of 59123 LinkedIn

Wanneer belet een partij de vervulling van een voorwaarde?

Reageer
 

Wanneer een overeenkomst onder een opschortende of ontbindende voorwaarde wordt gesloten, kan artikel 6:23 BW in beeld komen. Lid 1 van dat artikel bepaalt dat de redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat een voorwaarde als vervuld moet worden beschouwd, wanneer de partij, die belang had bij de niet-vervulling, de vervulling heeft belet. In dit arrest maakt de Hoge Raad duidelijk dat voor beletten in de zin van artikel 6:23 lid 1 BW is vereist dat de niet-vervulling van de voorwaarde is veroorzaakt door toedoen van de partij die daarbij belang heeft. Indien de niet-vervulling haar oorzaak vindt in andere omstandigheden dan de gedragingen van die partij, is van beletten in de zin van artikel 6:23 lid 1 BW geen sprake.

Feiten
De gemeente verleende aan partij X een koopoptie ter zake van een perceel grond en verbond daaraan de voorwaarde dat tenminste vijftig procent van het te bouwen kantoorpand verhuurd moest zijn (hierna: de 50%-voorwaarde). Op een gegeven moment gaf X de gemeente te kennen gebruik te willen maken van de koopoptie. Omdat de gemeente weigerde een koopovereenkomst aan te gaan, betrok X de gemeente in rechte en vorderde hij vergoeding van de door hem geleden schade als gevolg van de vermeende schending van de koopoptie. De gemeente verweerde zich door aan te voeren dat niet was voldaan aan de 50%-voorwaarde. De rechtbank ging mee in dit betoog van de gemeente en wees de vordering van X af.
 

In hoger beroep stelde X dat hij aan de 50%-voorwaarde had kunnen voldoen, ware het niet dat de gemeente een potentiële huurder (hierna: Thuiszorg) had overgehaald om niet te gaan huren in het door X te ontwikkelen kantoorpand maar mee te gaan naar de door de gemeente gewenste zorgboulevard. Het hof stelde vast dat de gemeente (inderdaad) het beleidsvoornemen had om de zorginstellingen te concentreren in de zorgboulevard en dat de gemeente contact had gezocht met Thuiszorg om haar te wijzen op de huurmogelijkheden van de zorgboulevard. Het hof stelde voorts vast dat óók indien de gemeente geen contact had gezocht met Thuiszorg, laatstgenoemde als huurder zou zijn weggevallen vanwege haar voorgenomen fusie met een andere organisatie. Alle omstandigheden in ogenschouw nemende oordeelde het hof dat de redelijkheid en billijkheid verlangen dat X niet het gehele nadeel lijdt van het niet-vervuld zijn van de voorwaarde – het afhaken van Thuiszorg – maar dat de gemeente van de daardoor ontstane schade de helft draagt.

 

Het oordeel van de Hoge Raad
In cassatie voerde de gemeente aan dat niet gezegd kan worden dat zij de vervulling van de 50%-voorwaarde heeft belet in de zin van artikel 6:23 lid 1 BW, nu Thuiszorg hoe dan ook zou hebben afgezien van huur in het door X te ontwikkelen pand. De Hoge Raad volgt het standpunt van de gemeente en overweegt als volgt: 

 

“Deze vaststelling komt erop neer dat Thuiszorg, door haar keuze om haar zelfstandigheid op te geven (…), hoe dan ook diende af te zien van huur van [eiser]. Gelet op dit feit kan niet worden geoordeeld dat de Gemeente de vervulling van de 50%-verhuurdvoorwaarde in de zin van art. 6:23 lid 1 BW heeft belet. Voor beletten in de zin van die bepaling is vereist dat de niet-vervulling van de voorwaarde is veroorzaakt door toedoen van de partij die daarbij belang heeft. Indien, zoals in dit geval, de niet-vervulling van de voorwaarde haar oorzaak vindt in andere omstandigheden dan de gedragingen van die partij, is van beletten in de zin van art. 6:23 lid 1 BW geen sprake."

 

Dat het beleid van de gemeente een rol heeft gespeeld bij de terugtrekking van Thuiszorg, is volgens de Hoge Raad onvoldoende om aan te nemen dat de niet-vervulling van de voorwaarde is veroorzaakt door toedoen van de gemeente. Het ging uiteindelijk om een eigen afweging van Thuiszorg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding