of 65101 LinkedIn

Franc Pommer

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke ordening en milieu af. Daarnaast is hij als een van de weinige advocaten in Nederland gespecialiseerd in het openbare orderecht. Lees meer


 • Rechtsontwikkeling en toepassingspraktijk artikel 13b Opiumwet

  Reageer

  AfbeeldingDe toepassing van artikel 13b Opiumwet wordt regelmatig kritisch besproken. In deze bijdrage staat de vraag centraal of de kritiek op artikel 13b Opiumwet wordt gestaafd door de rechtsontwikkeling en de toepassing van dit artikel.

 • Artikel 13b Opiumwet. Sluiting woning

  Reageer

  AfbeeldingArtikel 13b Opiumwet. Sluiting woning. Tijdsverloop. Resterende tijdsduur. Ex tunc. Noodzakelijkheid en evenredigheid. Toetsing bestuursrechter. Evenredigheid. Noodzaak. (Rotterdam).

 • Drugspand sluiten vereist steeds betere onderbouwing

  Reageer

  AfbeeldingHet ene pand waar drugs gevonden wordt gaat binnen een etmaal dicht, bij de ander duurt het vele maanden. De Overbetuwse bezwarencommissie vindt drie maanden te lang. Waarin zit dat verschil? En wanneer gebeurt zoiets?

 • Gemeenten moeten aan de slag met het vuurwerkverbod

  Reageer

  AfbeeldingDe verkoop en het afsteken van vuurwerk* wordt de komende jaarwisseling (2020-2021) landelijk eenmalig verboden; dat is één van de meest recent aangekondigde coronamaatregelen. De maatregel wordt naar verwachting op grond van een ministeriële regeling, gebaseerd op de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, die op 1 december 2020 in werking treedt (ook wel de ‘coronawet’) uiterlijk 15 december 2020 verwerkt in het Vuurwerkbesluit.

 • Podcast #1: Ondermijning, Wet Damocles en 13b Opiumwet

  Reageer

  AfbeeldingMet trots presenteren wij de eerste aflevering van de Hekkelman podcast ‘Duidelijke Taal’. Franc Pommer mag het spits afbijten om dieper in te gaan op de thema’s ondermijning, Wet Damocles en 13b Opiumwet.

 • Vijf hoofdlijnen van de gewijzigde Wet Bibob per 1 augustus 2020

  Reageer

  AfbeeldingOp 1 augustus 2020 treedt de gewijzigde Wet Bibob (eerste tranche; kamerstukken 35 152) in werking (Stb. 2020, 279). Tegelijkertijd treedt een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in werking. Dit laatste gebeurt in verband met de verstrekking van justitiële gegevens over de zakelijke omgeving van betrokkene ten behoeve van het eigen Bibob-onderzoek door bestuursorganen.

 • Het samenscholingsverbod in de strijd tegen het coronavirus

  Reageer

  AfbeeldingHet coronavirus (COVID-19) houdt Nederland in zijn greep. De Nederlandse overheid heeft diverse maatregelen afgekondigd waaraan de burger geacht wordt zich te houden om verspreiding van het coronavirus te remmen.

   

  De hoofdmaatregel “mijd contact” bleek het afgelopen weekend niet door iedere Nederlander serieus genomen te worden. Natuurparken en stranden stroomden vol met mensen die een frisse neus wilden halen.

 • Succesvol invorderen van bestuurlijke geldschulden door tijdige beslaglegging

  Reageer

  AfbeeldingBestuursorganen maken bij de invordering van bestuurlijke geldschulden amper gebruik van de bestaande civiele mogelijkheden om het resultaat van de invordering te optimaliseren. Zo kan door het tijdig leggen van conservatoir beslag worden voorkomen dat een overtreder uiteindelijk geen verhaal biedt. Maar hoe werkt het leggen van conservatoir beslag nou precies?

 • Bibob-vragenformulier maakt geen deel uit van DHw-aanvraag

  Reageer

  AfbeeldingOp grond van artikel 27 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet (DHw) en ook volgens verschillende gemeentelijke algemene plaatselijke verordeningen (APV), kunnen de DHw-vergunning respectievelijk exploitatievergunning worden geweigerd, "indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvrage vermelden in overeenstemming zal zijn".

 • Wetsvoorstellen openbare orderecht

  Reageer

  AfbeeldingVerruiming artikel 13b Opiumwet en wijziging Wet Bibob.

  Op dit moment zijn diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling, waarmee het instrumentarium van de overheid voor de aanpak van ondermijning wordt uitgebreid en versterkt. Dit gebeurt onder de vlag van de 'Ondermijningswet' – een verzamelterm voor meerdere wetsvoorstellen (lopend en nieuw) – die de regering in het regeerakkoord heeft aangekondigd. Graag praat ik u in deze blog kort bij over de stand van zaken van de twee meest concrete voorstellen.

 • Bestuurlijke waarschuwing is een Awb-besluit

  Reageer

  AfbeeldingDe conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven van 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249, wees al in die richting, maar gisteren (op 2 mei 2018) heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in lijn met deze conclusie geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing als een besluit kan worden aangemerkt, dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dat wil zeggen, voor zover die bestuurlijke waarschuwing berust op een wettelijk sanctieregime.

 • Raad van State handhaaft bestendige lijn: bij meer dan 0,5 gram harddrugs is toepassing van artikel 13b Opiumwet gerechtvaardigd

  Reageer

  AfbeeldingBij de aanwezigheid van een hoeveelheid harddrugs in een pand die groter is dan 0,5 gram is in beginsel, dat wil zeggen behoudens tegenbewijs, aannemelijk dat die drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Dat is het antwoord van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in de uitspraak van 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:738, op het hoger beroep dat de burgemeester van Tilburg instelde tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 23 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:418.

 • Is een 13b Opiumwet-waarschuwing nu een Awb-besluit of niet?

  Reageer

  AfbeeldingOp 24 januari 2018 schreef staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), een conclusie over de juridische status van de waarschuwing. De conclusie bevat het antwoord van Widdershoven op de vraag of een waarschuwing een appellabel besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Mijn collega Yasemin Demirci schreef hierover eerder al een blog. In deze blog ga ik in op de vraag hoe de bevindingen van Widdershoven zich verhouden tot de waarschuwing die volgens de Afdeling tot uitgangspunt moet worden genomen, bij toepassing van artikel 13b Opiumwet bij een eerste constatering van verboden drugs in een woning.

 • Raad van State volstrekt helder: maatregelen van woningcorporaties laat bevoegdheid op grond van 13b Opiumwet onverlet!

  Reageer

  Normaal gesproken blog ik niet over uitspraken waarbij ikzelf betrokken ben geweest, maar voor de uitspraak van de Raad van State van vandaag maak ik graag een uitzondering vanwege het belang voor de rechtspraktijk (ECLI:NL:RVS:2017:3481). De Raad van State heeft vandaag namelijk een principiële uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de burgemeester om met toepassing van artikel 13b Opiumwet panden waarin verboden drugs zijn aangetroffen te sluiten.

 • Demonstranten mogen ingang PI Vught niet blokkeren

  Reageer

  AfbeeldingOp 19 oktober jl. heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, onder zaaknummer ECLI:NL:RBOBR:2017:5500, een interessante uitspraak gedaan over de Wet openbare manifestaties (Wom). Volgens de voorzieningenrechter mag de ingang van de PI Vught op 29 oktober a.s. niet worden geblokkeerd door demonstranten, tijdens een "lawaaimanifestatie" die wordt georganiseerd door de Bond van Wetsovertreders. Artikel 9 van de Grondwet kent aan eenieder het recht toe tot vergadering en betoging, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Op grond van artikel 5 juncto artikel 2 van de Wom kan dit recht alleen door de burgemeester worden beperkt ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

 • Uitspraak 'knip' in de regeling over schadevergoeding

  Reageer

  AfbeeldingDe grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (2 augustus 2017) uitspraak gedaan over de zogenoemde 'knip' in de regeling over schadevergoeding in art. 8:89 lid 2 van de Awb.

 • De Wet aanpak woonoverlast komt eraan…

  Reageer

  Op 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast, oftewel artikel 151d Gemeentewet in werking; een wet waar in veel gemeenten al enige tijd naar wordt uitgekeken. De wet voegt aan het maatregelenpakket van burgemeesters in verband met de handhaving van de openbare orde een nieuw instrument toe. Hiermee kan de burgemeester bij ernstige en herhaaldelijke hinder door gedragingen in of vanuit een woning of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan de bewoners een last onder bestuursdwang opleggen.

 • Officiële toestemming nodig voor stoepkrijten?!

  Reageer

  AfbeeldingMet veel plezier luister ik iedere ochtend op mijn autoradio naar het programma "Ekdom in de ochtend" op NPO 2. De presentator van dit programma, Gerard Ekdom, richtte in 2016 de "Bond tegen vertrutting" op. De bond stelt regels en opvattingen aan de kaak die in zijn ogen merkwaardig zijn. Deze week werd door de bond aandacht gevraagd voor het "Haagse stoepkrijtverbod". Op grond daarvan is het in Den Haag (net als overigens in veel andere gemeenten) verboden om te stoepkrijten op de weg. "Raar!", aldus de bond, die het verbod in de context van stoepkrijtende kinderen plaatst. Ekdom riep hierop woensdag 5 april 2017 uit tot "Stoepkrijtdag". Maar is deze bepaling zo raar? 

 • Voorschrift gemeentelijke verordening buiten toepassing wegens bijzonder geval

  Reageer

  AfbeeldingOp 29 maart 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:864). Volgens de Afdeling kan een bestuursorgaan onder omstandigheden gehouden zijn om een algemeen verbindend voorschrift – zoals een gemeentelijke verordening – buiten toepassing te laten, omdat toepassing in een bijzonder geval kennelijk onredelijk is. Eerder oordeelde de Afdeling dat al in een uitspraak van 21 oktober 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BK0774).

 • Aanpak drugspanden op grond van de Huisvestingswet

  Reageer

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') deed op 11 januari een interessante uitspraak over de aanpak van drugspanden (ECLI:NL:RVS:2017:25). In de gemeente Tilburg heeft het college van burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete opgelegd voor de aanwezigheid van een hennepkwekerij in een woning. Deze boete is gebaseerd op de Huisvestingswet. Dit is opvallend omdat de meeste gemeenten in dit soort gevallen artikel 13b Opiumwet toepassen. De Afdeling laat de opgelegde boete in stand. 

 • Artikel 13b Opiumwet en het onderscheid tussen woningen en lokalen

  Reageer

  AfbeeldingIn artikel 13b Opiumwet (‘Wet Damocles’) wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en lokalen. Dit onderscheid is relevant bij de toepassing van de sluitingsbevoegdheid door de burgemeester op grond van deze bepaling. Voor woningen geldt namelijk een strenger regime dan voor lokalen. Maar wanneer is er sprake van een woning of van een lokaal? In de praktijk worstelen overheden regelmatig met deze vraag. Is bijvoorbeeld een recreatiewoning een lokaal en wat is de status van een leegstaande woning? In deze blog ga ik hierop in.

 • Hoge Raad bevestigt: geen leges bij Bibob-onderzoek!

  Reageer

  AfbeeldingOp 28 mei 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:1854) en op 23 oktober 2015, (ECLI:NL:GHSHE:2015:4323) oordeelde het Gerechtshof 's-Hertogenbosch dat gemeenten geen leges kunnen heffen voor het (doen) verrichten van Bibob-onderzoek. Over het eerstgenoemde arrest verscheen al een nieuwsbrief. Op 28 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2426 heeft de Hoge Raad het oordeel van het Gerechtshof bevestigd. Hiermee staat definitief vast dat gemeenten geen leges kunnen heffen voor Bibob-onderzoeken.

 • Koerswijziging Raad van State bij toetsing van beleid

  Reageer

  AfbeeldingDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag (26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840) een belangwekkende uitspraak gedaan. In de uitspraak breekt de Afdeling met haar eerdere rechtspraak dat omstandigheden die geacht moeten worden te zijn verdisconteerd in beleid, niet als 'bijzondere omstandigheden' kunnen worden aangemerkt bij toepassing van de zgn. inherente afwijkingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • Bekendmaking sluiting drugspand op grond van artikel 13b Opiumwet moet op minst belastende wijze

  Reageer

  AfbeeldingAls er in een pand drugs worden aangetroffen, heeft de burgemeester – onder voorwaarden – de bevoegdheid om over te gaan tot de sluiting van dat pand op grond van artikel 13b Opiumwet ('Wet Damocles'). Dat belangen van derden, die niets met de drugs van doen hebben, gevolgen kunnen hebben voor de bekendmaking van de feitelijke sluiting, leert een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

 • Besluitbegrip - reactie op een ingebrekestelling

  Reageer

  Met dit artikel maken wij u attent op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 17 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:409). In deze uitspraak komt de vraag aan de orde of de reactie op een ingebrekestelling een besluit is als bedoeld in art. 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”).

 • Termijn voor indienen herzieningsverzoek

  Reageer

  Op 28 januari 2015 heeft een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) een uitspraak gedaan waarin zij aangeeft binnen welke termijn een verzoek tot herziening als bedoeld in artikel 8:88 (thans artikel 8:119) van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “de Awb”) moet worden ingediend (ECLI:NL:RVS:2015:310).

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Kwartaalupdate Handhaving & Toezicht

Kijk hier de update van september terug.

 

Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update

Afbeelding

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier