operationeel coordinatiecentrum (LOCC)
4e De Brandweer, GHOR en Politie van de Veiligheidsregio's
5e het departementaal coordinatiecentrum (DCC)
6e het RIVM
7e Kenniscentrum Risicomanagement en veiligheid van Universiteit Twente.
8e Dienst operationele samenwerking (DOS) van het KLPD.
9e TNO Arbeid
10e de Arbeidsinspecties, die aanvullende RI&E kunnen laten maken volgens Besluit risico zware ongevallen. (BRZO)
Mij dunkt, dat er nog al wat te kiezen valt uit een leger van ervaringsdeskundigen. En dan nog niet spreken over de zeer goede deskundigheid binnen grote industrieen in de olie, chemie en gevaarlijke stoffen sectoren. De meeste organisaties kunnen overal in het land worden ingezet of ingeschakeld.. Een cursusje: " Hoe vind ik veiligheidsdeskundigen!"voor bestuurders is nog niet zo gek.
Door Sjoerd Visser op
Sorry...foutje in een regel van mijn reactie, hieronder gerepareerd:
Dat zal het probleem blijven dus zullen de opgedrongen oplossingen weer hetzelfde kaliber hebben...en zullen de resultaten van die oplossingen niet de GEDROOMDE werkelijkheid weerspiegelen...zoals dat al bijna 40 jaar aan de gang is met die tunnelvisiedrogreden: bezuinigen.
Door Sjoerd Visser op
@ Agnes: Met de kennis van nu...die kreet is ook allang gebruikt .Zo'n mooie doodoener die het feit va eigenwijsheid moet verhullen. Die kennis werd in het verleden door oppositiepartijen uitvoerig uitgesproken, maar dan blijft het probleem dat die zogenaamde samengeklonterde "meerderheid" het aan het einde toch altijd "beter weet". De schadelijke en negatieve effecten laten toch nog steeds de uitkomst zien van die betweterigheid van de "meerderheid". Dat zal het probleem blijven dus zullen de opgedrongen oplossingen weer hetzelfde kaliber hebben...en zullen de resultaten van die oplossingen niet de werkelijkheid weerspiegelen...zoals dat al bijna 40 jaar aan de gang is met die tunnelvisiedrogreden: bezuinigen. Zolang men bezuinigd op de verkeerde plekken is men bezig met diefstal en afbraak door misleiding.
Door Eric Seugling (Senior communicatieadviseur (crisiscommunicatie)) op
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het antwoord op de vraag om een pool te organiseren op landelijk niveau. Het Veiligheidsbureau en het NCC hebben samen met een twintigtal deskundigen een plan van aanpak voor een expertiseteam crisiscommunicatie waarin zowel vanuit kwaliteit (de inhoud) als kwantiteit (de handjes) ondersteuning kan worden geleverd. Inmiddels is het plan omarmd door het Landelijk overleg gemeentesecretarissen en is een werkgroep aan de slag om het team vorm te geven. verwachting is dat het team in de loop van 2013 volledig inzetbaar is.
Door Agnes (ambtenaar) op
Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk om te oordelen of te zeggen hoe het beter had gekund.
Maar ook als je vooraf deskundigen raadpleegt, is er altijd een groep die linksom zegt, en een groep die rechtsom zegt.
Achteraf is er dan natuurlijk altijd een groep die gelijk heeft (gehad), en zonder terughoudendheid kritiek levert.
Door Sjoerd Visser op
-De overheid zou zelf een pool van deskundigen moeten hebben.-
Die zin zegt genoeg...ook over het jarenlang gevoerde wanbeleid dat door het ontbreken van deskundigen hoogtijdagen viert. Deskundigen zullen wel weer te duur zijn en passen vaak niet in het plaatje van de beleidsmakers; die denken altijd dat ze gelijk hebben...ook al toont de realiteit al jaren het tegendeel.