of 59281 LinkedIn

Personalia 11-2018

Naar het ambt van burgemeester van Heerhugowaard hebben twaalf personen gesolliciteerd, onder wie vijf vrouwen. Negen personen hebben een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en drie personen hebben een functie daarbuiten.

Albert Rodenboog
Albert Rodenboog

Albert Rodenboog
Met ingang van 1 juli stopt Albert Rodenboog als burgemeester van Loppersum. Rodenboog (CDA, 65) is sinds 2003 burgemeester van Loppersum. Eerder was hij wethouder van Leek. Hij heeft zich intensief beziggehouden met de problemen rond de gaswinning en de aardbevingen in en rond Loppersum. Door de lezers van Binnenlands Bestuur werd Rodenboog verkozen tot ‘Beste Lokale Bestuurder 2013’ in het kader van zijn bestuurlijk optreden.

Andries Heidema
Met ingang van 11 juli 2018 wordt Andries Heidema benoemd tot commissaris van de koning in Overijssel. Heidema is 56 jaar en lid van de ChristenUnie. Hij is op dit moment burgemeester van Deventer. Daarvoor was hij burgemeester in Neder-Betuwe en wethouder in Zoetermeer. Hij volgt Ank Bijleveld-Schouten (CDA) op, de huidig minister van Defensie. Boele Staal (D66) is op dit moment waarnemend commissaris van de koning.

Gerben Gerbrandy
Ook burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft aangegeven per 14 januari 2019 te stoppen als burgemeester. Gerbrandy (Fryske Nasjonale Partij, 65) is sinds 14 januari 2013 burgemeester van Achtkarspelen. Hij volgde Piet Adema op die op dat moment waarnemend burgemeester was. Eerder was hij wethouder in Wymbritseradiel en voorzitter van de FNP-fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Hans van der Hoeve
Burgemeester Hans van der Hoeve (VVD, 62) is herbenoemd tot burgemeester van Epe. Van der Hoeve is sinds april 2012 burgemeester van Epe. Hij was waarnemend burgemeester sinds december 2010, omdat toenmalig burgemeester Marijke van Lente-Huiskamp door ziekte was geveld. Eerder werkt hij bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en bij de provincie Gelderland.

Hans Alders
De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, legt zijn functie neer. Aanleiding is het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om voor een aantal woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken. Alders werd op 1 juni 2015 benoemd voor vijf jaar. Eerder was hij onder andere minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en commissaris van de koningin in Groningen.

Annemieke van der Zijden
Met ingang van 15 juni wordt Annemieke van der Zijden lid van de raad van toezicht van de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health). Zij volgt Corine Houtzagers op. Van der Zijden is directeur Publieke Gezondheid van regio Midden en West Brabant en vervulde eerder diverse andere managementfuncties bij GGD Hart voor Brabant.

Ingrid Schäfer-Poels
Bij de Eenheid Limburg is Ingrid Schäfer de nieuwe politiechef. Ze volgt Gery Veldhuis op. Schäfer was sectorhoofd van het District Parkstad. Eerder werkte ze bij de gemeenten Geleen en Sittard-Geleen, onder andere als beleidsadviseur Integrale Veiligheid en als kabinetschef van de burgemeester.

Dominic Schrijer
Burgemeester Dominic Schrijer (PvdA, 51) van Zwijndrecht stopt in mei 2019. In mei 2019 loopt zijn ambtstermijn als burgemeester af. Schrijer is sinds 2013 burgmeester in Zwijndrecht. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Rotterdam.

Tom Lamers
Bij het grensoverschrijdend gemeentelijk samenwerkingsverband EUREGIO wordt Tom Lamers benoemd tot adjunct directeur-bestuurder. Hij werkt nu nog bij de gemeente Aalten, waar hij verantwoordelijk was voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Jet Bussemaker
Voormalig onderwijs- en cultuurminister Jet Bussemaker wordt per 1 juli hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. Ze gaat de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden.

Job Cohen
Bij de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, wordt Job Cohen de nieuwe voorzitter. De voormalige minister en oud-burgemeester van Amsterdam is nu onder meer hoogleraar aan de universiteit van Leiden. Cohen volgt Margo Andriessen op die acht jaar NVVE-voorzitter is geweest.

Adrienne de Moor-van Vugt
Bij de Raad van State wordt Adrienne de Moor-van Vugt benoemd tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018. De Moor-van Vugt is hoogleraar staatsen bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.


Barometer: vrouwen aan de top
Het aandeel vrouwen dat een managementfunctie bekleedt in de top van de rijksdienst is 34 procent.
Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017.


Burgemeesters vacature
Noordoostpolder
Het burgemeesterschap van Noordoostpolder is vacant per 1 oktober 2018. De gemeente heeft circa 46.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 22 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 31 mei 2018 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Heusden
Het burgemeesterschap van Heusden is vacant per 27 september 2017. De gemeente heeft circa 43.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 25 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 4 juni 2018 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Westerwolde
Het burgemeesterschap van Westerwolde is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2018 vacant. De gemeente heeft circa 24.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 25 juni 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 4 juni 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Marcel Pheijffer
Met ingang van 1 mei is Marcel Pheijffer lid van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De Ctfpp adviseert de minister van BZK bij de uitvoering van de Wet financiering politieke partijen. Pheijffer is hoogleraar accountancy aan Nyenrode en de Universiteit Leiden en lid van het College van Beroep van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Hij volgt Liesbeth Spies op, die per 1 februari op eigen verzoek is terug getreden als lid van de Ctfpp.

Christiaan Rebergen
Met ingang van 1 juni is Christiaan Rebergen benoemd tot thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Rebergen is sinds 2014 directeur- generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie onder meer plaatsvervangend directeur- generaal Internationale Samenwerking en plaatsvervangend directeur van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling, in combinatie met de functie van ambassadeur Publiek Private Samenwerking. Rebergen werkte eerder voor het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer.

VGBZ
Burgemeester Edo Haan is benoemd tot voorzitter van de Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland (VBGZH). Burgemeester Martijn Vroom is benoemd tot secretaris. De vereniging is bedoeld om de contacten van de burgemeesters van de Zuid-Hollandse gemeenten in stand te houden en te versterken. Haan (PvdA, 61) is sinds november 2015 burgemeester van Maassluis. Vroom (CDA, 43) is sinds december 2015 burgemeester van Krimpen aan den IJssel.

Hillie Beentjes
Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt Hille Beentjes hoofddirecteur Financiën, Management en Control. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018. Beentjes is sinds 2014 directeur Begrotingszaken, tevens plaatsvervangend directeur - generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Van 2008 tot 2014 was zij werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee bij het ministerie van Defensie, eerst als directeur Planning & Control en sinds 2012 als plaatsvervangend commandant. Eerder vervulde zij diverse functies bij de ministeries van Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het toenmalige ministerie van Justitie.

Marlies van Elst
Bij de BNG Bank is Marlies van Elst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervult de vacature die in de Raad is ontstaan na het aftreden van Petri Hofsté. Van Elst beschikt over kennis en ervaring op het gebied van operations, IT en dataverwerking. Daarnaast zijn de herbenoemingen van Jantine Kriens en Kees Beuving goedgekeurd.

Bernard Fransen
Met ingang van 1 juli wordt Bernard fransen de nieuwe directeur van De Connectie. Hij volgt Monique Thomas op die de afgelopen twee jaar interim-directeur is geweest. Fransen is op dit moment werkzaam in Ede als directeur dienstverlening en bedrijfsvoering en loco-gemeentesecretaris. De Connectie is een bedrijfsvoeringsorganisatie die taken op het gebied van onder meer ICT, Administratie & beheer en Facilitaire zaken uitvoert voor de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden.