of 62812 LinkedIn

Een ‘oud’ Sociaal Statuut: geldt dat nog?

Een ‘oud’ Sociaal Statuut: geldt dat nog? Antwoord is afhankelijk van uitleg overgangsrecht
Capra Advocaten Reageer

De inwerkingtreding van de Wnra ligt inmiddels ruim één jaar achter ons. Een goed moment om eens stil te staan bij de praktijk. Gebleken is dat de Wnra op een aantal punten op verschillende manieren kan worden uitgelegd en dat daar in de praktijk (door juristen) ook anders over wordt gedacht. Bijvoorbeeld over de status van een ‘oud’ Sociaal Statuut. Daarmee doel ik op een Sociaal Statuut dat vóór 1 januari 2020 is vastgesteld. Geldt zo’n Sociaal Statuut na 1 januari 2020 nog?

Allereerst is van belang welke looptijd in het Sociaal Statuut zelf is bepaald. Een Sociaal Statuut waarvan de looptijd is verstreken, geldt in beginsel niet meer. Een Sociaal Statuut dat vóór 1 januari 2020 is ingetrokken door het bevoegd gezag, geldt in beginsel ook niet meer.

Maar hoe zit het dan met een Sociaal Statuut waarvan de einddatum ligt ná 1 januari 2020 en waarvan de looptijd nog niet is verstreken? Die vraag kan op twee verschillende manieren worden beantwoord, afhankelijk van de uitleg van het overgangsrecht. Ik licht dit kort toe.


Overgangsrecht

Een Sociaal Statuut had vóór 1 januari 2020 de status van een algemeen verbindend voorschrift. Het overgangsrecht (artikel 17 lid 1 Ambtenarenwet 2017) bepaalt dat alle algemeen verbindende voorschriften met ingang van 1 januari 2020 zijn komen te vervallen. Artikel 17 lid 3 Ambtenarenwet 2017 nuanceert dit: voor zover en voor zolang op 1 januari 2020 geen cao is gesloten, blijft een algemeen verbindend voorschrift gelden, als ware het een cao.


Sociaal Statuut: komen te vervallen

Beredeneerd kan worden dat een Sociaal Statuut door de inwerkingtreding van de Wnra is komen te vervallen, omdat er op 1 januari 2020 een cao in werking is getreden (voor gemeentelijke werkgevers: de Cao Gemeenten). Het nadeel van die uitleg is dat het Sociaal Statuut dan vervalt zonder dat er een vervangende regeling is. Dat is voor de P&O-praktijk niet handig.


Sociaal Statuut: niet komen te vervallen

Beredeneerd kan ook worden dat een Sociaal Statuut na 1 januari 2020 niet is komen te vervallen. Argument daarvoor is – kort gezegd – dat de zinsnede ‘voor zover en voor zolang’ met zich meebrengt dat een Sociaal Statuut slechts komt te vervallen indien dat rechtstreeks voortvloeit uit de Cao Gemeenten of uit een afspraak die in het Lokaal Overleg tot stand is gekomen. Let wel: op grond van het overgangsrecht (artikel 17 lid 3 Ambtenarenwet 2017) gelden bepalingen die strijdig zijn met het civiele recht ook in deze situatie niet meer.

 

Het hiervoor genoemde standpunt lijkt mij overigens juist. Uit de Aanwijzingen voor de regelgeving volgt dat de uitdrukking ‘voor zover’ in een wettelijk voorschrift slechts wordt gebruikt in de betekenis van ‘in de mate dat’. Artikel 17 lid 3 Ambtenarenwet laat derhalve de ruimte om een Sociaal Statuut ook na 1 januari 2020 een leven te gunnen, nu de Cao Gemeenten de onderwerpen die normaliter in een Sociaal Statuut zijn neergelegd, niet regelt of bespreekt. Deze taalkundige uitleg van de overgangsbepaling leidt tot de conclusie dat een Sociaal Statuut na 1 januari 2020 in beginsel niet komt te vervallen zolang er geen nieuw Sociaal Statuut is. Die conclusie is ook in overeenstemming met wat de wetgever bedoeld heeft (namelijk zo min mogelijk inhoudelijke wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de Wnra) en sluit aan bij wat de praktijk verlangt.


Praktische relevantie

Ongeacht het standpunt dat een werkgever inneemt, verdient het aanbeveling om een Sociaal Statuut van vóór 1 januari 2020, te herzien. Ofwel omdat er geen Sociaal Statuut meer geldt, ofwel omdat toepassing van het ‘oude’ Sociaal Statuut praktische problemen met zich mee zal brengen. Zo’n oud Sociaal Statuut is immers geënt op de (bestuursrechtelijke) situatie van vóór 1 januari 2020, en met een aantal (civielrechtelijke) zaken is geen rekening gehouden (bijvoorbeeld de regels omtrent overgang van onderneming of de uitvoeringsregels van het UWV bij een bedrijfseconomisch ontslag).


Ten slotte

De Wnra en meer specifiek het overgangsrecht is complex. De advocaten van Capra kunnen u adviseren over vraagstukken die verband houden met (de status van) een Sociaal Statuut. Ook bieden wij ondersteuning bij het herschrijven/ vaststellen van een nieuw Sociaal Statuut. Daarbij is niet enkel de inhoud van belang, maar ook de in acht te nemen procedurele voorschriften.


Heeft u vragen?

Heeft vragen of komen bij u andere vragen op, dan kunt u altijd contact met een van advocaten van Capra Advocaten opnemen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht

Stand van zaken na de Wnra (ook online) 

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de actuele jurisprudentie


Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws