of 59162 LinkedIn

Geen verplichting tot gebruikmaking van vastgesteld formulier voor Wob-verzoek

Reageer
 
Een belangrijk aspect van de misbruik-problematiek van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is het feit dat de Wob geen eisen stelt aan de vorm van een Wob-verzoek en dat zo'n verzoek in beginsel dus vormvrij is. Dat heeft geleid tot praktijken waarin Wob-verzoeken op verkapte wijze worden ingediend, in de hoop dat het verzoek over het hoofd wordt gezien en er vervolgens, na de ingebrekestelling, dwangsommen verbeuren.

Bestuursorganen zoeken daarom naar manieren om dit soort misbruik te bestrijden. Een mogelijke remedie is het vaststellen van een formulier waarmee Wob-verzoeken moeten worden ingediend, zodat bestuursorganen Wob-verzoeken die op verhullende wijze zijn ingediend niet in behandeling hoeven te nemen. Artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft aan bestuursorganen de bevoegdheid om een dergelijk formulier vast te stellen.

 

In de uitspraak van 17 augustus oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over de vraag of een bestuursorgaan een Wob-verzoeker inderdaad kan verplichten tot het gebruiken van een op basis van artikel 4:4 Awb vastgesteld formulier voor het indienen van een Wob-verzoek.

 

De appellant in kwestie heeft het college van B&W van de gemeente Zevenaar op grond van de Wob verzocht om verstrekking van documenten over de aanbesteding van het gemeentehuis. Daarbij heeft hij geen gebruik gemaakt van het formulier dat het college voor het indienen ervan heeft vastgesteld. In reactie op het verzoek heeft het college daarom aan appellant te kennen gegeven dat verzoeken op grond van de Wob slechts in behandeling worden genomen indien deze via het vastgestelde formulier zijn ingediend. Het college heeft appellant vervolgens in de gelegenheid gesteld het verzoek alsnog door middel van dat formulier in te dienen.

 

De appellant heeft hierop geantwoord bij zijn verzoek te blijven zoals dat is ingediend omdat de Wob vormvrij is en aangegeven daarop een besluit te verwachten. Het college besluit daarop om het verzoek met toepassing van artikel 4:5 lid 1 Awb buiten behandeling te stellen. Tegen dat oordeel komt de appellant op in bezwaar in beroep.

 

De rechtbank stelt voorop dat de Wob geen eisen stelt aan de vorm van een Wob-verzoek en dat zo'n verzoek in beginsel dus vormvrij is. Dat laat volgens de rechtbank onverlet dat artikel 4:4 van de Awb aan een bestuursorgaan de bevoegdheid toekent om het gebruik van een aanvraagformulier voor te schrijven. De rechtbank oordeelt vervolgens dat het college voldoende heeft gemotiveerd dat het formulier in het algemeen het ordelijk verloop van de behandeling van aanvragen dient. Omdat de appellant geen gebruik heeft gemaakt van het door het college voorgeschreven formulier en geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om dat alsnog te doen, mocht het college zijn verzoek buiten behandeling stellen, aldus de rechtbank.

 

De Afdeling oordeelt echter anders. Volgens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wob is de gedachte bij de Wob dat er geen drempels moeten worden opgeworpen voor het indienen van een Wob-verzoek. Dit zou afbreuk doen aan de doelstelling van de Wob. Het uitgangspunt dat een Wob-verzoek vormvrij is, verdraagt zich volgens de Afdeling dus niet met de verplichting om een door het bestuursorgaan vastgesteld formulier te gebruiken voor de indiening van zo'n verzoek. Zij oordeelt daarom dat artikel 4:4 van de Awb niet van toepassing is op Wob-verzoeken, ook al is dit niet uitdrukkelijk in de Wob bepaald.

 

Wel geeft de Afdeling mee dat een bestuursorgaan vanzelfsprekend een formulier mag vaststellen waarmee Wob-verzoeken kunnen worden ingediend, maar het gebruik daarvan mag niet verplicht worden gesteld. Een Wob-verzoek kan daarom ook niet vanwege het niet gebruiken van het voorgeschreven formulier buiten behandeling worden gesteld.

 

Meer informatie
Voor vragen over dit artikel of andere bestuursrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met Matthias Kruisselbrink (T 038 425 92 25 | E matthias.kruisselbrink@nysingh.nl)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding