of 59130 LinkedIn

3e periode rapportage commissie van aanbestedingsexperts

Reageer

Afbeeldingmr. M.J. Mutsaers (Matthijs)

 

Bij brief van 26 oktober jl.  heeft Minister Kamp de 3e periode rapportage met betrekking tot de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 maart 2015 tot 1 maart 2016. Hieronder volgt een korte samenvatting van de rapportage.

Toename aantal klachten
De CvAE ontving 117 klachten, dat zijn er 15 meer dan in de vorige periode. 99 klachten zijn ingediend door het MKB, 14 door grote bedrijven en 4 door brancheorganisaties. Aanbestedende diensten hebben wederom niet geklaagd. Beklaagden zijn onder andere de Rijksoverheid, waterschappen, gemeenten, provincies, schoolbesturen, de politie, veiligheidsregio’s en speciale sector-bedrijven. De CvAE heeft 88 klachten in behandeling genomen. Over 48 klachten is een advies uitgebracht (alsmede over 13 klachten uit de vorige periode). Er werd vooral geklaagd over de gunningsbeslissing, de gunningscriteria, het programma van eisen en de selectiecriteria.

 

Toename doorlooptijden
Opmerkelijk is dat de doorlooptijd van de behandeling van de klachten aanzienlijk langer is dan in de vorige jaren. Zo bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van (deel)klachten met resp. zonder (kritieke) termijn 44,42 resp. 104,85 kalenderdagen ten opzichte van 40,91 resp. 63,57 kalenderdagen in de vorige periode. Een verklaring voor deze langere doorlooptijd is, aldus de Minister, dat er meer klachten zijn ingediend. Om die reden is de CvAE per 1 april 2015 uitgebreid van twee naar drie leden en is het secretariaat beter gericht op de behoefte van de CvAE. Op basis daarvan spreekt de CvAE de verwachting uit dat klachten sneller kunnen worden behandeld. De kortere doorlooptijd betrof overigens een belangrijke aanbeveling uit het evaluatierapport van onderzoeksbureau Kwink uit 2015.

 

Nieuwe aanpak / grotere inzet experts
Een andere aanbeveling betrof een grotere inzet van experts. Om die reden wordt inmiddels met een nieuwe aanpak gewerkt, die de volgende twee vormen kent: i) de CvAE stelt aan de branche-experts concrete vragen met het verzoek die te beantwoorden in een memo, waarna de inbreng van de expert door de CvAE wordt vertaald in haar conceptadvies, of ii) aan de branche-experts worden conceptadviezen, opgesteld door de CvAE, voorgelegd met de vraag of zij zich daarin kunnen vinden. Op die manier probeert de CvAE tegelijkertijd haar capaciteit te vergroten en de doorlooptijden te verkorten.

 

Meer bemiddelende rol?
In verband met de aanbeveling om een meer bemiddelende (in plaats van adviserende) rol te spelen merkt de CvAE op dat zij daarvoor niet vaak zinvolle mogelijkheden ziet. Het aanbestedingsrecht kent immers strikte bepalingen waar het gaat om bilateraal contact tussen de aanbestedende dienst en één van de inschrijvers; de uitkomst van een mediationtraject is dan ook niet bindend voor andere inschrijvers. De ervaring leert dat partijen, ook na eventuele bemiddeling, juist een schriftelijk advies van de CvAE op prijs stellen.

 

Verdere toename klachten na 1 juli jl.?
Tot slot spreekt de CvAE de verwachting uit dat zich nieuwe interpretatieverschillen zullen voordoen naar aanleiding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Afgewacht zal moeten worden of dit tot een toename van het aantal klachten zal leiden.

 

Beleidsreactie Minister
In zijn beleidsreactie geeft de Minister aan dat hij de toename van het aantal ingediende klachten als een teken beschouwt dat ondernemers de CvAE steeds beter weten te vinden en waarde hechten aan haar adviezen. De langere doorlooptijden in 2015 blijven echter een punt van aandacht, waarbij de kanttekening wordt geplaatst dat het effect van de versterking van het secretariaat nog niet zichtbaar is in de cijfers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding