of 59123 LinkedIn

Over de positie van sociale en andere specifieke diensten per 18 april a.s.

Reageer

Afbeeldingmr. M.J. Mutsaers (Matthijs)

 

Op 14 maart jl. verscheen op PIANOo een bericht van het Ministerie van EZ met als titel “Wat nu de aanbestedingsrichtlijnen niet tijdig zullen zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.” Kort samengevat komt dat bericht hierop neer, dat opdrachten die thans nog onder het IIB-regime vallen, per 18 april a.s. volgens het normale volledige regime moeten worden aanbesteed, en dat opdrachten die in de nieuwe Richtlijn als ‘sociale en andere specifieke diensten’ aangemerkt worden, tot inwerkingtreding van de wet ook onder het huidige volledige regime dienen te worden aanbesteed. Pas bij de inwerkingtreding van de benodigde implementatiewetgeving kan het nieuwe regime voor deze sociale en andere specifieke diensten worden toegepast, aldus nog steeds het bericht op PIANOo.

Op 17 maart jl. heeft de vaste commissie voor EZ vragen over dit onderwerp gesteld aan Minister Kamp, die deze bij brief van 21 maart jl. heeft beantwoord. Hoewel de Minister in zijn beantwoording ervan uit lijkt te gaan dat aan het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten (althans de nieuwe, verplichte aankondiging) directe werking toekomt, meent hij tegelijkertijd dat dit nieuwe regime tot inwerkingtreding van de gewijzigde wet nog niet kan worden toegepast. Dit vanwege het feit dat het nieuwe regime géén grondslag heeft in de Aanbestedingswet 2012. Om te voorkomen dat de hiervóór genoemde diensten per 18 april a.s. volgens het volledige regime moeten worden aanbesteed, komt de Minister met een ‘oplossing’, vervat in een vierde Nota van Wijziging (4e NvW). Deze 4e NvW heeft blijkens de antwoorden van Minister Kamp ‘als doel het met terugwerkende kracht, vanaf 18 april 2016, in werking laten treden van het regime voor sociale en andere specifieke diensten.’

 
Volgens de Minister betekent dit ‘dat aanbestedende diensten vanaf 18 april 2016 gebruik kunnen maken van de procedure voor sociale en andere specifieke diensten zonder dat dit achteraf als onrechtmatig wordt aangemerkt.’ Dit is volgens hem ‘uiteraard alleen het geval voor diensten die voorheen onder het IIB-regime vielen en ook onder het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten vallen.’ Opmerkelijk genoeg wordt in de toelichting bij de 4e NvW opgemerkt dat er ‘vanaf 18 april 2016 tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet géén rechtstreekse werking aan de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen kan worden ontleend ten aanzien van de procedure voor sociale en andere specifieke diensten.’ Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het hiervóór weergegeven antwoord van de Minister op de vragen van de vaste commissie voor EZ. Overigens lijkt mij dit antwoord (dat er geen rechtstreekse werking toekomt aan de plicht om sociale en andere specifieke diensten met een aankondiging op Europees niveau te publiceren) onjuist.

 

De berichtgeving van het Ministerie van EZ over dit onderwerp op de website van PIANOo, de daaropvolgende beantwoording door de Minister van de vragen van de vaste commissie voor EZ en de bijbehorende 4e NvW getuigen mijns inziens niet van een consistente lijn. Ook ben ik niet overtuigd van nut en noodzaak van de door de Minister voorgestelde oplossing. In mijn optiek kan namelijk wel degelijk worden verdedigd dat het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten directe werking heeft, althans dat dat geldt voor de verplichting een aankondiging op Europees niveau te publiceren alsmede om een non-discriminatoire en transparante procedure te volgen. Daarvan uitgaande lijkt het mij niet nodig om een oplossing te treffen als vervat in de 4e NvW. Dit nog afgezien van het feit dat als de beoogde wetswijziging daadwerkelijk, zoals nu door Minister Kamp voorzien, per 1 juli a.s. in werking treedt, er naar mijn mening dus ook pas vanaf die datum de volgens Minister Kamp benodigde wettelijke grondslag aanwezig is, ook al voorziet de 4e NvW in terugwerkende kracht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding