of 64740 LinkedIn

Elise Zeelenberg

Advocaat.

Elise Zeelenberg is sinds 2004 advocaat. Eerst bij Nysingh advocaten en notarissen N.V. in Apeldoorn en vanaf 2008 bij KienhuisHoving N.V. in Enschede, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. Bij Hekkelman zet zij die specialisatie voort.

 

De dynamiek van het aanbestedingsrecht blijft Elise boeien. Geen lang slepende zaken, maar juist korte termijnen en procederen in kort geding. Elise beschikt over zeer veel parate kennis van het aanbestedingsrecht, waardoor zij cliënten snel en adequaat kan adviseren of in rechte kan bijstaan. Zij staat voor heldere en praktische advisering, waar cliënten direct mee aan de slag kunnen.

 

Elise beschikt over het vermogen om zich de discipline van haar cliënten snel (op grote lijnen) eigen te kunnen maken. Dit is nodig, want het aanbestedingsrecht varieert in onderwerp van straatstenen tot zorgverlening en alles wat daar tussen zit. Om te kunnen adviseren over de vraag of bijvoorbeeld een bepaalde eis proportioneel is of dit aan de rechter te kunnen uitleggen, moet je ook de materie zelf begrijpen.

 

Lees meer

 

 • Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden

  Reageer

  AfbeeldingVrijdag 12 februari 2021 heeft staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer twee brieven gestuurd waarin zij een voorstel aandraagt voor het verbeteren van rechtsbescherming bij aanbesteden:

   

  Het betreft een uitgebreid pakket aan maatregelen waardoor ondernemers fouten in een aanbestedingsprocedure beter kunnen aankaarten.

   

  Deze blog bevat een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het pakket. De maatregelen treden nog niet direct in werking. Eerst moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer zich erover buigen.

 • Aanbesteed contract wijzigen wegens coronacrisis?

  Reageer

  AfbeeldingTijdens de coronacrisis is het onvermijdelijk dat er situaties ontstaan waardoor partijen hun gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen. Gebeurt dat in het kader van de uitvoering van een Europees aanbesteed contract, dan stuiten we direct op het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Kort gezegd, houdt dit leerstuk in dat een aanbesteed contract niet wezenlijk gewijzigd mag worden (zie uitgebreider, deze blog).

 • Uitzondering publiek-publieke samenwerking: zes handvatten voor de praktijk

  Reageer

  AfbeeldingIn een tweetal arresten in mei en juni 2020 heeft het Europese Hof van Justitie een nadere uitleg gegeven aan de aanbestedingsuitzondering publiek-publieke samenwerking. Hieruit kunnen zes handvatten voor toepassing van de uitzondering van publiek-publieke samenwerking worden gedestilleerd.

  Hieronder zal ik eerst de arresten bespreken en daarna de handvatten aanreiken.

 • Europese drempelwaarden dalen voor het eerst in tien jaar

  3 reacties

  AfbeeldingElke twee jaar stelt de Europese Commissie drempelwaarden vast. Deze drempelwaarden bepalen of een opdracht Europees aanbesteed moet worden. Wanneer de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer dan de Europese drempelwaarde bedraagt, dan moet een aanbestedende dienst de opdracht Europees aanbesteden.

 • Wezenlijke wijziging en heraanbesteding: de ene wijziging is de andere niet

  Reageer

  AfbeeldingMoet een opdracht altijd wezenlijk (materieel) worden gewijzigd als er wordt overgegaan tot heraanbesteding? Dit is een vraag die wij met enige regelmaat voorgelegd krijgen.

   

  Zoals een goed jurist betaamt, luidt het antwoord op de vraag: “Dat hangt er vanaf.”

  Ik hoor je denken: “Waar vanaf?”

 • Wet Bibob bij aanbestedingen: nuttig of niet?

  Reageer

  AfbeeldingHet Landelijk Bureau Bibob (LBB) heeft sinds de oprichting in 2014 slechts driemaal een Bibob-advies uitgebracht bij een aanbesteding. Hieruit blijkt dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) op dit moment weinig wordt toegepast bij aanbestedingen.

 • Wezenlijke wijzigingen deel II: de toepassing

  Reageer

  AfbeeldingHet laatste leerstuk van deze blogreeks is het omvangrijke leerstuk van de wezenlijke wijziging, waarover het afgelopen jaar dan ook volop is geprocedeerd en waarover veel te schrijven is. Een mooi onderwerp om deze blogreeks mee af te sluiten!

 • Wezenlijke wijzigingen deel I: het juridisch kader

  Reageer

  AfbeeldingWanneer er na een Europese aanbesteding een overeenkomst tot stand is gekomen, mag deze nadien niet meer gewijzigd worden. Althans, niet wezenlijk.

   

  Gebeurt dit toch, dan zal de aanbestedende dienst de opdracht opnieuw (met inachtneming van het aanbestedingsrecht) in de markt moeten zetten. Dit leerstuk staat bekend als het leerstuk van de wezenlijke wijzigingen.

   

  In twee blogs zal ik dit leerstuk nader toelichten. Deze blog gaat over het juridische kader van de wezenlijke wijziging. De volgende blog zal ingaan op de toepassing van het leerstuk.

 • Het clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012

  2 reacties

  AfbeeldingStel je voor, een gemeente wil een bepaalde weg opnieuw gaan aanleggen, maar eigenlijk is het ook nodig om de leidingen die onder diezelfde weg liggen te vernieuwen. De gemeente zou dan twee aanbestedingen kunnen uitzetten, maar is niet veel efficiënter en goedkoper om dit samen te voegen in één aanbestedingsprocedure?

 • Herstel (eenvoudig) gebrek: foutje, bedankt!

  Reageer

  AfbeeldingAanbesteden is een zaak van precisie. Bij het inschrijven op een aanbesteding wordt er dan ook een grote mate van zorgvuldigheid van de inschrijver gevraagd. Er moeten allerlei formulieren, plannen en documenten worden ingediend, waarbij het niet ongebruikelijk is dat zelfs het aantal te gebruiken pagina’s, de lettergrootte en regelafstand strikt zijn voorgeschreven, vaak op straffe van ongeldigheid. Maakt een inschrijver hierbij een fout, dan kan hem dit de kop kosten.

 • Klacht over kwalitatieve beoordeling van inschrijvingen niet per definitie zinloos

  Reageer

  AfbeeldingOver het algemeen toetst een rechter heel terughoudend als het gaat om klachten over de kwalitatieve beoordeling van inschrijvingen. Toch is er in 2018 een drietal uitspraken gewezen door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin een verzoek tot herbeoordeling op grond van klachten over de kwalitatieve beoordeling is toegewezen. Waarom de rechter in dit geval over stag ging? Dat kun je lezen in deze blog.

 • Grossmann-doctrine: eerst vragen, dan klagen?

  Reageer

  AfbeeldingHet komt regelmatig voor dat inschrijvers op een aanbesteding pas klagen over een procedure nadat de gunningsbeslissing is genomen. Dit terwijl ze tijdens de aanbesteding geen vragen hebben gesteld die betrekking hebben op deze klacht.

   

  Kan dit wel? In principe niet.

 • Aanbestedingszaken: de belangrijkste leerstukken van 2018

  Reageer

  AfbeeldingBenieuwd waar de rechters zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden op het gebied van het aanbestedingsrecht? Lees dan verder! Wij hebben een top 5 samengesteld van de aanbestedingsrechtelijke leerstukken waarover in 2018 het meeste is geprocedeerd voor de Nederlandse rechter. Na het lezen van deze blog ben je weer op de hoogte van wat er het afgelopen jaar speelde in de rechtszaal.

 • Handreiking Tenderkostenvergoeding

  Reageer

  Op 15 oktober jl. is de Handreiking Tenderkostenvergoeding door Staatssecretaris Keijzer toegezonden aan de Tweede Kamer. Deze Handreiking maakt onderdeel uit van het traject 'Beter Aanbesteden' van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Handreiking Tenderkostenvergoeding reikt voor zowel ondernemers als aanbestedende diensten een kader aan om op een meer gefundeerde, eenduidige en inzichtelijke wijze om te gaan met het vergoeden van de kosten voor het opstellen van een inschrijving bij deelname aan aanbestedingen. Dat kader heeft zowel betrekking op de vraag in welke gevallen een vergoeding aan de orde zou kunnen of moeten zijn, als op de vraag wat een passende vergoeding is.

 • Maar één inschrijver… en dan?

  Reageer

  Met enige regelmaat gebeurt het dat er maar één (geldige) inschrijving binnenkomt op een aanbesteding. Recent overkwam het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dit nog, zo vermeldt de site aanbestedingsnieuws.nl. Hoe moet je hier als aanbestedende dienst mee omgaan? Ben je verplicht de opdracht te gunnen aan die ene inschrijver? Het antwoord daarop is: nee. Gunnen aan die ene inschrijver mag, maar hoeft niet. Een aanbestedende dienst mag ervoor kiezen de opdracht terug te trekken wegens een te laag concurrentieniveau. Maar, let op; dat betekent niet dat diezelfde opdracht vervolgens zomaar opnieuw in de markt gezet kan worden.

 • Geen gunningscriteria, dus geen (aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht

  Reageer

  AfbeeldingOp 1 maart jl. heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: "HvJ EU") het zogenaamde Tirkkonen-arrest gewezen. Hierin oordeelt het HvJ EU dat een procedure of systeem waarin er niet één of enkele  specifieke ondernemer(s) wordt (worden) gekozen, maar waarbij alle ondernemers worden geselecteerd die aan de gestelde geschiktheidseisen voldoen, geen overheidsopdracht is. Dit betekent dat voor een dergelijke opdracht geen aanbestedingsverplichting geldt op basis van de aanbestedingsrichtlijn. Voor de Nederlandse praktijk lijkt dit arrest met name relevant in het kader van de in het sociale domein veelgebruikte inkoopmethode van het 'bestuurlijk aanbesteden'.

 • Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2018 en 2019

  Reageer

  De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bekendgemaakt. De drempelbedragen zijn verhoogd ten opzichte van de huidige drempelbedragen die nog gelden tot en met 31 december 2017. De belangrijkste wijzigingen voor gemeenten en andere decentrale overheden zijn dat de drempelwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, concessies voor werken en concessies voor diensten per 1 januari worden verhoogd van € 5.225.000,- naar € 5.548.000,- en dat de drempelwaarde voor overheidsopdrachten voor diensten of leveringen  wordt verhoogd van € 209.000,- naar €221.000,-.

 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument nog steeds niet goed bruikbaar

  Reageer

  AfbeeldingDefinitieve interactieve pdf – nog steeds geen geschiktheidseisen!

  Recent heeft PIANOo de definitieve versie van de interactieve pdf van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gepubliceerd. Eerder hebben wij in een blog en nieuwsbrief onze zorgen geuit naar aanleiding van de publicatie van de bètaversie van de interactieve pdf. In die interactieve pdf is namelijk geen mogelijkheid opgenomen voor de aanbestedende dienst om geschiktheidseisen met betrekking tot de financiële-, technische- en beroepsbekwaamheid uit te vragen. De inschrijver kan enkel met één vinkje aangeven in zijn algemeenheid te verklaren dat hij voldoet aan alle in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven selectiecriteria. Er is echter geen mogelijkheid aanvullende informatie uit te vragen. Wij (en anderen) hebben PIANOo op deze onvolkomenheid gewezen en hadden goede hoop dat deze in de definitieve pdf weggenomen zou zijn.

 • Overheidsgelieerde ondernemingen met expansiedrang opgelet!

  Reageer

  AfbeeldingOverheidsgelieerde ondernemingen – zoals bijvoorbeeld verzelfstandigde gemeentelijke afvalbedrijven – hebben vaak een business case die grotendeels is gebaseerd op opdrachten op grond van de zogenaamde inbestedingsuitzondering. Op het moment dat die ondernemingen hun dienstverlening willen gaan uitbreiden naar, bijvoorbeeld, andere gemeenten, kan het beroep op de inbestedingsuitzondering – en daarmee de oorspronkelijke business case – onder druk komen te staan.

 • Lef tonen loont!

  Reageer

  De gemeente Enschede had de huishoudelijke hulpverlening ondergebracht bij, onder meer, TSN Thuiszorg. Toen dit bedrijf in maart 2016 failliet ging, besloot de gemeente in zee te gaan met stichting Familiehulp, onderdeel van zorgorganisatie Buurtzorg. Dat was tegen het zere been van diverse andere door de gemeente gecontracteerde thuiszorgorganisaties die samen met Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) een kort geding aanspanden. Ik heb de gemeente in het voortraject geadviseerd en verdedigd in de kort gedingen.

 • Tevergeefs zoeken naar geschiktheidseisen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument?

  Reageer

  Afbeelding

   

  Vanuit de praktijk krijgen wij de laatste tijd behoorlijk wat vragen over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) waarvan met de invoering van de gewijzigde Aanbestedingswet op 1 juli 2016 ook een Nederlandse versie is verschenen. Deze vragen laten grofweg samenvatten tot:

  1. moet ik het UEA gebruiken? en
  2. waar is de mogelijkheid om geschiktheidseisen (deel IV A tot en met D) uit te vragen gebleven?

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Kwartaalupdate Handhaving & Toezicht

Kijk hier de update van september terug.

 

Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update

Afbeelding

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier