of 60715 LinkedIn

Autoweg 'te robuust' voor krimpregio

De geplande vierbaans autoweg in Parkstad Limburg is omstreden. De weg zou natuur schaden en slechts een gering economisch effect hebben. Toch wil de Limburgse politiek de weg.

‘We willen van gedeputeerde Ger Driessen (ruimtelijke ordening) een schriftelijke verklaring van de landsadvocaat zien dat de weg Raad van State-proof is, anders kan er alsnog een probleem ontstaan,’ zegt Roy Pennings, PvdA-Statenlid in Limburg en woordvoerder van zijn fractie in de Statencommissie voor het Fysieke Domein. Die buigt zich op 24 september over de reactie van Gedeputeerde Staten (CDA/PvdA) op de circa 1750 zienswijzen die zijn ingediend tegen de Buitenring Parkstad.

 

Op 8 oktober volgt een definitief besluit van PS over de aanleg van deze ringweg: een vierbaans 100 km-autoweg met een lengte van 26 kilometer die Brunssum, Heerlen en Kerkrade beter bereikbaar moet maken. Het beoogde tracé loopt vanaf de afrit van de A76 bij Nuth voor ongeveer de helft over bestaande wegen, die daarvoor verbreed worden, en voor de andere helft over nieuw aan te leggen asfalt. De zeven Parkstad-gemeenten sloten in 2005 een convenant over de weg en tekenden daarmee voor een deel van de financiering van de totale kosten (253 miljoen).

 

Gemeenten en provincie verwachten dat de regio, die kampt met vergrijzing en bevolkingskrimp, door de ringweg aantrekkelijker wordt voor bedrijven en voor recreanten die trekpleisters als Gaia Park en Snowworld bezoeken. Toch is de Buitenring verre van onomstreden, zoals blijkt uit de grote aantallen ingediende bezwaren van de Stichting Stop Buitenring, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de VROM-Inspectie.

 

Beschermd

 

Zo liet de Inspectie per brief in februari van dit jaar, gevolgd door een ‘zienswijze’ van de Inspectie in juli, weten dat in de Buitenring- variant die de provincie presenteert ‘nationale belangen’ geschaad worden.

 

Delen van het tracé doorsnijden natuur in de Ecologische Hoofdstructuur zoals het Geleenbeekdal en Natura 2000-gebieden. Ook tast de Buitenring op diverse plekken het nationaal beschermde heuvellandschap aan. Met ‘beduidend minder schadelijke’ tracé-varianten uit milieu-effectrapportages is niets gedaan, aldus de Inspectie. Volgens de Inspectie nemen ‘alle emissies naar de lucht’ toe en maakt het plan ‘onvoldoende concreet’ hoe natuurcompensatie plaatsvindt.

 

Verder signaleert de Inspectie dat het plan ‘zeer terughoudend’ is over de nieuwe werkgelegenheid. Ook wijst de Inspectie er op dat de weg nabij Aken, waar de Buitenring op moet aanhaken, niet wordt gerealiseerd. De oosterburen kiezen voor rust en landschapsbehoud op eigen grondgebied.

 

‘Ongenuanceerd,’ noemde gedeputeerde Driessen afgelopen zomer in de regionale pers de kritiek van de VROM-Inspectie. Driessen: ‘Ik ben verbaasd dat overheden die met elkaar in goed overleg zijn zo met elkaar omgaan.(....) Nut en noodzaak van de weg zijn wel degelijk aangetoond.’

 

Op de vraag van Binnenlands Bestuur wat er sinds februari in het ‘goed overleg’ tussen provincie en VROM-Inspectie over het ontwerpinpassingsplan mogelijk is misgegaan, verwijst een provincievoorlichter naar de Statencommissie van 24 september. In die vergadering komen opnieuw ook nut en noodzaak van de Buitenring aan de orde.

 

Oppositiepartijen halen de uitkomsten aan van de Maatschappelijke Kosten Baten-Analyse (MKBA) die naar de Buitenring is uitgevoerd. ‘De reistijdwinst,’ zegt GroenLinks- Statenlid Margiet van Tulder, ‘bedraagt slechts 4 tot 6 minuten. En van de 33 wegen die het plan als knelpunt noemt, zijn bij nadere beschouwing 12 geen knelpunt.

 

De andere knelpunten zijn goeddeels oplosbaar met aanpassingen van bestaande wegen. Maar daar heeft de provincie nooit op willen studeren.’ De economische opbrengst (reistijdwinst en werkgelegenheid) van de Buitenring bedraagt volgens het MKBA 43 miljoen. Er komen 180 nieuwe arbeidsplaatsen. ‘Dat aantal,’ zegt Statencommissielid Edwin Bus van de SP, ‘is voor een weg van 250 miljoen wel héél marginaal om van een serieuze economische impuls te kunnen spreken. Twee keer twee rijstroken is te robuust voor een regio waar over 15 jaar de bevolking met 20 duizend is gedaald en ouderen zijn achtergebleven. Die zorgen ook niet voor files.’

 

Met steun van PvdA, CDA en VVD zal de Buitenring in de Limburgse Staten naar alle waarschijnlijkheid niet sneuvelen, maar een ‘hamerstuk’ zal het ook niet worden, voorspelt PvdA-Statenlid Roy Pennings. ‘Wij vinden het plan een structuurversterking voor de regio, maar hebben nog kritische vragen over die wegverbinding naar Duitsland, de natuurcompensatie en emissies.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.