of 59130 LinkedIn

Storing bij TenderNed en indiening van inschrijvingen (jurisprudentie)

Reageer
 
Vzr. Rb. Noord-Holland 17 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9334

Recent kort-geding vonnis bepaalt dat onder omstandigheden in geval van een storing bij TenderNed alternatieve wijzen van indiening mogelijk zijn, mits voor inschrijftermijn en mits van te voren transparant kenbaar gemaakt in de aanbestedingsdocumentatie.

In de praktijk rijst vaak de vraag wat aanbestedende diensten die hun aanbesteding via een elektronisch platform laten verlopen moeten doen als er een storing is van dat platform, bijvoorbeeld van TenderNed.
 
In een recent vonnis van de Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland kwam deze vraag aan bod (Vonnis Vzr. Rb. Noord-Holland 17 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9334).
 
Feiten
In die zaak werd de opdracht voor groot onderhoud op ring Alkmaar nationaal niet-openbaar aanbesteed. Drie geselecteerde gegadigden deden een inschrijving: Mourik, Ballast Nedam en KWS. De aanbestedende dienst, de Provincie Noord-Holland, had in de aanbestedingsleidraad een passage opgenomen die betrekking had op situaties waarin communicatie via TenderNed niet mogelijk zou zijn. Ten eerste had de Provincie daarover bepaald dat communicatie in die situatie altijd schriftelijk diende te geschieden. Specifiek met betrekking tot het indienen van inschrijvingen had de Provincie voorts in de leidraad bepaald dat deze uiterlijk op een bepaalde dag en tijdstip binnen moesten zijn en dat inschrijver zelf verantwoordelijk was voor het tijdig uploaden van alle documenten. Verder stond er dat inschrijvingen die op andere wijze dan genoemd (dat wil zeggen via kluis) of, in geval van een storing bij TenderNed, na sluitingstermijn via e-mail werden ontvangen, ongeldig zouden zijn.
 
Voor de precieze passage uit de leidraad verwijs ik naar het vonnis. Omdat de voorzieningenrechter zich in zijn uitspraak vooral op deze passages baseert om de gevolgde handelswijze van de Provincie vervolgens goed te keuren, is het raadzaam om de precieze tekst van deze passage te raadplegen (zie r.o. 2.2 van het vonnis).
 
Wat er namelijk vervolgens gebeurde was dat het alleen de inschrijver Mourik lukte om op 6 september 2016 voor de sluitingstermijn (12.00 uur) de inschrijving via TenderNed te uploaden. De andere twee inschrijvers lukte dat niet. Er was op 6 september 2016 dan ook van 8.15 uur tot 17.05 uur een storing bij TenderNed. KWS en Ballast Nedam dienden hun inschrijving (niet-versleuteld) via e-mal in.  De kluis werd om 12.32 u geopend en bevatte alleen de inschrijving van Mourik.
 
Het voornemen tot gunning ging vervolgens uit naar KWS. Mourik startte een kort geding en stelde dat zij de enige geldige inschrijving had gedaan. Zij vorderde een gebod aan de Provincie om de inschrijvingen van KWS en Ballast Nedam uit te sluiten en een verbod te gunnen aan een ander dan aan Mourik.
 
De voorzieningenrechter stelt vast dat er zich inderdaad een storing bij TenderNed had voorgedaan op 6 september 2016, ook al was Mourik er kennelijk als enige in geslaagd om een inschrijving in te dienen via TenderNed. De rechter overweegt verder dat KWS in de ochtend was begonnen met uploaden. Bij een inschrijvingstermijn die eindigt om 12 uur, acht de voorzieningenrechter dit tijdig. Immers, aldus de rechter, een normaal oplettende inschrijver mag er van uit gaan dat TenderNed beschikbaar is en functioneert.
 
De voorzieningenrechter vindt verder dat gelet op de leidraad na sluitingstermijn ingediende inschrijvingen niet geldig zijn (maar dergelijke inschrijvingen waren hier niet aan de orde) en dat bij storing van TenderNed blijkens de leidraad een andere indieningsmogelijkheid openstond.
Het feit dat de inschrijvingen van KWS en Ballast Nedam niet versleuteld waren (en dat dus in theorie de Provincie deze gelezen zou kunnen hebben en vervolgens een actie daarop had kunnen ondernemen), en niet tegelijkertijd met de inschrijving van Mourik waren geopend acht de rechter niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel of transparantiebeginsel.
Daartoe acht de rechter onder meer relevant dat de Provincie een duidelijke scheiding had aangebracht tussen enerzijds degenen binnen de Provincie die de inschrijvingen openen en alle stukken zien en anderzijds degenen die de inschrijvingen inhoudelijk beoordelen. Verder was de inschrijving van KWS haar inschrijving om 11.51 uur per e-mail verzonden en zou de kluis om 12.00 uur worden geopend. De rechter acht het relevant dat niet gesteld of gebleken was dat de Provincie de inschrijving voor 12.00 uur had geopend en acht de kans - gelet op het feit dat hier maar 9 minuten tussen zaten - klein dat de Provincie hierop een jegens Mourik nadelige actie zou hebben kunnen ondernemen.
 
De vorderingen van Mourik worden dan ook afgewezen.
 
Commentaar

Gelet op bovengenoemd vonnis raden wij aanbestedende diensten aan om na te denken over hoe zij wensen te handelen in geval van een storing bij TenderNed. Indien zij zoveel mogelijk geldige inschrijvingen wensen te ontvangen – en daar gaan wij van uit -, dan is het raadzaam om in de aanbestedingsstukken een duidelijke passage op te nemen wat er van inschrijvers wordt verwacht indien er zich een storing voordoet bij TenderNed.
Ook is het goed om in de aanbestedingsdocumentatie aan te geven hoe de procedure van ontvangst en beoordeling van de inschrijvingen binnen de aanbestedende dienst is vormgegeven en vast te leggen dat er, ook in geval van een storing bij TenderNed, een scheiding is aangebracht tussen de procesbegeleiders en degenen die daadwerkelijk de inschrijvingen zullen beoordelen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding