of 59123 LinkedIn

Verhuurder lijdt schade door optreden politie tegen huurder. Wie draagt de schade?

Reageer

Afbeeldingmr. E.P. Ceulen (Esther)

 

Hof Den Haag 23 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:294

 

Overheid aansprakelijk voor onevenredige nadelige gevolgen.

Het betreden van een pand en het doorzoeken daarvan volgens de regels van het strafprocesrecht is rechtmatig. Niet alleen ten opzichte van de persoon die onderwerp van strafrechtelijk onderzoek is, maar ook ten opzichte van een derde. Dat neemt echter niet weg dat de overheid op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de onevenredige nadelige gevolgen van dit overheidsoptreden. Het gaat dan om de gevolgen die op een burger drukken en buiten het normale maatschappelijke risico van diezelfde burger vallen. Dit beginsel ziet alleen op zorgvuldig en noodzakelijk toegebrachte schade. Denk bijvoorbeeld aan de schade die wordt veroorzaakt door het forceren van een voordeur om het pand te kunnen betreden. 

Wanneer valt overheidsoptreden onder het maatschappelijke risico?
In geval van bedrijfsactiviteiten waaraan een zeker risico op politieoptreden kleeft, komt de schade voor rekening van de ondernemer. Het bedrijfsmatig schenken van alcohol leidt nogal eens tot dronkenschap en overlast. Indien de politie een dronken gast uit een café moet verwijderen kan er glaswerk en meubilair sneuvelen. Die schade zal de cafébaas zelf moeten dragen. Hij kan daarvoor niet de overheid aanspreken, omdat dit valt onder zijn normale bedrijfsrisico. De schade is inherent aan het exploiteren van een kroeg en dus voorzienbaar.

 

Hoe zit het met de schade van de verhuurder?
In 2009 diende zich bij de Hoge Raad (HR 2 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ1708) de vraag aan of schade ontstaan als gevolg van binnentreden door de politie behoort tot het normale bedrijfsrisico van een professionele verhuurder. De vraag werd negatief beantwoord.

De Staat vond dat schade als gevolg van het betreden van een huurwoning voor een verhuurder voorzienbaar is. Een verhuurder moet er rekening mee houden dat een huurder zich schuldig kan maken aan strafbare gedragingen en dus onderwerp van strafrechtelijk onderzoek kan zijn. De Hoge Raad ging niet in deze opvatting mee.

Wel kwam betekenis toe aan artikel 6:101 lid 2 BW. Die bepaling brengt met zich dat de omstandigheden die in de risicosfeer van de huurder liggen ook aan de verhuurder kunnen worden toegerekend. Indien de huurder wiens woning werd betreden, wordt veroordeeld voor een strafrechtelijk vergrijp, is dat een omstandigheid die aan de verhuurder kan worden tegengeworpen en kan leiden tot een afwijzing van de vordering tot schadevergoeding.

Billijkheidscorrectie?

Is er in zo’n situatie als in de vorige alinea beschreven nog ruimte voor toepassing van de billijkheidscorrectie? In een recent arrest beantwoordde het Hof Den Haag (Hof Den Haag 23 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:294) deze vraag volmondig met ja.

Wanneer schade ook een gevolg is van een omstandigheid die aan de partij die schade lijdt kan worden toegerekend, brengt lid 1 van artikel 6:101 BW met zich dat de schade moet worden verdeeld tussen hem en de partij die de schade heeft veroorzaakt. Bij de schadeverdeling wordt dan onderzocht wie in welke mate tot het intreden van de schade heeft bijgedragen. Die schadeverdeling kan nog anders uitvallen indien de billijkheid dat eist, vanwege de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of op basis van andere omstandigheden van het geval (de zogenaamde billijkheidscorrectie).

Hof Den Haag 23 februari 2016

In het geval waarover het Hof Den Haag zich boog, betrof het een vordering tot schadevergoeding van een verhuurder. Die leed schade als gevolg van het optreden van de politie tijdens een doorzoeking en inbeslagname in zijn bedrijfsloods. In de loods werd 325 kilogram heroïne aangetroffen. De huurder werd daarvoor strafrechtelijk veroordeeld. Tijdens het binnentreden van de loods werd de pui beschadigd.

Partijen waren het erover eens dat de schade buiten het normale bedrijfsrisico van de verhuurder viel.

 

Standpunt Staat

Lid 2 van artikel 6:101 BW brengt met zich dat als de huurder van de loods in dit geval de schade zelf had geleden, hij de Staat niet voor vergoeding daarvan had kunnen aanspreken. Deze was immers strafrechtelijk veroordeeld. Deze omstandigheid diende volgens de Staat volledig aan de verhuurder te worden toegerekend. Daarnaast is geen ruimte voor toepassing van de billijkheidscorrectie.

 

Oordeel hof

Het hof heeft deze opvatting verworpen. Het strookt niet met het uitgangspunt dat de schade die buiten het normale bedrijfsrisico van de verhuurder valt in beginsel voor vergoeding in aanmerking komt. Een dergelijke opvatting zou ertoe leiden dat een verhuurder die zich buiten zijn schuld geconfronteerd ziet met een huurder die strafbare gedragingen verricht en overheidsoptreden uitlokt met lege handen achterblijft, als dat optreden schade teweeg brengt. Ook de opvatting dat bij de toepassing van de billijkheidscorrectie de huurder en de verhuurder als het ware met elkaar vereenzelvigd moeten worden (gelet op de strekking van lid 2 van artikel 6:101 BW), heeft het hof verworpen. Zodoende heeft de rechter bij de toepassing van de billijkheidscorrectie de ruimte om allerlei omstandigheden aan de zijde van de verhuurder in diens voordeel mee te wegen.

 

Strookt de uitkomst met artikel 6:101 lid 2 BW?

In het onderhavige geval resulteerde dat in een billijkheidscorrectie van 100%. Het gaat om schade van een derde veroorzaakt bij het behartigen van het algemeen belang. Daarbij past in beginsel dat de overheid de schade draagt. Dat kan nog anders zijn op het moment dat de verhuurder een verwijt valt te maken ten aanzien van de keuze van zijn huurder of het handelen van de huurder zelf.

Met deze uitkomst dient zich in een situatie als de onderhavige direct de vraag aan welke waarde nog toekomt aan lid 2 van artikel 6:101 BW. Volgens het hof is die waarde door de billijkheidscorrectie in beginsel teruggebracht naar nul en het is zeer de vraag of dat wel terecht is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding