of 61441 LinkedIn

‘Allochtone politici niet bezig met eigen achterban’

De etnische achtergrond van allochtone lokale politici speelt nauwelijks een rol in hun motivatie en manier van politiek bedrijven.

De etnische achtergrond van allochtone lokale politici speelt nauwelijks een rol in hun motivatie en manier van politiek bedrijven.

Dat is de belangrijkste conclusie van Ethnic Minorities in Local Politics, comparing Amsterdam and Paris, het promotie-onderzoek van politicologe Laure Michon.

 

Michon vergeleek twee steden met elkaar - Amsterdam en Parijs - en twee tijdsperiodes: eind jaren 90 en de jaren 2006-2008. Uit gesprekken met allochtone raadsleden hier en daar, toen en nu, blijkt dat de meerderheid van de politici helemaal niet bezig is met hun eigen afkomst of etnische groep, maar dat hun partij en de kiezers hen vaak wel beschouwen als vertegenwoordiger van een bepaalde bevolkingsgroep.

 

Was u verbaasd over de uitkomst van uw onderzoek?
‘Ja, op basis van de berichtgeving en het publieke debat hierover had ik verwacht dat meer politici zouden zeggen dat ze de eigen etnische groep wilden vertegenwoordigen. Maar de grote meerderheid zei het algemeen belang te willen dienen.’

 

De eigen etnische groep willen bedienen als politicus is not done in Nederland. Kreeg u geen politiek- correcte antwoorden?
‘Ik denk dat dat met mijn manier van ondervragen wel gebleken zou zijn tijdens de interviews. Daarbij heb ik ter controle de handel en wandel van de geïnterviewde politici nageplozen in krantenarchieven. En een belangrijke aanwijzing is dat eind jaren 90, toen er in Nederland nog een ontspannen sfeer heerste rondom allochtonen, verreweg de meeste raadsleden óók zeiden dat hun etnische achtergrond niet of nauwelijks een rol speelde. Terwijl dat in die tijd echt geen taboe was.’

 

Hoe verklaart u dit?
‘Allochtone politici zijn net als autochtone vrijwel altijd hoog opgeleid, anders dan de meeste migranten. Ze hebben zich in veel gevallen losgemaakt van hun gemeenschap. Bovendien zijn ze vaak afkomstig uit een minderheid van de etnische groep waarmee ze geassocieerd worden. Bij de Turken gaat het om Koerden, Alevieten of Syrisch-orthodoxen, en bij Marokkanen om Arabieren, terwijl de meeste Marokkaanse Nederlanders Berber zijn.

 

Wat ook opvalt, is dat ze geregeld een bijzondere migratiegeschiedenis hebben. Of ze zijn geboren uit een gemengd huwelijk. Slechts een minderheid van hen komt uit een klassiek gastarbeidersgezin. Kortom: allochtone politici zijn eigenlijk niet representatief voor de achterban die men denkt dat ze vertegenwoordigen.’

 

De buitenwereld ziet dat anders.
‘Ja, politieke partijen denken dat het goed is om allochtone kandidaten te hebben omdat die weten wat er in een bepaalde bevolkingsgroep leeft, en daar contacten hebben. Bovendien willen ze graag dat hun lijst een afspiegeling is van de samenleving. En door de kiezers worden de allochtone raadsleden benaderd als iemand die “hen” in het bijzonder vertegenwoordigt. Dan is het voor die politici lastig om een goed evenwicht te vinden tussen die verwachtingen aan de ene kant, en aan de andere kant het idee dat ze niet te veel etnische politiek moeten bedrijven.’

 

Ze worden vaak ook met voorkeurstemmen uit de etnische achterban gekozen.
‘Dat is zo, en dat schept extra verwachtingen. Maar je moet de implicaties daarvan niet overdrijven. Misschien dat het in kleinere plaatsen anders is, maar in grote steden als Amsterdam zouden de raadsleden er niet mee wegkomen als ze alleen hun eigen achterban zouden bedienen. Daarvoor staan ze te veel in de schijnwerpers.’

 

Er zijn anders aardig wat voorbeelden geweest van allochtone politici die dat verwijt kregen. Zoals Tara Sing Varma, een van de door u geïnterviewde raadsleden.
‘Dat waren uitzonderingen. De media vestigden daar de aandacht op, zodat het beeld ontstaan is dat alle allochtone politici zich op hun eigen groep richten of op migranten in het algemeen. Maar dat is dus niet het geval. En wanneer het wel gebeurt, zijn politieke partijen mede-verantwoordelijk. Zij horen er zorg voor te dragen dat allochtone politici hun etnische groep ontstijgen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bas (logicus) op
@Johan, ras en afkomst kan men nooit veranderen door middel van een papiertje.
Een zuiver ras op de plaats van oorsprong is autochtoon.
Een Chimpansee die bij Gorilla’s verblijft, blijft een aap maar wel met de classificatie Chimpansee.
Geen wetenschapper die het in zijn hoofd haalt om het tegendeel te beweren.
Dat wij hier apen in een dierentuin houden en sommige van die apen ook hier in Nederland geboren zijn betekend niet dat ze nu tot de natuurlijke Nederlandse flora en fauna gerekend worden.
En datzelfde geld dus eigenlijk voor mensen.
Zo zal een Turk van de tiende generatie met de uiterlijke kenmerken van een Turk altijd voor een Turk worden aangezien. Al heeft deze Turk misschien maar nog 10% raszuiver Turks bloed. Hij is daardoor niet minder mens geworden. Wat dacht je van de derde, vierde, vijfde en zesde generatie Indische Nederlanders die zich nadien vermengt heeft met raszuiver autochtoon Nederlands bloed. Al zijn die twee druppeltjes Indonesisch bloed uiterlijk waarneembaar dan is die Indo trots op zijn zichtbare afkomst.
Uiterlijke kenmerken zijn bepalend in de classificatie die iemand wordt toegedicht omdat deze voor iedereen zichtbaar waarneembaar is. En dat heeft niets met rassenleer van doen of met discriminatie te maken maar is gewone logica. Wat in de Nederlandse maatschappij de tweedeling teweeg heeft gebracht is de wijze waarop m.n. linkse partijen (PvdA, GL & D’66) allerlei onzin onder de noemer discriminatie hebben geplaatst om zo een grote groep allochtonen als potentiële achterban aan zich te binden. Positieve en negatieve discriminatie is fout maar daartussen zit een normale neutrale discriminatie die gewoon geaccepteerd hoort te worden. We zijn onderhand met de term discriminatie in Nederland net zo rigide geworden als in sommige landen waar Sharia wetgeving heerst.
Door Joschke op
Beste Johan, ik volg in deze definitie van de Nederlandse overheid. Eenieder is allochtoon die in het buitenland is geboren, of in Nederland uit één of twee ouders geboren in het buitenland. Autochtoon zijn is niet gelijk aan het hebben van een Nederlands paspoort. Dan wonen er géén allochtonen van Turkse of Marokkaanse afkomst in Nederland omdat ze bijna allemaal een Nederlands paspoort hebben. En een paspoort verandert niets aan de mentalietit die iemand heeft.
Door johan op
@joschke: Het verschil zit hem in wel of geen surinaams paspoort. Zij die in 1975 gekozen hebben voor een Nederlands paspoort zijn toch echt autochtoon.
Door bas (logicus) op
Het maakt in principe niet uit waar je geboren bent en of je volbloed bent.
Als de uiterlijke kenmerken niet overeenkomen met die van de oorspronkelijke autochtone bevolking dan is het gangbaar dat men in de volksmond spreekt van een buitenlander.
Er is maar één land in de wereld waar men van dit patroon afwijkt en elk onderscheid dat er tussen volkeren is probeert af te doen als een racistische daad. En dat is Nederland.
Zo is er geen enkel Aziatisch of Arabisch land dat een halfbloed zal omschrijven als een autochtoon.
De vraag is waarom sommige individuen in Nederland zo moeilijk doen omtrent bepaalde woorden als buitenlander (iemand met een ander paspoort) of allochtoon (iemand van ander of gemengd bloed). Het wordt hier door deze individuen afgedaan als zijnde een scheldwoord terwijl het slechts een indicatie van herkomst betreft. Zelfs de aanduiding Marokkaan mag niet meer omdat dit racistisch zou zijn en dat moet nu worden omschreven als Mediterraan. Waanzin ten top.
Generaliserend het woord K*T Marokkaan gebruiken is racistisch maar niet als men specifiek de doelgroep tuig bedoeld. En als bepaalde bevolkingsgroepen buitenproportioneel vaak met criminaliteit in verband worden gebracht dan is het logisch gevolg dat de bevolkingsgroep in zijn geheel daarop wordt aangekeken. Dat is dus niet een Nederlands probleem maar een van de betreffende bevolkingsgroep. En zij zullen daarmee moeten leren leven en indien ze dat wensen hun reputatie moeten verbeteren door positief gedrag.
In de Engelse taal is foreigner een gewone aanduiding voor iemand die niet uit de UK komt. En niemand voelt zich daardoor tekort gedaan.
En onder Zuid Amerikanen is er meer racisme dan hier. Ze hanteren daar vele tientallen kleuronderscheidingen tussen gitzwart en rasblank.
Mijn uiterlijke kenmerken komen overeen met die van een raszuivere Nederlander dus zal ik mijn leven lang daarmee moeten leven. En als ik in een “gekleurd” land halfbloedjes verwek dan zijn en blijven ze van gemixt bloed en worden in hun geboorteland vaak omschreven als de kinderen van die Nederlander. En ik spreek wat dat betreft uit ervaring.
Door Joscke op
Johan, ik weet niet waar jij je definitie van allochtoon vandaan haalt. Een allochtoon is éénieder geboren in het buitenland, of in Nederland uit één of twee in het buiten;land geboren ouders. Mijn kinderen zijn Surinaams ook al zijn ze in Nederland geboren maar uit een Surinaamse moeder. Kortom, hindoestanen in Den haag zijn allochtonen en géén autochtonen...
Door johan op
@Joschke, waarom zou het onderzoek wanneer het ook in Den Haag zou zijn geweest, het resultaat anders zijn? Kan ik me niet voorstellen! Dan nog even een technische kwestie. Die Hindoes waar jij het over hebt zijn over het algemeen Nederlanders van geboorte (Suriname). Dus zijn zij autochtoon en niet allochtoon
Door Joschke op
Als men slechts Amsterdam en Parijs neemt, kan ik het promotieonderzoek niet serieus nemen. Veel te beperkt van opzet, Maar de promovendus valt niets te verwijten, veeleer de promotiecommissie. Dit onderzoek is een doctoraalscriptie. Nu het echter een promotieonderzoek is duikt iedereen er op. Jammer, want als de gemeente Den Haag ook in het onderzoek was betrokken geworden was de uitslag anders geweest. Hier bestond het dat een allochtone wethouder zich juist op zijn allochtoonse achterban beriep. Hij schreeuwde dat als hij geen wethouder zou worden (hij had iets van 7.000 Hindoestaanse voorkuersstemmen) hij uit de PvdA zou stappen. Hij werd wethouder... Hij belooft ook van alles in Suriname wat dan weer betaald moet worden door Haags gemeentegeld. En laatst was er een Miss Indiaverkiezing betaalt uit het potje van de krachtwijken. Op zich is dit in een racistisch feestje omdat alleen allochtonen van Hindoestaanse afkomst er aan kunnen deelnemen. En het wordt betaald uit een fonds dat voor ALLE mensen bedoeld is die in een krachtwijk wonen. Ondakns de subsidiering waren de kaarten nog zo duur dat een uitkeringsgerechtigde deze niet kon betalen. Derhalve deze wethouder, die overigens een inburgeringscursus achterloopt want hij dacht dat de gemeenteraadsverkiesingen wethouderverkiezingen waren, is louter en alleen met zijn allochtoonse achterban bezig. helaas is hij van de Pv/dA..

Ook de redactie treft blaam. Kritische interviewen en niet alles klakkeloos aannemen. De voorbeelden liggen op straat. EN een onderzoek in twee steden is nauwelijks representaties te noemen. Een gemiste kans derhalve...
Door bas (logicus) op
Bij de meeste politici staat eigenbelang op plaats één. Zo ook bij allochtone politici.
Er zijn maar weinig politici die deugdelijke waar voor het geld leveren.
Allochtone politici komen voornamelijk voor bij theedrinkende politieke partijen.
En deze politieke partijen hebben in hun partijprogramma vaak meerdere verkwistende punten die
besteed worden aan allochtonen belangen. Een allochtoon heeft ook gewoon eerder belangen bij de PvdA dan bij de PVV. Het gaat er om dat het selectiecomité van de politieke partij primair selecteert op achterban mogelijkheden. Een allochtoon heeft zo een vergrote kans op een politieke positie omdat hij niet specifiek geselecteerd wordt op inhoudelijke en debatteer kwaliteiten. Zo hebben allochtoon en politieke partij er beide belang bij.