of 59130 LinkedIn

Gemeente Hellevoetsluis overtreedt Wet Markt en Overheid bij exploitatie ligplaatsen

Reageer
 

De ACM heeft in een recent gepubliceerd besluit opnieuw geoordeeld dat een gemeente de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) heeft overtreden bij de exploitatie van ligplaatsen voor boten. Dit is het vierde besluit van de ACM dat betrekking heeft op een overtreding van de Wet M&O in de (jacht)havensector. Duidelijk is dat de (jacht)havensector door de ACM onder de loep wordt genomen.

Nadat eerder de gemeenten Cuijk, Heerhugowaard en De Marne door de ACM op de vingers werden getikt, wordt nu geoordeeld dat de Gemeente Hellevoetsluis in strijd met de Wet M&O niet alle kosten heeft doorberekend bij de exploitatie van ligplaatsen voor boten, waardoor zij oneerlijk concurreert met nabijgelegen commerciële jachthavens en ligplaatsen.

 

Jachthavens in Gemeente Hellevoetsluis
In het havengebied van de Gemeente Hellevoetsluis liggen zes verschillende jachthavens. In het havengebied worden zowel ligplaatsen geëxploiteerd door de Gemeente als door particuliere aanbieders. De Gemeente onderscheidt de ligplaatsen die zij aanbiedt in ligplaatsen voor museumschepen, passantenschepen en ligplaatsen in boxen.

 

Gedragsregels voor overheidsorganisaties
De Wet M&O richt zich tot overheidsorganisaties die economische activiteiten te verrichten. Om concurrentievervalsing met ondernemingen te voorkomen, dienen overheidsorganisaties (bestuursorganen dan wel overheidsbedrijven) die activiteiten ‘op de markt’ verrichten zich op grond van de Wet M&O aan vier gedragsregels te houden. Deze gedragsregels omvatten de plicht tot integrale kostendoorberekening, het bevoordelingsverbod, de plicht tot beschikbaarstelling van gegevens en de plicht tot functiescheiding.

 

Algemeen belang besluit
De gedragsregels uit de Wet M&O zijn niet van toepassing op activiteiten die op grond van een ‘algemeen belang besluit’ van de raad zijn aangemerkt als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. De Gemeente Hellevoetsluis had een dergelijk algemeen belang besluit genomen voor de ligplaatsen die zij aanbiedt, met uitzondering van de ligplaatsen in boxen.

 

Overtreding van de plicht tot integrale kostendoorberekening
De ACM verklaarde dat de Gemeente Hellevoetsluis, voor wat betreft de exploitatie van de ligplaatsen in boxen, inbreuk heeft gemaakt op de plicht tot integrale kostendoorberekening. Daartoe overwoog de ACM als volgt.

Omdat de tarieven voor de betreffende ligplaatsen door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld staat vast dat de ligplaatsen in de gemeentelijke haven worden geëxploiteerd door de gemeente. De exploitatie van ligplaatsen is aan te merken als een economische activiteit. De gemeente treedt daarom in concurrentie met de andere commerciële aanbieders van ligplaatsen in het havengebied.

 

Bij de bepaling van de integrale kosten die de gemeente in rekening moet brengen aan gebruikers van de ligplaatsen (in boxen) moeten in ieder geval de volgende kosten in aanmerking worden genomen: (1) operationele kosten, (2) afschrijvings- en onderhoudskosten en (3) vermogenskosten. Dit omvat dus zowel kosten die voortvloeien uit de dagelijkse bedrijfsvoering, als kosten die voortvloeien uit de aanleg en onderhoud van of investeringen in de gemeentelijke jachthavens. Deze kosten moeten volgens een stelsel van baten en lasten worden bepaald. Op grond van voornoemde uitgangspunten komt de ACM aan de hand van een uitgebreid uiteengezette berekening tot het oordeel dat de ACM bij de exploitatie van de ligplaatsen in boxen niet de integrale kosten heeft doorberekend. Het verweer van de gemeente dat bepaalde kosten niet aan de betreffende ligplaatsen behoefden te worden toegerekend treft geen doel.

 

Voor de praktijk
Wanneer overheidsorganisaties economische activiteiten uitoefenen, moet in beginsel rekening gehouden worden met de gedragsregels in de Wet M&O, waaronder de verplichting tot doorberekening van de integrale kosten. Dat is alleen anders wanneer de bevoordeling staatssteun inhoudt (dan valt de bevoordeling buiten de werkingssfeer van de Wet Markt & Overheid), of wanneer de activiteit waarmee de bevoordeling plaatsvindt op grond van een algemeen belang besluit van de raad is uitgesloten van de Wet M&O. Een algemeen belang besluit dient zowel aan de materiële als formele eisen te voldoen die daaraan worden gesteld en kan derhalve niet lichtvaardig worden genomen.

 

Wanneer getoetst wordt aan de verplichting om de integrale kosten door te berekenen zal – gelet op de diepgang waarmee de ACM de zaak bestudeerd – een uitgebreide analyse gemaakt moeten worden van de kosten die op grond van de Wet M&O aan de betreffende activiteit moeten worden toegerekend. Als deze analyse achterwege blijft bestaat het risico dat in strijd wordt gehandeld met de verplichting tot doorberekening van de integrale kosten.

 

Voor meer informatie over de Wet M&O kunt u contact opnemen met Cees Dekker (T 038 425 92 07 |
E cees.dekker@nysingh.nl) of Lorenzo Fiorilli (T 038 425 92 28 / 038 425 91 63 | E lorenzo.fiorilli@nysingh.nl).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding