Advertentie

CvdK Bovens volgt Roermond op de voet

Commissaris van de Koningin Bovens za lbij Roermond ingrijpen als dat noodzakelijk is. Dat blijkt uit zijn reactie op het rapport over wethouder van Rey (VVD).

22 maart 2012

Commissaris van de Koningin Theo Bovens (CDA) zal niet nalaten in te grijpen in Roermond als dat noodzakelijk is. Dat blijkt uit zijn eerste reactie op het rapport over wethouder Jos van Rey (VVD).

Bestuderen
Bovens zegt op hoofdlijnen kennis te hebben genomen van de conclusies en aanbevelingen in het rapport van de onderzoekscommissie Sorgdrager-Frissen en zal het rapport nauwgezet bestuderen. Hij wijst erop dat nu eerst de gemeenteraad aan zet is om conclusies te verbinden aan het rapport. Hij kijkt daar met grote belangstelling naar uit en zal deze samen met de aanbevelingen van de commissie betrekken bij nadere vormgeving van het integriteitbeleid dat door zijn voorganger Léon Frissen is ingezet en door hem onverkort wordt voortgezet.

Melden
Frissen vroeg Limburgse burgemeesters hem jaarlijks te informeren over de stand van zaken bij hun integriteitbeleid. Ook vroeg hij hen integriteitschendingen aan hem te melden. Op zijn beurt rapporteert de commissaris jaarlijks aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die is inmiddels een traject opgestart om de rol en positie van burgemeesters en commissarissen bij handhaving van integriteit te versterken en wettelijk te verankeren.

Aansturend
De minister vindt dat het lokale politieke krachtenveld een onbelemmerd optreden van de burgemeester in de weg kan staan. Een aansturende, adviserende en ondersteunende rol van de commissaris kan dan uitkomst bieden. Het wetsvoorstel is in voorbereiding. Nu gaat het beleid nog uit van de huidige taakopvatting van burgemeesters en commissarissen op het gebied van integer handelen van bestuurders.

Actief
In het rapport van Sorgdrager/Frissen wordt hard geoordeeld over de rol van de burgemeester, maar de rol van de commissaris komt niet aan bod. De vorig jaar vastgestelde profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koningin in Limburg vraagt veel aandacht voor het bewaken van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit binnen en buiten de provincie Limburg en een actieve houding hierin van de nieuwe commissaris. Minister Donner noemde destijds als een van de belangrijke aandachtspunten voor de commissaris: bewaker van de integriteit. Bovens wilde woensdag niet nader reageren op de vraag of hij een rol heeft gespeeld in Roermond. Wel blijft hij de ontwikkelingen daar op de voet volgen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Sjoerd Visser
Men neemt weer een glas, doet en plas, en alles blijft zoals het was. Net zo als in Almelo. Daar heeft men zelfs een spreuk over die jarenlange bestuurscultuurhandelswijze: zo doen we dat in Almelo...bijna ARMelo geheten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
een regioburger / consultant
Voordat u het rapport nauwgezet gaat bestuderen moet u vooraf het volgende weten mijnheer Bovens.

Voor het onderzoek uit luidde de officiële verklaring van het college: "Naar letter en geest hebben het college en zijn afzonderlijke leden zich altijd aan de gedragscode gehouden.''

Naar letter èn geest? Dat is zowaar voor de volle 100%.

Nu gebleken is dat er volop sprake was en is van de schijn van belangenverstrengeling (met dank vanuit betrokkenen voor de lankmoedigheid van de concluderende adviseurs) in strijd met letter en geest van Gemeentewet en gedragscode blijkt het college de raad en de bevolking dus willens en wetens verkeerd geïnformeerd te hebben. Uiteraard in een poging destijds om de zaak te sussen, maar toen de aap uit de mouw of beter gezegd de vis uit de krant kwam was dat niet genoeg.

Menigeen zal nu hopen nog van u te vernemen of u als afgezant van het hoger gezag zelf óók iets vindt van deze vorm van volksverlakkerij vanuit het college, en zo ja wat? Immers, ik citeer ex-minister BZK thans onze onderkoning de heer mr. P.H. Donner uit zijn speech van vorig jaar tijdens het VNG-congres met als thema Voorbeeldig Bestuur:

"Ik ben geen voorstander van meer wet- en regelgeving. Wel moeten opgestelde regels en gedragscodes worden nagelefd. Iedereen moet daar individueel aan werken en is daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Integriteit is een belangrijk onderdeel van goed en voorbeeldig bestuur. Als bestuurder in het publieke domein hebt u een voorbeeldfunctie. Als u het al niet zo nauw neemt met regels waarom zouden uw medewerkers of de burgers dat dan wel moeten doen?"

U was ook aanwezig toch? Met andere woorden en nog wat populairder: waarom zouden de inwoners van Roermond de APV van de gemeenteraad nog naleven als de raad als democratisch controleorgaan het college ook maar wat laat aanmodderen? Bv. je vuilnis in de voortuin ophopen in plaats van periodiek de container aan de straat zetten is alleen maar de schijn van strafbaar handelen, maar niet echt als je een beetje begrip hebt voor de armlastige overtreder. Moet kunnen, niet zeuren mensen, en bij nette burgers en rijke bestuurders gebeurt zoiets toch niet dus niet generaliseren.

Niets zeggen door een voorbeeldfunctionaris boven een burgemeester uit, een Commissaris van onze Koningin, werkt óók normvervaging en moreel verval in de hand, dus we zijn erg benieuwd wat u 'er' na zorgvuldige bestudering van het rapport publiekelijk van gaat vinden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie