of 64621 LinkedIn

Benoemde burgemeester baart Europa zorgen

De Raad van Europa is bezorgd over de wijze waarop in Nederland burgemeesters en commissarissen van de koning (cdk’s) worden benoemd. Ze zouden via verkiezingen moeten worden gekozen. Dat staat in een gisteren door de Raad van Europa aangenomen rapport dat werd opgesteld door een monitoringscommissie die de lokale besturen in Europa in de gaten houdt.

De Raad van Europa is bezorgd over de wijze waarop in Nederland burgemeesters en commissarissen van de koning (cdk’s) worden benoemd. Ze zouden via verkiezingen moeten worden gekozen. Dat staat in een gisteren door de Raad van Europa aangenomen rapport dat werd opgesteld door een monitoringscommissie die het lokale bestuur in de Europese landen in de gaten houdt.

Fundamentele beginselen

De Nederlandse democratie en vooral de lokale autonomie lijdt volgens dat rapport onder de benoemde burgemeester en cdk’s. De opsteller van het rapport, de Kroaat Vladimir Preblic, stelde dat een lokale of regionale bestuurder in Nederland zich niet hoeft te bemoeien met het electoraat en dat gaat in tegen fundamentele beginselen van de democratie die de burger in het centrum stelt.

Opvallend genoeg waren het de niet-Nederlanders binnen het Congres van Lokale en Regionale Overheden, dat het rapport dinsdag besprak, die zich zorgen maakten om de benoemde burgemeesters en cdk’s en het feit dat dat tegen het Europees Handvest Lokale Autonomie in gaat.

Dat handvest is ook door Nederland ondertekend en toch houdt Nederland zich er niet aan. ‘Wat voor een zin heeft het om iets te ondertekenen en je er vervolgens niet aan te houden’, sprak het Londense City Council lid, de Conservatief Andrew Boff. Ook Turkse leden lieten zich in diezelfde zin uit.

 

Horizontale democratie

Nederlanders legden wel uit dat de Provinciale Staten en gemeenteraden wel veel invloed hebben op de keuze van de commissaris van de koning en de burgemeester. Leen Verbeek, cdk van Flevoland en president van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa: ‘De sprekers uit Turkije en het VK zijn vertegenwoordigers van een verticale democratie. In Nederland hebben we een horizontale democratie, waar gemeenteraden en Provinciale Staten belangrijker zijn als het gaat om representativiteit dan de burgemeester en cdk. De sprekers willen de burgemeester en cdk belangrijker maken. Daar zijn wij niet voor.’

 

Transities jeugdzorg

De Nederlanders vinden het zorgwekkender dat de transities in het sociale domein en de jeugdzorg de democratie bedreigden, want het is een kwestie van bevoegdheden zonder afdoende middelen. Een door de Nederlanders ingediend amendement van die strekking is ingediend en aangenomen. Harald Bergmann, de burgemeester van Middelburg en leider van de Nederlandse delegatie, voelt dat als Europese wind in de rug van een moeilijk dossier. ‘Want gemeenten en rijk staan al jaren tegenover elkaar.  Met dit rapport wordt een aantal zaken bevestigd die gemeenten al langer bij het rijk aankaarten, op het gebied van taken, middelen en bevoegdheden. Het rapport bevat bruikbare aanbevelingen waar we samen met rijk mee aan de slag kunnen.’

 

Migranten

Verder laakt het rapport de restrictieve opstelling van de Nederlandse centrale regering over migranten, waar decentrale overheden wel humanitair zijn. ‘De kwestie van migranten en vluchtelingen is een andere controversiële kwestie. Het restrictieve beleid van de centrale regering is soms aangevochten door meer open en humanitaire burgemeesters, die zich vaak snel beroepen op verplichtingen en rechten uit hoofde van het internationaal recht om bijvoorbeeld illegale migranten onderdak te bieden.’

 

Polderen

Verder is het rapport ook heel positief over Nederland en de democratie. Zo wordt de politieke cultuur van polderen positief gewaardeerd.

In Straatsburg wordt het rapport later aangeboden aan de ministers in de Raad van Europa als aanbeveling. Die Raad van Ministers moet zich er over uitspreken. Binnenlands wordt daarna met de minister van Binnenlandse Zaken verder gewerkt aan de aanbevelingen, meldt een bron rond de Nederlandse delegatie in Straatsburg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pia van Dam (adviseur) op
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa- Hoofdinhoud
Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met het Comité van Ministers. De vergadering vertegenwoordigt de politieke bewegingen in Europa en is een platform waar parlementariërs uit 47 Europese landen elkaar kunnen treffen. De Vergadering bestaat uit leden van de nationale parlementen van de lidstaten en telt 324 zetels. Omdat de leden van de Parlementaire Vergadering ook lid zijn van de nationale parlementen, vindt een directe terugkoppeling plaats op nationaal niveau. Nederland is vertegenwoordigd door zeven Eerste en Tweede Kamerleden.

De Parlementaire Vergadering is de 'denktank' van de Raad en adviseert het Comité van Ministers. Alle leden hebben zitting in de nationale parlementen van de lidstaten. De Vergadering komt ieder jaar vier maal in Straatsburg bijeen en één keer in één van de lidstaten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd over alle denkbare zaken die van Europees belang zijn. De Parlementaire Vergadering wordt ook wel Parlementaire Assemblee genoemd.

Door W. van den Bosch op
Waarom zit Turkije in de Raad van Europa?
Door Klaas (IV-architect) op
Weer een staaltje Europese bemoeizucht. Hoe democratisch is de Raad van Europa zelf? Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat geen enkele EU-burger ooit heeft kunnen stemmen voor deze Raad...
Door Michiel op
Het ontbreken van democratische legitimiteit geldt des te meer voor de besluiten die sommige burgemeesters nemen als voorzitter zijn van de veiligheidsregio.
Door Spijker (n.v.t.) op
Daar heeft de Tweede Kamer toch al lang een motie over aangenomen? Wanneer wordt er eens met de implementatie gestart?
Door Karel van Klaveren (democraat in hart en nieren) op
De John Bijl's van Bestuurlijk Nederland zijn tegen een gekozen burgemeester. Natuurlijk, daar kun je op wachten. Want dat zou direct een einde betekenen van hun vertrouwde achterkamertjes-geregel en geritsel.

Hoogste tijd dus om het fenomeen van Benoemde Burgemeester overboord te gooien. Doe die ondemocratische Commissarissen van de Koning er maar bij. En nu we dan toch bezig zijn: De Koning zelf kan ook beter plaatsmaken voor een gekozen staatshoofd.
Door p op
En wederom dit helder advies van de Raad van Europa (die overigens niks met 'Brussel' te maken heeft).
De Nederlandse burgermeester is een rare figuur. Veel macht, weinig democratische legitimiteit. Wat zou er mis zijn als na de gemeenteraadsverkiezingen partjen overeenkomen wie burgermeester wordt?
Door amb ten Aar (Ambtenaar) op
Dus als ik dit artikel goed lees is de inhoud van het rapport tot stand gekomen door handjeklap en koehandel binnen de delegaties van diverse landen die hierover bakkeleien. En er zitten ook Turkse leden in... huh? wat doen die daar? Dit kun je dan ook totaal niet serieus nemen. Gewoon negeren die handel en graag de energie weer richten op belangrijker zaken....
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Wat bullshit: de benoemde burgemeester is totaal geen bedreiging van de democratie. Door de zware stempel die de raad op de benoeming drukt is er sprake van een indirecte democratie. Maar dat is nog altijd veel beter dan de ontwikkelingen in het voormalige Oostblok waar machtige mannen de media uitschakelen en langzaam naar een corrupte dictatuur toe groeien. Nee laten we dan vooral onze benoemde burgemeesters behouden met hun beperkte invloed op ons dagelijks leven.
Door Marcel van Osch (Beleidsmedewerker bestuurlijke organisatie) op
Tegen dit voorstel. De burgemeester met het meeste campagnegeld (rondjes gevend in de plaatselijke voetbalkantine) heeft dan de meeste kans. Populisme viert immers hoogtij. Mij gaat het om kwaliteit en daar hebben de raad en de Commissaris van de Koning het meeste zicht op.