of 64740 LinkedIn

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de rechtspositie van niet-terugkerende wethouders

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de rechtspositie van niet terugkerende wethouders
Capra Advocaten Reageer

In maart 2022 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld zullen er ook binnen uw gemeente wethouders zijn die na de verkiezingen niet meer terugkeren in het college. Hoe zit het dan met de uitkeringsaanspraken en sollicitatieverplichtingen?

Appa

De rechtspositie van de gewezen wethouder is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

 

De gewezen wethouder heeft vanaf de dag van zijn aftreden recht op een uitkering. Die uitkering komt ten laste van de gemeente waar hij als wethouder is afgetreden. Uit hoofde van het aftreden als wethouder, bestaat geen aanspraak op een WW-uitkering. Daarvoor in de plaats is er aanspraak op deze Appa-uitkering. Evenmin bestaat recht op een Appa-uitkering als de afgetreden wethouder de AOW-leeftijd heeft bereikt.


De duur van de uitkering

Voor de vaststelling van de duur van de uitkering zijn de perioden van belang waarin de afgetreden wethouder een zogenaamde Appa-functie heeft vervuld. Met een Appa-functie wordt onder meer bedoeld: wethouder (in dezelfde of een andere gemeente), lid van het bestuur van een waterschap of lid van de Tweede Kamer .De Appa-functies moeten elkaar wel (nagenoeg) ononderbroken hebben opgevolgd; de Appa kent daar een formule voor.

 

De duur van de uitkering is gelijk aan de tijd waarin de voormalig wethouder een of meer Appa-functies heeft uitgeoefend zonder noemenswaardige onderbrekingen, maar bedraagt ten minste twee jaren en ten hoogste drie jaren en twee maanden. Indien het wethouderschap minder dan drie maanden heeft geduurd en er geen sprake is van andere in aanmerking te nemen Appa-functies, dan wordt de duur van de uitkering vastgesteld op zes maanden.

 

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan aanspraak bestaan op een verlengde uitkering tot aan de AOW-leeftijd. Is de gewezen wethouder bij zijn aftreden vijf jaren of minder verwijderd van zijn AOW-leeftijd en heeft hij in de daaraan voorafgaande periode van twaalf jaren ten minste tien jaren en (nagenoeg) ononderbroken een Appa-functie gehad, dan wordt de uitkering voortgezet tot aan de AOW-leeftijd.


De hoogte van de uitkering

Het eerste jaar bedraagt de hoogte van de uitkering 80% van de laatstgenoten wedde, vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. De jaren daarna is het percentage 70.


Verrekening andere inkomsten

Nieuwe of hogere inkomsten worden met de uitkering verrekend. Inkomsten die ten tijde van het aftreden al langer dan een jaar (dus tijdens het wethouderschap) werden ontvangen, worden niet verrekend. Wel voor zover het om hogere inkomsten gaat.


Voortzetting uitkering bij invaliditeit

De Appa kent ook een voortzetting van de uitkering bij invaliditeit. De duur en hoogte van die voortzetting zijn (onder andere) afhankelijk van de invaliditeit en leeftijd. De wijze waarop de duur en hoogte van die voortgezette uitkering moet worden vastgesteld, is uitgewerkt in de Appa.


Sollicitatieplicht

Voor de gewezen wethouder die een Appa-uitkering ontvangt, geldt een sollicitatieplicht. Hij is verplicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden. Dit geldt niet voor de eerste drie maanden na het aftreden.

 

Voor het college geldt de verplichting om een re-integratieplan op te stellen. In dat plan dienen activiteiten te zijn vastgesteld op grond waarvan de gewezen wethouder aan zijn verplichtingen kan voldoen. Een college dat te lichtvaardig met die verplichtingen omgaat, kan geconfronteerd worden met de consequentie dat geen sanctie kan worden opgelegd aan de gewezen wethouder die zijn sollicitatieverplichtingen niet nakomt. Het is dus van belang dat het college zich actief opstelt.


Neem gerust contact op

Voor de gemeente is het van belang om zich bewust te zijn van de verplichtingen ten aanzien van gewezen wethouders, zowel voor wat betreft de uitkeringen als voor wat betreft de sollicitatieplicht en het re-integratieplan. De ervaring leert dat zich geregeld vraagstukken voordoen die veelal te maken hebben met de bijzondere regelgeving op dit punt en gebrekkige kennis van de (overvloedige) jurisprudentie over de rechtspositie van voormalige wethouders. Met vragen over dit onderwerp kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ondergetekende of één van de andere advocaten van Capra.

 

Leo Burger


Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 biedt Capra Advocaten diverse diensten aan die helpen bij de implementatie van het integriteitsbeleid van de gemeente, zoals integriteitsanalyses en bewustwording wethouders en raadsleden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws