of 59162 LinkedIn

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

DE BURGER CENTRAAL.

We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, de leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving, om succesvol te zijn moeten deze opgaven voldoende draagvlak hebben in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig.

Afbeelding

De burger moet niet alleen worden geïnformeerd, maar worden gezien als gelijkwaardige partner die meedenkt, meewerkt en initiatief neemt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur. Dat is de nieuwe realiteit waaraan de lokale democratie zich zal moeten aanpassen.

 

Om hieraan een impuls te geven organiseert Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprek Centrum en het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. In een vijftal middagbijeenkomsten rondom verschillende thema’s en op verschillende plaatsen in het land verkennen we hoe de betrokkenheid van de burger eruit kan gaan zien. Welke initiatieven spelen er, wie neemt het voortouw, hoe verloopt de samenwerking tussen burger en bestuur en wat leveren de projecten op? Welke vernieuwingen van het lokaal bestuur zijn er voor nodig?


Doordat de ervaringen van de ene bijeenkomst uitgangspunt vormen voor de volgende bijeenkomst ontstaat een estafette van succesvolle aanpakken van burgerparticipatie en vernieuwing van de lokale democratie.

De middagbijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is mee te praten over nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur en geïnteresseerd is in de vele voorbeeldprojecten die er zijn op dit gebied.


Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Draagvlak voor de energietransitie

Foto's: Henriëtte Guest

Bezoekers komen binnen bij de bijeenkomst op 1 november in het gemeentehuis van Amersfoort.

Estafette vernieuwing lokaal bestuur: Samenwerken in het sociaal domein

Foto’s: Jacob van Essen – fotobureau Hoge Noorden

Welkomstwoord door Herwil van Gelder, wethouder Leeuwarden op de eerste bijeenkomst van de Estafette vernieuwing lokaal bestuur: Samenwerken in het sociaal domein op 19 september 2018 in het Stadhuis van Leeuwarden.