of 59130 LinkedIn

Persoonsgegevens: prostitutie en afvalpassen

Reageer

AfbeeldingMr. R.C.K. van Andel (Carola)

 

Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twee voor de overheidspraktijk interessant besluiten gepubliceerd. De gemeente Den Haag mag persoonsgegevens prostituees niet registreren en aan de gemeente Arnhem werd een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)  bij het gebruik van afvalpassen. Wat was er aan de hand?

Persoonsgegevens prostituees

In Den Haag is het voor exploitanten van een seksinrichting mogelijk om aan de gemeente een werkadvies te vragen over een (nieuwe) prostituee. Gemeentelijke toezichthouders voeren daarvoor een intakegesprek met de prostituee. Bij signalen van uitbuiting of mensenhandel krijgt de exploitant een negatief advies. De NAW-gegevens van de prostituee, de vermelding dat een positief of negatief advies is uitgebracht en het gespreksverslag (bij een positief advies), worden vastgelegd in een aparte database. Doel van deze registratie is de bestrijding van mensenhandel.

 

Volgens de AP is het registreren van deze gegevens in strijd met de Wbp nu de gemeente niet aannemelijk had gemaakt dat de verwerking van persoonsgegevens van sekswerkers in het bestand noodzakelijk is om voornoemd doel – het bestrijden van mensenhandel – te bereiken. Daarnaast ontbrak het volgens de AP aan passende waarborgen om de persoonlijke levenssfeer te beschermen. Ten slotte oordeelt de AP dat geen grond is voor een ontheffing. De AP verleent in beginsel geen ontheffing voor structurele verwerking, tenzij er wetgeving op komst is die de verwerking zal regelen. Dat is hier niet het geval.

 

De verwerking van gevoelige persoonsgegevens (zoals gegevens over iemands seksuele leven) is onder strikte omstandigheden toegestaan, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. Hierbij dienen passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien moet de verwerking bij wet worden bepaald dan wel het ontheffing zijn verleend (art. 23, eerste lid aanhef en onder f Wbp). De gemeente had in dit licht naar voren gebracht dat de wettelijke basis voor de gegevensverwerking van sekswerkers gelegen is in artikel 151a Gemeentewet. Ingevolge het eerste lid van artikel 151a van de Gemeentewet kan de raad een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling.

 

De AP geeft evenwel aan dat de zinsnede ‘bij wet bepaald’ in artikel 23, eerste lid, aanhef en onder f Wbp volgens de memorie van toelichting met zich brengt dat de verwerking van een gevoelig gegeven alleen mogelijk is indien bij formele wet daarin is voorzien. Dit betekent dat een zodanige verwerking in de Wbp of in een formele wet uitdrukkelijk moet zijn geregeld. Artikel 151a Gemeentewet geeft een dergelijke expliciete wettelijke basis volgens de AP niet Deze algemene bevoegdheid biedt geen afdoende specifieke wettelijke grondslag voor een vorm van registratie van sekswerkers, aldus de AP.

De gemeente Den Haag heeft beroep ingesteld bij de rechtbank.


Afvalpassenproblematiek

In Arnhem is al geruim periode veel te doen omtrent de invoering van een nieuw systeem voor afvalstoffenheffingen (Diftar). Vooruitlopend op dit systeem werd in Arnhem reeds gewerkt met afvalpassen. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een inwoner heeft de AP een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente persoonsgegevens verwerkt via het afvalpassensysteem voor de ondergrondse afvalcontainers.

 

De AP heeft geconstateerd dat in strijd wordt gehandeld met artikel 8 Wbp doordat op de afvalcontainer persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat dit noodzakelijk is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente. Bovendien is deze verwerking bovenmatig en daarmee in strijd met artikel 11, eerste lid Wbp.

 

Aanvankelijk zag de AP wegens bijzondere omstandigheden af van handhaving. Deze bijzondere omstandigheden betroffen de volgens de gemeente spoedige invoering van het nieuwe systeem voor afvalstoffenheffingen (Diftar), waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zou worden voor de publiekrechtelijke taak en derhalve niet langer in strijd zou worden gehandeld met de wet. Een inwoner had bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van zijn verzoek om handhaving bij de AP. Gedurende de bezwaarfase bleek dat invoering van Diftar weerbarstiger dan gedacht en afgelopen zomer werd bekend dat de gemeenteraad vooralsnog niet zou besluiten tot invoering hiervan. In de beslissing op bezwaar betrekt de AP – ex nunc toetsend – deze nieuwe feiten en omstandigheden. De AP concludeert dat zich geen bijzondere omstandigheden meer voordoen die maken dat moet worden afgezien van handhaving.

 

De AP heeft daarom besloten gebruik te maken van haar mogelijkheid om een last onder dwangsom op te leggen op grond van artikel 65 Wbp in samenhang bezien met artikel 5:32, eerste lid, Awb. Daarbij is gelast dat alle ondergrondse afvalcontainers open moeten worden gezet, zodat daarin zonder afvalpas afval kan worden gestort. Tevens moeten de persoonsgegevens die nog in het geheugen van de readers op de afvalcontainers worden bewaard, zijn gewist.

 

De gemeente Arnhem heeft de afvalcontainers inmiddels opengesteld en heeft aangegeven de persoonsgegevens op de afvalcontainers te zullen wissen.

 

Uit deze beide voorbeelden wordt duidelijk dat discussies over privacy op een veelheid aan terreinen mogelijk is. Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens of andere privacyaspecten, neemt u dan gerust contact op met Jasper Scholtens, E: jasper.scholtens@nysingh.nl | M: 06 20 45 70 59 of één van de andere leden van het team Overheid en Privacy.

 

De beide besluiten van de AP zijn te raadplegen via Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding