of 59123 LinkedIn

Nihil vaststellen subsidie en evenredigheidsbeginsel

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:205

In deze uitspraak komt tot uitdrukking, dat bestuursorganen rekening moeten houden met het evenredigheidsbeginsel als zij gebruik willen maken van hun bevoegdheid om subsidies lager of op nihil vast te stellen. Uit de uitspraak volgt, dat dit ook het geval is als – in strijd met de subsidieverplichtingen – pas in de bezwaarfase wordt aangetoond, dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan.

Om dit soort procedures te voorkomen, zou kunnen worden overwogen om in vergelijkbare situaties de subsidieontvanger op grond van artikel 4:5 van de Awb in de gelegenheid te stellen om onvolledige aanvragen om vaststelling van subsidies te laten aanvullen binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn. Daarbij kan dan worden gewezen op de consequenties (lager of op nihil vaststellen van de subsidie) van het niet tijdig completeren van de aanvraag.

De casus was als volgt.
Het college van GS van provincie Noord-Holland had enkele verplichtingen in het verleningsbesluit opgenomen, die strekten tot het afleggen van rekening en verantwoording. Daarbij had het college van GS zich gebaseerd op artikel 4:45, tweede lid, Awb. Zo diende onder meer bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring te worden overgelegd. Ook was voorgeschreven op welke wijze de financiële verantwoording diende plaats te vinden.

De subsidieontvanger had bij zijn aanvraag om vaststelling weliswaar een accountantsverklaring overgelegd, maar deze voldeed niet aan de eisen die daaraan in het verleningsbesluit waren gesteld.

Het college van GS was dan ook bevoegd om op grond van artikel 4:46, tweede lid, aanhef en onder b van de Awb de subsidie lager vast te stellen dan waarvoor deze was verleend. Vervolgens is het de vraag of GS in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik konden maken.

Gelet op artikel 3:4, tweede lid, van de Awb betekent dat, dat de gevolgen van het lager vaststellen van de subsidie niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. In het geval een subsidieontvanger niet heeft voldaan aan een aan de subsidie verbonden verplichting, zal volgens de Afdeling een afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van handhaving van die verplichting en de gevolgen van verlaging voor de ontvanger. Daarbij zijn tevens de ernst van de tekortkoming en de mate waarin deze aan de ontvanger kan worden verweten van belang.

De Afdeling is van oordeel, dat het college van GS er geen blijk van heeft gegeven, dat hij de belangen van de subsidieontvanger heeft meegewogen bij het besluit om de subsidie op nihil vast te stellen.

Allereerst is de zinsnede in het besluit, dat het belang van de subsidieontvanger evident ligt bij de vaststelling van de subsidie conform de verleningsbeschikking, daartoe niet voldoende. Het college van GS heeft zich volgens de Afdeling met deze zinsnede slechts in zeer algemene zin uitgelaten over een ander besluit dan het genomen heeft, namelijk een besluit waarbij de subsidie conform de verlening zou zijn vastgesteld.

Ten tweede is van belang, dat de subsidieontvanger in bezwaar een aanvullende accountantsverklaring had overgelegd. Uit de uitspraak blijkt, dat het college van GS in de beslissing op bezwaar niet had beoordeeld of deze aanvullende accountantsverklaring wel voldeed. Hoewel de aanvullende verklaring na de daarvoor geldende termijn is overgelegd, is het volgens de Afdeling toch nodig dat deze moet worden bezien en in de belangenafweging moet worden betrokken. Als met de aanvullende verklaring alsnog aan de verplichting zou zijn voldaan, is dat volgens de Afdeling een aanwijzing, dat het onevenredig is de subsidie inhoudelijk te beoordelen. Om die reden stelt de Afdeling in deze tussenuitspraak het college van GS met toepassing van de bestuurlijke lus in de gelegenheid om met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding