of 59250 LinkedIn

Personalia 16-2014

Astrid Huisman wordt per 1 september benoemd tot gemeentesecretaris van Stede Broec. Ze volgt Joki Harms op. Huisman is al werkzaam in Stede Broec, de afgelopen jaren als directeur bedrijfsvoering en loco-secretaris.

Astrid Huisman
Astrid Huisman

BENOEMING

Stefan Kuks is benoemd tot watergraaf van waterschap Vechtstromen. Daarmee is hij de eerste watergraaf van dit jonge waterschap. Kuks was van 2007 tot en met 2013 watergraaf van waterschap Regge en Dinkel. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervult hij de functie van interim-voorzitter van Vechtstromen.

Jan Wibier is benoemd tot gemeentesecretaris van Ameland. Hij volgt Hans van Huffelen op, die de functie ad interim sinds januari 2011 waarnam.

Wim van Noord is benoemd tot interim-gemeentesecretaris van Westvoorne. Van Noord volgt de huidige gemeentesecretaris, Anita Vlekke, op die per 1 september een functie elders heeft aanvaard. Van Noord was eerder gemeentesecretaris van Brielle.

Jan Brinkman wordt regiemanager stadsontwikkeling in Schiedam. Hij is nu nog gemeentesecretaris van Zuidplas.

Ria Broeze-van der Kolk is benoemd in dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen. Broeze neemt zitting in het dagelijks bestuur namens de categorie Landbouw en is voorgedragen door LTO Noord. Eerder was zij wethouder in Wierden en lid van de Provinciale Staten van Overijssel.

De Werkorganisatie Westfriesland heeft Marjolijn Doelle benoemd als nieuwe kwartiermaker en beoogd directeur. Zij volgt daarmee interim-kwartiermaker Frank van Nijkerken op. Doelle gaat zich bezighouden met de verdere oprichting van de werkorganisatie, die vanaf 2015 de Participatiewet voor de 7 Westfriese gemeenten gaat uitvoeren.

Alida Oppers wordt directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in op 1 september 2014. Oppers werkt vanaf 1985 binnen de Rijksdienst. In 2012 werd zij plaatsvervangend directeur-generaal natuur en regio bij het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 1 januari 2014 neemt zij waar als directeur-generaal Natuur en Regio op deze positie.

Jan-Kees Goet wordt directeur-generaal Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 16 september 2014. Goet werkt vanaf 1988 binnen de Rijksdienst: bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte hij bij de directie Brandweer, tot zijn overstap naar de directie Politie in 1994, waar hij verschillende functies bekleedde. In 2008 werd hij plaatsvervangend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In 2012 begon Goet aan zijn huidige functie als bestuursvoorzitter bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Peter Arnoldus wordt lid van de Raad voor de rechtspraak. Arnoldus krijgt binnen de Raad voor de rechtspraak als niet-rechtelijk lid de functie van Chief Finance Officer. Hij is op dit moment nog directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ab van Ravestein wordt algemeen directeur van de RDW. Hij is nu directeur-generaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van Ravestein was sinds 1983 werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Hij volgt Johan Hakkenberg op.

Hans Alders is benoemd tot president-commissaris van ProRail. Hij volgt Michiel Boersma op. Alders heeft verschillende bestuurlijke functies vervuld. Zo was hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en commissaris van de koningin in Groningen. Nu is hij onder meer voorzitter van Energie-Nederland en voorzitter van het pensioenfonds voor zorg en welzijn (PFZW).

Henriëtte Maassen van den Brink wordt de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. Ze treedt per 1 januari 2015 in functie. Maassen van den Brink is als hoogleraar Economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden als hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht. Maassen van den Brink volgt bij de Onderwijsraad Geert ten Dam op.

Peter van Lieshout is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij volgt Ella Kalsbeek op. Van Lieshout is hoogleraar in de theorie van de zorg aan de Universiteit van Utrecht en was tot voor kort lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Pieter Winsemius is de nieuwe voorzitter van de Richard Krajicek Foundation (RKF). Winsemius, minister van VROM in het eerste kabinet Lubbers en het derde kabinet Balkenende, bekleedde ook verschillende functies in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Bijna tien jaar lang was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Pauline Meurs wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Zij volgt op 1 september 2014 Rien Meijerink op. Meurs is tevens beoogd voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin de RVZ en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen opgaan.

Edison Rijna wordt gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire. De benoeming gaat in op 20 augustus 2014. Hij is momenteel waarnemend gezaghebber van Bonaire.

Jaap de Hoop Scheffer wordt lid, tevens voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden. De benoeming gaat in op 1 september 2014. Eerder was hij onder andere fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor het CDA, minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO.

Marjolein van Asselt treedt 1 augustus 2014 toe als lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van Asselt is hoogleraar ‘Risk Governance’ aan de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Ze volgt in de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pauline Meurs op.

Hans van der Stelt is benoemd tot directeur Bureau Nationaal Commissaris Digitale Overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij zal op 1 oktober 2014 starten in zijn nieuwe functie. Van der Stelt is momenteel directeur bedrijfsvoering, organisatie en informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij vervulde dezelfde rol bij het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Christiaan Rebergen wordt directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is hij plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor werkte hij als plaatsvervangend directeur van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling bij BZ. Rebergen werkte eerder voor het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer.

VOORDRACHT

Nicolette van Gestel, Saskia Klosse, Fieke van der Lecq en Ed Nijpels zijn voorgedragen voor benoeming tot kroonleden voor de SER (Sociaal Economisch Raad). Van Gestel is hoogleraar aan Tilburg University en verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) en TIAS Business School. Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht. Van der Lecq is algemeen econoom en bedrijfseconoom. Sinds 2008 bezet Van der Lecq de Cordares/APG-leerstoel Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics. Daarnaast vervult ze diverse toezicht- en adviesfuncties. Nijpels is sinds november 2013 voorzitter van de door de SER ingestelde Borgingscommissie Energieakkoord. Nijpels was eerder onder andere minister van VROM, burgemeester van Breda en commissaris van de koningin in Friesland.

VERTREK

Burgemeester Amy Koopmanschap van Diemen heeft aangekondigd haar ambt met ingang van 1 maart  2015 neer te leggen. Koopmanschap is sinds maart 2003 burgemeester van Diemen. Daarvoor was ze burgemeester van Zoeterwoude en stadsdeelbestuurder in Amsterdam.

BURGEMEESTERSVACATURES

Het burgemeesterschap van Stichtse Vecht is vacant per 3 juli 2014. De gemeente heeft circa 63.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.626,59 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 19 september 2014. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 1 september2014 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.