of 59250 LinkedIn

Arnhem stemt tegen financieel onderhandelaarsakkoord

Arnhem stemt tegen financieel onderhandelaarsakkoord kabinet en decentrale overheden. Het rijk komt zijn afspraken over de trap-op-trap-af-systematiek niet na.

Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben tegen het financieel akkoord gestemd tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Het rijk legt een onevenredig groot bezuinigingbedrag op het bordje van gemeenten, stellen B&W. De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) tast de gemeentelijke autonomie te veel aan, stelt het college verder.

Nieuwe onderhandelingen

Alle colleges van B&W nemen vandaag een besluit over het financieel onderhandelaarsakkoord over de Wet Hof, het btw-compensatiefonds en het schatkistbankieren. Ook het gros van de Gedeputeerde Staten neemt vandaag een definitief standpunt in. De bestuurders van Overijssel en Noord-Brabant hebben al van Provinciale Staten via moties de opdracht gekregen tegen te stemmen en opnieuw met het kabinet te gaan onderhandelen.

 

Extra bezuinigingen gemeenten

Arnhem vindt dat het rijk eerder gemaakte afspraken over bezuinigingen schendt. Gemeenten hebben met het rijk afgesproken dat zij naar evenredigheid meebezuinigen met het rijk via de zogenoemde trap-op-trap-af-systematiek. Op grond van die afspraak is in het regeerakkoord zo’n 300 miljoen euro bij de gemeenten weggehaald. Maar daarnaast bezuinigt het rijk nog eens bijna 800 miljoen op het gemeentefonds zonder dat het takenpakket voor gemeenten kleiner wordt, zo stelt het Arnhemse college.

 

Geloofwaardigheid in het spel

Daarmee wordt de landelijke bezuiniging onevenredig zwaar bij de gemeenten neergelegd, stelt het Arnhemse college. De geloofwaardigheid van het rijk staat op het spel vanwege het gemak waarmee opeenvolgende kabinetten de trap-op-trap-af-systematiek buiten werking stellen, aldus het college.

 

Inbreuk lokale autonomie

Daarnaast stelt het college dat de Wet Hof tot een te grote bemoeienis met de gemeentefinanciën leidt. Gemeenten en provincies willen investeren in bijvoorbeeld wegen en schoolgebouwen, maar worden door deze wet gedwongen het geld op de bank te laten staan. Daarmee pleegt het rijk een vergaande inbreuk in de lokale autonomie, aldus B&W van Arnhem. Verantwoordelijk wethouder Martijn Leisink (D66, financiën): ‘Zolang niet in ruime mate tegemoetgekomen wordt aan onze bezwaren en het rijk bovendien zegt dat dit akkoord niet onderhandelbaar is, kan ons college dit akkoord niet onderschrijven.’

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
Hoe geloofwaardig is dit "sorry-kabinet" nog bij de burger. Onderweg naar een 3 partijenstelsel omdat ze dan minder bang hoeven te zijn bij coalities of gewoon uit machtsgeilheid om de concurrent uit te schakelen. Lokale partijen weg, democratie weg, geld weg. Per saldo NL het slaafje van Brussel, financieel en ideëel afhankelijk van EU-leiders die allen nationalisme voorop hebben. Datgene waar elke NL-burger voor gewerkt heeft wordt verkwanseld voor een privé voordeel voor een volgende PvdA-er of VVD-er, korte termijnvisie omdat ze NL geen lang onafhankelijk leven meer voorzien. Verantwoording nemen, "sorry", nee, natuurlijk niet.
Door jhmtenwolde (oud raadslid PvdA) op
Het voortdurende streven naar meer haagse macht met de VNG steeds meer als verlengstuk moet worden doorbroken. Dit kan alleen als gemeentes elkaar vinden in een gemeenschappelijk standpunt tegen verdere centralisatie. Daarbij lijkt steeds meer opgebokst te moeten worden tegen de "eigen "VNG. Als de ingezette trend zo doorgaat gaat de gemeentelijke taak zich grotendeels beperken tot uitvoering van centraal beleid en blijft er voor de lokale bevolking nog weinig lokaals te realiseren. Ook de mate waarin de puur lokaal gerichte partijen nog enigszins uitvoering kunnen geven aan de aan de kiezer gedane belofte is nihil. Het hand op de knip beleid van de centrale overheid in combinatie met een verzwaring van taken laat ook een vorm van kiezersbedrog zien. Immers; voor de lokale kiezer is lang niet altijd zichtbaar door welke overheid (lokaal of landelijk) niet uitgevoerd beleid veroorzaakt is. Ik hoop dan ook dat het Arnhemse protest veel medestanders krijgt. De kreet "stikken of Slikken" hoeft niet te betekenen dat de gemeentes verplcht zijn tot acceptatie. Er zijn voldoende mogelijkheden op de geschetste trend te doorbreken.