of 59903 LinkedIn

Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy

Reageer

AfbeeldingMr. G.P.F. (Gregoor) van Duren

 
Samenwerken tussen overheidsorganisaties is zeker de laatste twee jaar weer een belangrijk onderwerp in de voortdurende discussie over de organisatie en vormgeving van de uitvoering van overheidstaken. Het laatste jaar is die discussie nog eens versterkt in het licht van de grote decentralisaties op de terreinen van werk, inkomen, zorg en jeugdzorg. Deze taken worden door het Rijk naar de gemeenten “afgestoten” waarbij tevens een bezuinigingsdoelstelling aan de uitvoerende gemeenten wordt opgelegd.

Medebewindstaken

Omdat dit medebewindstaken worden (of deels al zijn), wordt de vraag voor de gemeenten acuut of zij dat wel zelf kunnen. Of ze het nog willen is geen vraag meer, want door middel van medebewind worden deze taken opgelegd.

Bij het zelf kunnen staat de deskundigheid van de gemeenten in relatie tot hun schaalgrootte centraal. Daarbij komen dan vanzelf vragen aan de orde van fusie van of samenwerking tussen overheidsorganisaties.
 
Wet gemeenschappelijke regelingen
Samenwerking tussen overheidsorganisaties is op zich niets nieuws. Zowel verticale als horizontale vormen komen daarbij voor. De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt daarvoor in beginsel de juridische kaders. Maar bij het denken over samenwerking moet ervoor gewaakt worden dat de vragen daarover snel met de keuze voor een bepaalde juridische structuur beantwoord worden. Want dan worden de onderliggende vragen niet of onvoldoende onderzocht en beantwoord.

Het adagium luidt niets voor niets: structure follows strategy.
 
Strategische vragen bij keuze samenwerkingsvorm
De strategische vragen met betrekking tot de uitvoering van overheidstaken moeten eerst beantwoord worden. De belangrijkste zijn daarbij: wat wil en kan ik zelf doen? Daarvoor is nodig dat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen organisatie open en eerlijk worden geïnventariseerd en de sterkten en zwakten en de kansen en bedreigingen worden geanalyseerd. Op basis van die inventarisatie en analyse kunnen ontwikkelrichtingen voor een overheidsorganisatie beschreven worden. Daarbij kan ook inzichtelijk gemaakt worden op welke onderdelen versterking door middel van schaalvergroting en samenwerking kansen voor een kwalitatief goede, effectieve en efficiënte dienstverlening kan gaan bieden.

Samenwerkingsvormen en samenwerkingspartners
Als dat duidelijk is en die bevindingen ook in de eigen organisatie gedragen worden, kan gezocht worden naar mogelijke samenwerkingsvormen en mogelijke samenwerkingspartners. Vaak liggen mogelijke partners voor de hand: bijvoorbeeld een grote buurorganisatie of  meerdere min of meer gelijke organisaties in de regio. Maar de keuze voor een of meer partners moet telkens getoetst worden aan de hand van de zelf gemaakte keuzen, die vervolgens vergeleken dienen te worden met de ambities en keuzen van mogelijke partners.

Schaalvergroting en samenwerking
Keuze voor schaalvergroting en samenwerking is dus in deze benadering een bewust selectie- en keuzeproces. Datzelfde geldt ook voor de keuze voor de juridische vormgeving van de schaalvergroting en samenwerking. De toekomstige partners moeten op grond van hun gezamenlijke programma van eisen de geschikte mogelijkheden in beeld brengen. Dat kan een publiekrechtelijke vorm zijn , maar ook een privaatrechtelijke of een combinatie daarvan. Daarbij is zowel het doel van de samenwerking als de positie en onderlinge verhouding van en tussen de partners en de governance in de samenwerking leidend. Bij de governance gaat het dan om de elementen sturing, beheersing, toezicht en verantwoording.

Pas na de keuze voor de vorm komen de operationele gevolgen van die keuze aan de orde: uitwerking van de juridische vorm. de (rechts)positie van medewerkers die daarbinnen of daarvoor gaan werken, de financieringsarrangementen, eventuele fiscaal- en aanbestedingsrechtelijke aspecten.

Grensverleggend
Kiezen voor schaalvergroting en samenwerking is dus een arbeidsintensief proces voor alle partners daarin: afzonderlijk en gezamenlijk! Dat proces is immers grensverleggend voor alle betrokkenen (niet alleen voor de bestuurders en het management, maar zeker ook voor de medewerkers).

Capra heeft ervoor gekozen ook zelf de eigen grenzen te verleggen!

Capra heeft het laatste jaar bewust geïnvesteerd in de opbouw van kennis en ervaring in het volledige proces dat hierboven beknopt beschreven is. Het openingssymposium van het kantoor Maastricht had niet voor niets als thema Bestuurlijke samenwerking (zie ook het artikel "over Capra Maastricht en bestuurlijke samenwerking"). Inmiddels is een samenwerking tot stand gebracht met Peter Schrijvers die veel kennis en ruime ervaring heeft op het terrein van bestuurlijke samenwerking

Capra is in staat u op een kwalitatief hoog niveau te helpen in het volledige proces van het denken over  schaalvergroting en samenwerking tot de uitwerking en implementatie daarvan, de begeleiding van het medezeggenschapstraject, de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden en het sociaal plan en de afhandeling van rechtspositionele vraagstukken.

Kortom: Capra verlegt uw grenzen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding


Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: de eerste oogst na de Wnra (online cursus)

In korte tijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

 

Lees meer

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel.

 

Lees meer

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Online Cursus Ziekteverzuim van A tot Z

Alles wat de werkgever zou moeten weten over ziekteverzuim, re-integratie, WIA, Zw en eigenrisicodragerschap.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meer nieuws

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!