of 59185 LinkedIn

Personalia 06-2016

Naar het burgemeesterschap van Lelystad hebben 24 mannen en 6 vrouwen gesolliciteerd. 7 van de VVD, 7 van de PvdA, 6 van het CDA, 2 van D66, 1 van de CU, 1 van GroenLinks en 1 van een lokale partij. Van 5 mensen is de politieke kleur niet bekend.

Marina van der Velde
Marina van der Velde

Marina van der Velde
Met ingang van 1 april is burgemeester Marina van der Velde herbenoemd tot burgemeester van Kaag en Braassem. Ze start 1 april aan haar tweede termijn als burgemeester van deze gemeente.

Martijn Smit
Burgemeester Martijn Smit van Wijdemeren is voor nog zes jaar beëdigd. De nieuwe termijn gaat in op 16 maart 2016. Smit is sinds maart 2010 burgemeester van Wijdemeren.

Piet Zoon
In Reimerswaal is Piet Zoon (VVD, 66) per 1 mei benoemd tot waarnemend burgemeester. Per 1 mei vertrekt de huidige burgemeester van Reimerswaal, Jan Huisman, die op zijn verzoek eervol ontslag is verleend. Zoon was eerder burgemeester in Hattem en Raalte. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris in Koudekerk aan den Rijn en in Texel en werkzaam bij de toenmalige gemeenten Westerschouwen en Zierikzee.

Breunis van de Weerd
De gemeenteraad van Nunspeet draagt Breunis van de Weerd (SGP, 53) voor als nieuwe burgemeester. Hij wordt de opvolger van Dick van Hemmen. Van de Weerd was eerder wethouder in Ede. Daarvoor was hij heemraad bij Waterschap Vallei en Eem. Op dit moment is hij zowel lid van de gemeenteraad van Ede als lid van Provinciale Staten van Gelderland.

Frank Dales
De gemeenteraad van Velsen heeft Frank Dales (D66, 59) voorgedragen als burgemeester van Velsen. Dales is momenteel werkzaam als algemeen directeur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming). Daarvoor was Dales burgemeester van Breukelen, wethouder in Alphen aan den Rijn en raadslid in Purmerend. In Velsen volgt Dales zijn partijgenoot Franc Weerwind op, die in september naar Almere vertrok.

Bas van den Tillaar
De gemeenteraad van Vlissingen draagt Bas van den Tillaar (CDA) voor als nieuwe burgemeester. Van den Tillaar is 49 jaar en vanaf 2007 burgemeester van Gulpen-Wittem. Daarvoor was hij wethouder in Geldrop-Mierlo.

Herman Haarman
In Kaag en Braassem is Herman Haarman (D66) voorgedragen als wethouder. Haarman was eerder raadslid en wethouder in Rijnwoude. Hij volgt wethouder Harry van Schooten op, die in februari om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde.

Willem-Jan Stegeman
Wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) van Alphen aan den Rijn stapt op na een kritisch rapport over financiële problemen bij de Sociale Werkvoorziening Alphen. Stegeman besloot na publicatie van het rapport om zijn werk neer te leggen.

Carolien Bruls
De gemeentesecretaris van Heerlen, Carolien Bruls, stapt per direct op. Volgens een bericht aan de gemeenteraad staat ‘een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de sturing van de organisatie’ aan de basis van haar vertrek. Bruls vervulde de functie sinds september 2010. Dorthe Schipperheijn zal in elk geval tot 1 juli de werkzaamheden van gemeentesecretaris/ algemeen directeur waarnemen.

Johan Remkes
Provinciale Staten van Noord-Holland doen de aanbeveling Johan Remkes opnieuw te benoemen in zijn functie van commissaris van de Koning in Noord-Holland. Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Zijn termijn loopt in juli 2016 af.

Roelf Cazemier
Met ingang van 4 april wordt Roelf Cazemier (VVD, 56) de nieuwe burgemeester van Krimpenerwaard. Cazemier is vanaf 2009 burgemeester van Dinkelland. Daarvoor was hij waarnemend burgemeester van Achtkarspelen en burgemeester van de gemeenten Ruinerwold, Ameland en Dongeradeel. Cazemier is de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard die per 1 januari 2015 is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. Hij volgt Tjerk Bruinsma (PvdA) op, die na de gemeentelijke herindeling van de gemeente Krimpenerwaard waarnemend burgemeester is.

Gert-Jan Kats
De gemeenteraad van Zuidplas heeft besloten om Gert- Jan Kats voor herbenoeming voor te dragen. De eerste termijn van burgemeester Kats loopt in september 2016 af. Hij werd zes jaar eerder geïnstalleerd in Zuidplas. Kats (SGP, 45) was eerder gemeenteraadslid in Zeist en burgemeester in Liesveld.

John Bakker
In Werkendam is John Bakker benoemd tot wethouder. Bakker is sinds 2014 raadslid voor Lokaalbelang. Hij combineerde zijn raadslidmaatschap met een baan als ambtenaar in Breda. Bakker volgt Peter van de Ven op, die zijn functie heeft neergelegd om persoonlijke redenen. Van der Ven was wethouder in Werkendam vanaf april 2010.

Overlegorgaan Infrastructuur En Milieu
Job Cohen en Jacques Wallage zijn voorzitters geworden van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM). Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft hen benoemd voor een periode van vier jaar. Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) biedt formele en informele vormen van dialoog tussen rijk en andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Cohen is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden en Wallage is voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwe voorzitters volgen Hans Alders op die is benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen.

Jur Botter
In Haarlem is Jur Botter (D66, 51) benoemd tot wethouder. De vacature was ontstaan na het vertrek van Jack van der Hoek, die gedeputeerde in Noord-Holland is geworden. Botter is al eerder wethouder geweest in respectievelijk Heemstede en Bloemendaal.

Claudio Bruggink
In Hengelo is Claudio Bruggink (D66) benoemd tot wethouder. Hij volgt Lukas Schoonhoven op, die noodgedwongen moest aftreden vanwege gezondheidsproblemen. Bruggink was tot medio november vorig jaar wethouder in Almelo.

Marjon Gadella
In Montfoort is Marjon Gadella-van Gils benoemd tot gemeentesecretaris. Gadella-van Gils was al loco-secretaris van de gemeente en is tevens directeur Strategie van UW Samenwerking, de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Montfoort en IJsselstein. Ze volgt Freek Henseler op.

Arne van Hout
In Nijmegen is Arne van Hout benoemd tot gemeentesecretaris. Hij is nu nog gemeentesecretaris in Bronckhorst. Hij volgt in Nijmegen Berend van der Ploeg op, die in februari vertrok. Van Hout start half mei bij de gemeente Nijmegen.

Piet van Elteren
In Rijnwaarden is Piet van Elteren benoemd tot gemeentesecretaris. Deze gemeente staat aan de vooravond van een herindeling met Zevenaar. Van Elteren was interim secretaris in Doesburg en was daarvoor gemeentesecretaris, onder andere in Stadsdeel Amsterdam Oud-West, Leusden en Nieuwegein.

Judith de Groot
Met ingang van 1 maart 2016 is Judith de Groot de nieuwe gemeentesecretaris van Ten Boer. De Groot werkte voorheen onder andere als afdelingsmanager wonen en samenleving in Hoogezand- Sappemeer en als senior adviseur in Groningen. De Groot neemt de werkzaamheden over van Joep Hoedjes, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Jan-Dirk Sprokkereef
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Van der Steur (VenJ) geven de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een extra impuls. Sprokkereef gaat vanaf 1 april aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren. Daarnaast gaat hij met alle betrokken partijen aan de slag om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk.

Jan Jaap Smilde
Per 1 april 2016 wordt Jan Jaap Smilde plaatsvervangend hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Brabant. Smilde is in 2000 gestart als officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam, waar hij in 2005 teamleider werd. Sinds 2009 is hij werkzaam bij het Functioneel Parket, eerst als hoofd van de vestiging Amsterdam en sinds dit jaar als landelijk coördinerend officier afpakken.

Jan Fraanje
Na ruim zeven jaar directeur van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten te zijn geweest neemt Annelice Kluin afscheid van de VDP. Zij begon op 1 april 2009 als directeur VDP. Met ingang van 1 juli wordt zij opgevolgd door Jan Fraanje. Hij was de afgelopen jaren werkzaam als gemeentesecretaris in Boxtel.

Heleen Keur
De CDA–Statenfractie van Noord-Holland heeft Heleen Keur gekozen tot haar nieuwe fractievoorzitter. Nadat Theo van Eijk zijn vertrek als Statenlid had aangekondigd was deze functie vrijgekomen.

Haarlem
Voor de opvolging van Bernt Schneiders als burgemeester van Haarlem zijn 38 mensen in de race. Er hebben dertig mannen en acht vrouwen gesolliciteerd. Onder de 38 sollicitanten zijn er tien lid van de VVD, acht van de PvdA, vijf van het CDA, 4 van D66, één sollicitant is lid van een lokale partij en één van de SP. Van negen kandidaten is de politieke voorkeur onbekend. Van deze kandidaten hebben of hadden 24 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur.

Marc Kuipers
Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt Marc Kuipers inspecteur-generaal. De benoeming gaat in op 1 mei 2016. Kuipers is sinds 2012 plaatsvervangend directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij volgt Jan van den Bos op, die per 1 januari 2016 inspecteur- generaal is bij de Inspectie Leefomgeving en Transport bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Jan van Zijl
Per 1 april 2016 treedt Jan van Zijl als vicevoorzitter toe tot het bestuur van pensioenfonds ABP. Hij is voorgedragen door de VSO, koepelorganisatie voor werkgevers in alle overheidssectoren. Hij neemt de plaats in van Cees de Veer die per 1 april het bestuur verlaat omdat hij met pensioen gaat. Van Zijl is momenteel nog voorzitter van de MBORaad. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen en lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

André van Vliet
Bij het pensioenfonds ABP treedt André van Vliet toe tot het bestuur. Hij is het vierde bestuurslid dat toetreedt namens de werknemers en is voorgedragen door het Ambtenarencentrum, belangenbehartiger van ambtenaren. Van Vliet was van 1988 tot 2014 werkzaam bij een consultancybureau. Vanaf mei 2014 was Van Vliet financieel directeur van pensioenverzekeraar De Eendragt Pensioen.

Monique Mos
Per 1 maart is Monique Mos aangesteld als hoofd Operatiën Eenheid Den Haag van de Nationale Politie. Mos was hoofd afdeling bestuurlijke en juridische zaken van het Parket-Generaal bij het Openbaar Ministerie. Ze begon eind 1992 als secretaris/ beleidsmedewerker EG-fraudezaken van de officier van justitie in Rotterdam en was daarna werkzaam bij het ministerie van Justitie en vanaf 2003 op meerder standplaatsen bij het Openbaar Ministerie.

Anton van den Hoed
AM Werkorganisatie heeft Anton van den Hoed benoemd tot kwartiermaker en algemeen directeur van de nieuwe AM Werkorganisatie. Van den Hoed werkt sinds 2001 bij AM Groep, vanaf 2002 als algemeen directeur. De gemeenteraden van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben in december 2015 toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regeling van AM Groep te wijzigen.

Jan Christiaan Hellendoorn
Bij het ABP is Jan Christiaan Hellendoorn begonnen als hoofd corporate communicatie. Hellendoorn werkte sinds 2005 bij Albert Heijn als hoofd communicatie.

Jan Eshuis
Bij de Veiligheidsregio Twente is Jan Eshuis benoemd tot coördinerend functionaris. Eshuis is tevens gemeentesecretaris in Hengelo. Hij volgt de vertrekkend functionaris Gerald de Haan op.

Mohamed El Achkar
In Den Haag is Mohamed el Achkar is per 1 april 2016 benoemd tot algemeen directeur van de dienst Publiekszaken (DPZ). El Achkar is nu nog werkzaam bij de Nationale Politie als strategisch adviseur en programmamanager. Eerder was hij werkzaam bij TNT Post in verschillende functies.

OVERLEDEN:
Oud-burgemeester Otto van Diepen is overleden. Hij was van 1984 tot 1997 burgemeester van Amstelveen, nadat hij ook al burgemeester van Slochteren en waarnemend burgemeester van Termunten was geweest. Na zijn pensionering was hij waarnemend burgemeester van Oostzaak, Beverwijk en Wijdemeren. Otto van Diepen is 83 jaar geworden.

Op 89-jarige leeftijd is oud-burgemeester van Nootdorp Frans Winkel overleden. Winkel werd in 1967 benoemd tot burgemeester van Nootdorp. In maart 1980 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Noordwijkerhout. Eerder werkte Winkel bij de gemeentesecretarie van Rotterdam en daarna bij enkele ministeries in Den Haag voor hij juridisch adviseur werd bij het Productschap voor Vee en Vlees.

Barometer:
Instroom medewerkers
De relatieve instroom van medewerkers bij de waterschappen is met 4,2% hoger dan bij de gemeenten (3,5%) en de provincies (2,7%). Bron: Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren.

BURGEMEESTERS VACATURE
Meppel
Het burgemeesterschap van Meppel is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 32.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 8 april 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 18 maart 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Gemert-Bakel
Het burgemeesterschap van Gemert- Bakel is vacant per 1 maart 2016. De gemeente heeft circa 29.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 11 april 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 21 maart 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.