of 59250 LinkedIn

‘Bewust’ verkeerd ingestuurd bezwaar (Wob) kan een misbruik van bevoegdheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen opleveren (art 3:13 BW)

Reageer

AfbeeldingAfbeeldingmr. H. van Griensven (Heleen), mr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1630

Wanneer een gemachtigde herhaaldelijk persoonlijk is gewaarschuwd geen gebruik meer te maken van een (niet daarvoor opengesteld) antwoordnummer voor het instellen van bezwaar (Wob), en daarbij tevens is gewezen op de consequentie dat een dergelijk bezwaar niet meer inhoudelijk wordt behandeld, kan een dergelijk bewust foutief ingestuurd bezwaar worden gekwalificeerd als misbruik van de bevoegdheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen (art. 3:13, eerste lid BW). Een bestuursorgaan mag dan besluiten een dergelijk bewust foutief ingestuurd bezwaar niet inhoudelijk te behandelen.

Tegen een besluit tot gedeeltelijk toewijzen van een Wob-verzoek, heeft de korpschef van Politie bezwaar opengesteld via een postbusnummer. Dit is tevens vermeld in de rechtsmiddelenclausule onder het besluit.

 

De gemachtigde van appellant stuurt ‘bewust’ zijn bezwaar naar een ander adres van het bestuursorgaan, te weten een antwoordnummer. Hoewel het bezwaar wordt doorgestuurd naar het daarvoor bestemde postbusadres en het bestuursorgaan al een (geautomatiseerde) uitnodiging voor een hoorzitting op bezwaar heeft verstuurd, besluit de korpschef het bezwaar niet inhoudelijk in behandeling te nemen. De gemachtigde is, na eerder ongewenst gebruik van het antwoordnummer, nadrukkelijk persoonlijk gewaarschuwd hiervan geen gebruik meer te maken. Daarbij is aan hem meegedeeld dat – wanneer hij toch gebruik blijft maken van antwoordnummers - het bericht niet in behandeling wordt genomen.

 

Nadat de rechtbank heeft geoordeeld dat de handelwijze van de korpschef gerechtigd is, stelt de gemachtigde namens appellant hoger beroep in. Hij voert aan dat het bezwaarschrift voldoet aan de vereisten van artikel 6:6 van de Awb. De korpschef is dan ook gehouden om op basis van artikel 7:10 Awb inhoudelijk te besluiten op dit bezwaar. Het bezwaar was in tweede instantie bezorgd via het postbusnummer en een uitnodiging voor een hoorzitting in bezwaar was al verstuurd. Daarbij zou het antwoordnummer gemakkelijk op internet te vinden zijn en heeft de korpschef niet gesteld dat getracht is het antwoordnummer van het internet te verwijderen. Voorts heeft de korpschef geen termijn voor herstel geboden.

 

Tijdens de mondelinge behandeling van het hoger beroep heeft de gemachtigde verklaard dat hij “om principiële redenen een werkwijze hanteert waarin hij willens en wetens Wob-verzoeken, bezwaarschriften en ingebrekestellingen verstuurt naar antwoordnummers van de korpschef en de door de korpschef meermaals gedane persoonlijke waarschuwingen bewust negeert”.

 

De Afdeling oordeelt dat de korpschef bevoegd was het bezwaar niet in behandeling te nemen en gaat mee met het verweer van de korpschef, dat een zorgvuldige afhandeling van de stroom aan Wob-verzoeken kan nopen tot het openstellen van een apart postbusnummer.

 

De gemachtigde heeft reeds vele bestuursrechtelijke procedures gevoerd, onder andere over Wob-verzoeken en het niet tijdig nemen van een besluit. Hij beschikt dan ook over voldoende juridische kennis om te beseffen dat het versturen van het bezwaarschrift naar het (niet daarvoor opengesteld) antwoordnummer, kosten zou veroorzaken voor de korpschef. Tevens zou het de snelle en zorgvuldige afhandeling van de brief bemoeilijken en de kans vergroten, dat aanspraak zou kunnen worden gemaakt op een dwangsom en/of proceskostenvergoeding.

 

De gemachtigde heeft dan ook te kwader trouw gehandeld en misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid om rechtsmiddelen aan te wenden. De korpschef was in dit geval bevoegd om af te zien van een inhoudelijke behandeling van het bezwaar.

 

De Afdeling biedt aldus aan bestuursorganen een handreiking om doelbewust en veelvuldig misbruik van rechtsmiddelen te kunnen stoppen. Zaak is wel om diegene nadrukkelijk persoonlijk te waarschuwen voor de consequenties bij herhaling van het misbruik en om dit misbruik en de waarschuwingen goed te administreren.

 

Overigens heeft de Afdeling haar oordeel ten aanzien van misbruik van bevoegdheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen herhaald in een drietal bijna identieke uitspraken op 27 mei en 3 juni 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1636, ECLI:NL:RVS:2015:1651, ECLI:NL:RVS:2015:1759)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding