of 59130 LinkedIn

Ook bij een verlengde hersteltermijn ex artikel 6:6 Awb moet worden vermeld dat die termijn fataal is

Reageer
 
ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1399

In deze uitspraak draait het om een niet-ondertekend bezwaarschrift dat via e-mail is ingediend. Aangezien de elektronische weg niet was opengesteld voor het indienen van bezwaarschriften, wordt de bezwaarmaker bij brief van 20 november 2014 door burgemeester en wethouders verzocht om binnen een termijn van twee weken het bezwaarschrift schriftelijk en ondertekend in te dienen. Daarbij is opgemerkt dat als er niet aan dit verzoek wordt voldaan, het bezwaar op grond van artikel 6:6 Awb niet-ontvankelijk kan worden verklaard.

Dit artikel bepaalt immers dat het bezwaar (of beroep) niet-ontvankelijk kan worden verklaard, indien:
a.  niet is voldaan aan artikel 6:5 Awb of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of
b. het bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15 Awb, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
 

Na een daartoe strekkend verzoek hebben burgemeester en wethouders de termijn verlengd voor het herstel van het verzuim om het bezwaarschrift schriftelijk en ondertekend in te dienen. Daarbij is echter niet opnieuw opgemerkt dat als het verzuim niet (tijdig) wordt hersteld, het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders een besluit genomen en het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

 

De rechtbank heeft in beroep geoordeeld dat burgemeester en wethouders onzorgvuldig hebben gehandeld door in het bericht tot termijnverlenging niet te vermelden dat, indien de bezwaarmaker niet binnen de gestelde termijn reageert, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk zal worden verklaard. In hoger beroep sluit de Afdeling aan bij de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Deze rechtspraak houdt in dat de in het kader van de bezwaarschriftprocedure in acht te nemen zorgvuldigheid met zich brengt, dat een bestuursorgaan, dat de indiener van het bezwaarschrift een als fataal bedoelde termijn stelt om een gepleegd verzuim te herstellen, daarbij dient te vermelden dat bij het overschrijden van die termijn de kans bestaat dat dit niet-ontvankelijkverklaring tot gevolg zal hebben. Aan dit zorgvuldigheidsvereiste wordt niet voldaan, indien bij een eerdere, voor het herstel van het verzuim gestelde termijn wel is gewezen op de mogelijkheid van niet-ontvankelijkverklaring bij overschrijding daarvan, maar bij de laatste daarvoor gestelde termijn niet. Volgens diezelfde rechtspraak kunnen omstandigheden van het geval meebrengen dat, indien niet is voldaan aan dit zorgvuldigheidsvereiste, daaraan toch niet de gevolgtrekking dient te worden verbonden dat het besluit tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar in rechte geen stand kan houden. Daarbij dient volgens de Raad te worden gedacht aan situaties waarin de mogelijkheid uitgesloten moet worden geacht dat wel zorg zou zijn gedragen voor het tijdig herstellen van het verzuim, indien het bestuursorgaan er wel (nogmaals) uitdrukkelijk op zou hebben gewezen dat geen (verder) uitstel zou worden verleend en tevens (opnieuw) zou hebben gewezen op de mogelijke consequenties van niet-ontvankelijkverklaring. De Centrale Raad van Beroep geeft hier een voorbeeld van situaties waarin aan het niet voldoen aan het zorgvuldigheidsvereiste niet de gevolgtrekking dient te worden verbonden dat het besluit tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar in rechte geen stand kan houden. Er kunnen zich volgens de Afdeling echter ook andere situaties voordoen waarin niet die gevolgtrekking aan het niet voldoen aan het zorgvuldigheidsvereiste dient te worden verbonden.

 

Naar het oordeel van de Afdeling hebben burgemeester en wethouders in onderhavige kwestie onzorgvuldig gehandeld door de bezwaarmaker er in het bericht tot termijnverlenging niet opnieuw op te wijzen dat, indien hij de verzuimen niet binnen de gestelde termijn herstelt, het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Niettemin is de Afdeling van oordeel dat de omstandigheden van het geval met zich brengen dat, hoewel niet aan het zorgvuldigheidsvereiste is voldaan, het besluit tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar toch in stand kan blijven. In dit kader is van belang dat:

  • bij brief van 20 november 2014 aan bezwaarmaker duidelijk is gemaakt dat, als hij niet binnen twee weken een schriftelijk, ondertekend bezwaarschrift toezendt, het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard;
  • vast staat dat bezwaarmaker niet binnen de gestelde termijn een schriftelijk, ondertekend bezwaarschrift heeft ingediend;
  • burgemeester en wethouders reeds daarom het door bezwaarmaker ingediende bezwaar niet-ontvankelijk kunnen verklaren; 
  • bezwaarmaker wordt geacht op de hoogte te zijn geweest van de in de brief van 20 november 2014 weergegeven gevolgen van het niet tijdig herstellen van de verzuimen, en 
  • bezwaarmaker niet heeft getracht de verzuimen te herstellen door het college een schriftelijk, ondertekend bezwaarschrift toe te zenden.

 

Uit deze uitspraak kan de les worden getrokken dat als in het kader van artikel 6:6 Awb een termijn wordt gesteld om een verzuim te herstellen en die termijn vervolgens wordt verlengd, bestuursorganen bij die verlenging opnieuw moeten aangegeven dat de verlengde hersteltermijn fataal is, in die zin dat dat als het verzuim niet (tijdig) wordt hersteld, het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Vergeet een bestuursorgaan te vermelden dat de verlengde hersteltermijn fataal is, dan kunnen de omstandigheden van het geval meebrengen dat het besluit tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar toch in stand kan blijven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding