of 59250 LinkedIn

Gemeente mag voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst met leidingbeheerder opzeggen

Reageer

Afbeeldingmr. B. Veldman (Brigitte)

 

Rb. Gelderland 30 september 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6155

Indien de wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, geldt dat deze in beginsel opzegbaar is. Wel kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en de inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Uit diezelfde eisen kan voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met een aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding (zie HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854).

Aan de hand van het hierboven geschetste toetsingskader oordeelt de rechtbank Gelderland in de onderhavige kwestie dat de gemeente de met een leidingbeheerder gesloten duurovereenkomst voor onbepaalde tijd mocht opzeggen zonder een schadevergoeding aan te bieden.

De feiten
Tussen de gemeente en de rechtsvoorganger van een leidingbeheerder is in 1959 een overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd inzake de aanleg en exploitatie van een waterleidingnet. Overeengekomen is dat voor het hebben van leidingen in de grond van de gemeente geen precariorechten behoefden te worden betaald. In 2014 heeft de gemeente de overeenkomst opgezegd waarmee het haar vrijstaat om op basis van een verordening precariorechten van de leidingbeheerder te heffen.

De leidingbeheerder bestrijdt het recht van de gemeente om de overeenkomst op te zeggen omdat er volgens hem sprake is van een duurovereenkomst die alleen op grond van zwaarwegende redenen kan worden opgezegd. De leidingbeheerder vordert daarom een verklaring voor recht dat de opzegging van de gemeente niet rechtsgeldig is en dat deze opzegging zonder rechtsgevolg is gebleven.

Beoordeling rechtbank
Allereerst stelt de rechtbank vast dat tussen partijen niet in geschil is dat wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling voor de opzegging. Uitgangspunt is dan ook dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Gelet op het verweer van de gemeente dat zij de overeenkomst zonder meer kan opzeggen zonder dat daarvoor een voldoende zwaarwegende grond aan haar zijde moet bestaan, ziet de rechtbank zich gehouden te onderzoeken of de door de leidingbeheerder aangevoerde omstandigheden van dien aard zijn dat van de gemeente een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond moet worden gevergd.

De leidingbeheerder heeft onder meer aangevoerd dat de gemeente met de overeenkomst, die al meer dan 50 jaar loopt, haar recht om precario te heffen expliciet zou hebben vrijgegeven. Ook heeft hij gesteld dat indien de gemeente zich aan haar deel van de overeenkomst zou onttrekken, dit zou leiden tot een ongelijkheid in de wederzijdse prestaties. Opzegging van de overeenkomst laat namelijk onverlet dat de verplichtingen van de leidingbeheerder op grond van de Drinkwaterwet onverminderd moeten worden nageleefd. Bovendien zou opzegging van de overeenkomst en de voorgenomen precarioheffing erg bezwaarlijk zijn omdat dit zou leiden tot extra kosten, waarvoor de afnemers van de leidingbeheerder uiteindelijk de tol moeten betalen.

De rechtbank ziet in deze omstandigheden echter geen aanleiding om aan te nemen dat van de gemeente een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond moet worden gevergd. Daarbij overweegt de rechtbank dat de duur van de relatie weliswaar een relevant gezichtspunt is, maar dat die de balans niet zonder meer in het voordeel van de leidingbeheerder doet doorslaan. Het feit dat de leidingbeheerder te kennen had gegeven dat hij zijn investeringen om ten behoeve van de gemeente een waterleidingnet aan te leggen inmiddels heeft terugverdiend, maakt volgens de rechtbank dat de overeenkomst zonder meer en ongeacht de duur daarvan opzegbaar is. Het nadeel dat mogelijk als gevolg van de opzegging en de precarioheffing wordt ondervonden, behoort volgens de rechtbank tot het normale ondernemersrisico.

Tot slot
Wilt u een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen of wordt u juist geconfronteerd met een opzegging, dan biedt deze uitspraak – samen met het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad – een goed toetsingskader.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding