of 62284 LinkedIn

Overgang van onderneming voor overheden

Overgang van onderneming voor overheden. Rechten en plichten van werknemers blijven behouden
Capra Advocaten Reageer

Vanaf 1 januari 2020 krijgen wij in onze praktijk meer vragen over het begrip ‘overgang van onderneming’. Dit heeft alles te maken met de Wnra. Sindsdien is immers artikel 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) ook op de overheid van toepassing. In deze artikelen staat dat bij een overgang van onderneming rechten en plichten van werknemers behouden blijven. Zij gaan van rechtswege mee over, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Een overgang van onderneming kan grote gevolgen hebben.

Wanneer is sprake van een overgang van onderneming?

Er is sprake van een overgang van onderneming als een onderneming (een ‘economische eenheid’), op grond van overeenkomst, fusie of splitsing overgaat en daarbij haar identiteit behoudt. Een economische eenheid is een geheel van georganiseerde middelen, bestemd voor het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. Dit is een ruim begrip. Hierbij is van belang dat per 1 januari 2020 onder ‘economische eenheid’ ook wordt verstaan: ‘de uitoefening van openbaar gezag’. Indien publieke dienstverlening als doelstelling wordt nagestreefd, en dat is bij overheden per definitie het geval, zal daarom aan de voorwaarde van een economische eenheid snel worden voldaan.

 

Een andere eis is dat de overgang plaatsvindt ten gevolge van overeenkomst, fusie of splitsing. Ook dit wordt ruim opgevat. Van belang is dat er ondernemingsactiviteiten worden overgedragen. Ook moet er sprake zijn van ‘identiteitsbehoud’. Of daarvan sprake is moet aan de hand van de feiten worden beoordeeld. In dat kader dient te worden gelet op omstandigheden die kenmerkend zijn voor de betreffende overgang, zoals: de aard van de betrokken onderneming of vestiging, of materiële activa worden overgedragen, of vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer hoe dan ook wordt overgenomen, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen.


Wat zijn de gevolgen van een overgang van onderneming?

Als er sprake is van een overgang van onderneming, hebben de werknemers drie vormen van bescherming.


1. Behoud van rechten en verplichtingen

De werknemers die in dienst zijn van de vervreemder gaan ‘van rechtswege’, dus zonder ontslagprocedure, over naar de verkrijgende onderneming. Dit geldt trouwens niet voor het stafpersoneel dat zelf niet werkzaam is bij die eenheid, maar wel ten behoeve daarvan enige werkzaamheden verricht (zoals een medewerker HRM die slechts een beperkt deel van zijn tijd werkzaam is voor het onderdeel dat overgaat). Daarom is het van belang goed zicht te hebben op de taken die iemand uitvoert. Een werknemer gaat niet mee over als hij uitdrukkelijk weigert bij de verkrijger in dienst te treden. Hij blijft dan ook niet in dienst van de vervreemder. De werknemer neemt in feite zelf ontslag.

 

Aanspraken die niet mee overgaan, kunnen zijn de rechten die voortvloeien uit: de cao, anciënniteit, ouderdomspensioenrechten en bedrijfsgebonden voorwaarden. Maar hierop bestaan weer uitzonderingen. Een cao blijft bijvoorbeeld gelden, totdat een nieuwe cao in werking treedt of wordt toegepast. Wat betreft de anciënniteit gaat deze wel mee over voor het bepalen van de ontslagvolgorde. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor het geval dat na de overgang gereorganiseerd wordt: het kan daardoor zijn dat een medewerker die mee over is gegaan niet voor ontslag in aanmerking komt, terwijl een medewerker die al bij de (verkrijgende) organisatie werkzaam was, wel ontslagen kan worden.


2. Ontslagbescherming

Noch de vervreemdende noch de verkrijgende werkgever kan het dienstverband van een werknemer opzeggen wegens een overgang van onderneming. Maar deze ontslagbescherming is niet absoluut. Het verbod vormt namelijk geen beletsel voor ontslagen vanwege economische, technische of organisatorische (ETO) redenen. Maar deze redenen moeten dan los staan van de overgang van onderneming.


3. Recht op informatie en consultatie

Vervreemder en verkrijger moeten de vertegenwoordigers van hun eigen werknemers die bij de overgang zijn betrokken, informatie verstrekken over onder meer de voorgenomen datum van de overgang en over de reden van de overgang. De vervreemder moet deze informatie tijdig voor de totstandkoming van de overgang aan de vertegenwoordigers van zijn werknemers verstrekken. Verder moet de OR hierbij worden betrokken. Zij hebben onder meer recht op informatie. Ook de vakbonden moeten bij het informatie en consultatietraject in beginsel worden betrokken. Daarnaast bestaat op grond van het goed werkgeverschap een verplichting tot het verstrekken van informatie aan de werknemers.

 

De belangrijkste gevolgen van een overgang van onderneming zijn wettelijk geregeld. Vervreemder en verkrijger kunnen aanvullend hierop desgewenst een sociaal plan (ook wel een ‘convenant’ of een ‘overdrachtsprotocol’) afsluiten, in overleg met de vakbonden. Hierin kunnen bijvoorbeeld afspraken staan over de bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden.


Verdere (praktische) gevolgen

Een overgang van onderneming heeft diverse praktische gevolgen. Wat moet er bijvoorbeeld met personeelsdossiers gebeuren? Deze gaan niet zonder meer over. De privacyregels van de AVG moeten immers in acht genomen worden. Dat geldt ook voor bedrijfsgeneeskundige gegevens. Mogen verder na de overgang van onderneming de arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd worden? Het zijn belangrijke aandachtspunten, en zo zijn er meer.

 

In bepaalde gevallen kan het zelfs aan te bevelen zijn om alvast verder vooruit te kijken, namelijk naar de mogelijkheid dat de overdracht van activiteiten op den duur weer wordt teruggedraaid. Dan kan er sprake zijn van een omgekeerde overgang van onderneming. De verkrijgende onderneming wordt dan vervreemder en andersom, met alle gevolgen van dien. Hier kan al in een vroegtijdig stadium rekening mee gehouden worden, en soms is dat aan te bevelen.


Ten slotte

Overgang van onderneming lijkt meer een begrip voor het bedrijfsleven, maar is per 1 januari 2020 dus ook voor de overheid van groot belang geworden. Een overgang van onderneming speelt vaak bij samenwerking/samengaan tussen overheden en/of semioverheden (of juist als samenwerking wordt beëindigd). Dat kan onder meer aan de orde zijn bij het aangaan of beëindigen van een gemeenschappelijk regeling, zoals bij een regiegemeente. Vanwege de vergaande gevolgen is het raadzaam in een vroegtijdig stadium in te schatten of van een overgang van onderneming sprake is, en de gevolgen daarvan goed op een rij te zetten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws