of 59162 LinkedIn

AG L. Keus: beperkte mogelijkheid tot ingrijpen in tot stand gekomen overeenkomst

1 reactie
 

Advocaat-Generaal L. Keus (Keus) heeft bij conclusie cassatie ingesteld in het belang der wet en daarbij gevorderd dat het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 13 januari 2015 wordt vernietigd. Keus betoogt daartoe dat de appelrechter in kort geding, voor zover hij wil ingrijpen in de tot stand gekomen overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht, gebonden is aan de wettelijke gronden in de Aanbestedingswet 2012.

Als uitgangspunt geldt dat na sluiting van een aanbestedingsprocedure pas dan een overeenkomst mag worden gesloten met de winnende inschrijver, nadat inschrijvers in staat zijn gesteld, binnen een bepaalde termijn, hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de aanbestedingsprocedure of de voorlopige gunningsbeslissing. Indien binnen de bedoelde termijn (bij de meeste procedures 20 dagen) geen bezwaren worden gemaakt, mag de aanbestedende dienst de overeenkomst sluiten.

 

In de rechtspraak heeft zich in verschillende zaken de vraag voorgedaan in hoeverre het hof in kort geding (nog) kan ingrijpen in een tot stand gekomen overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht. Daarbij staat centraal de vraag in hoeverre het hof in dat geval gebonden is aan de wettelijke vernietigingsgronden bepaald in artikel 4.15 van de Aanbestedingswet 2012. Met andere woorden, kan het hof ingrijpen in een tot stand gekomen overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht, op andere gronden (redenen) dan de gronden (redenen) opgenomen in artikel 4.15 Aanbestedingswet 2012?

 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde kort gezegd niet gebonden te zijn aan de vernietigingsgronden in artikel 4.15 Aanbestedingswet 2012. Het hof zou in het belang van effectieve rechtsbescherming ook moeten kunnen ingrijpen op buitenwettelijke gronden, zoals op grond van een belangenafweging. Keus is het met hof oneens. Hij stelt voorop dat alleen kan worden ingegrepen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst op de gronden bepaald in de Aanbestedingswet 2012, artikel 3:40 BW of op grond van een wilsgebrek. Voor zover door het hof wordt ingegrepen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht, dan kan dat alleen op de aanbestedingsrechtelijke gronden bepaald in artikel 4.15 Aanbestedingswet 2012.

 

Uit de conclusie van Keus volgt overigens dat hij het ook oneens is met de lijn die wat betreft de vernietigbaarheid van tot stand gekomen overeenkomsten in het algemeen wordt gevolgd door het Hof Den Haag. Zo verwerpt Keus uitdrukkelijk ‘misbruik van bevoegdheid’ als buitenwettelijke grond voor (ver)nietig(baar)heid van de tot stand gekomen overeenkomst.

 

Commentaar
Het is nog even afwachten of deze conclusie door de Hoge Raad wordt gevolgd. Duidelijk is dat wanneer de conclusie wordt gevolgd dat goed nieuws is voor aanbestedende diensten en gegunde ondernemingen. Immers, de gronden voor ingrijpen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn dan beperkt tot de gronden genoemd in artikel 4.15 Aanbestedingswet 2012. Dat heeft tot gevolg dat geen discussie meer kan ontstaan over ingrijpen in een tot stand gekomen overeenkomst wegens strijd met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht (anders dan de gronden bepaald in artikel 4.15 Aanbestedingswet 2012, kort gezegd (i) onwettige onderhandse gunning, (ii) een overeenkomst gesloten tijdens de zogenaamde standstill-termijn en (iii) het niet in acht nemen van een opschortende termijn binnen een dynamisch aankoopsysteem).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door vastgoedmeisje (algemeen directeur / grootaandeelhouder) op
Deze problemen met een adequate rechtsbescherming zouden er niet zijn, als de onderhandeling (precontractuele fase) niet als een overeenkomst tot het sluiten van een overeenkomst maar als een onderhandeling zou zijn opgevat.

De voor de Aanbestedingswet onbekende figuur van het "overeenkomst tot het sluiten van een overeenkomst" leidt tot directe problemen als je de hoofdondereenkomst wil vernietigen igv dwaling ivm de rechten uit de voorovereenkomst. Ook als tijdens de uitvoering van de hoofdovereenkomst door nieuwe feiten de hoofdovereenkomst zou moeten worden gewijzigd, staat de voorovereenkomst hieraan aan de weg.
Graag wil ik hier een nobelprijs voor. Of tijd om wat aanbestedingsjuristentheoretici over de knie te leggen! Spanking time.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding