of 64231 LinkedIn

Verklaring gemeente Veghel

Reageer
Reactie op het artikel 'Represailles na niet tekenen van integriteitverklaring', Binnenlands Bestuur 3.

In het artikel 'Represailles na niet tekenen van integriteitverklaring', staat - kort gezegd - dat ambtenaren van de gemeente Veghel sinds het voorjaar 2007 een zogenaamde integriteitsverklaring moeten ondertekenen. In deze verklaring staat dat een goede vervulling van de baan kan betekenen 'dat enkele grondrechten niet of in beperkte mate' kunnen worden uitgeoefend. Diegene, die deze verklaring ondertekent neemt in feite afstand van bepaalde grondrechten. Dat is uit den boze.

 

Volgens de Rechtbank Utrecht (uitspraak van 5 oktober 2005; LJN: AU 288, SBR 04/3436) liggen in artikel 125 a en volgende van de Ambtenarenwet (AW) de beperkingmogelijkheden van een inhoudelijke uitoefening van bepaalde grondrechten door ambtenaren besloten. Dit artikel bepaalt, dat de ambtenaar zich dient te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 

Dit betekent dat er telkens door het bestuursorgaan moet worden bekeken of, en zo ja, in hoeverre een beperking van grondrechten is toegestaan. Het gaat hier om de beantwoording van de vraag of, en zo ja, in hoeverre in de concrete situatie de uitoefening van het desbetreffende grondrecht door de ambtenaar afbreuk doet aan zijn (goede) functioneren of het functioneren van de openbare dienst. Dit is dus een toetsing 'ex nunc' (dat wil zeggen: op of direct voorafgaand aan het moment, dat de ambtenaar het desbetreffende grondrecht wil uitoefenen).

 

Het gemeentebestuur van Veghel kan dus niet op grond van artikel 125 a, eerste lid, van de AW 'ex ante' (van tevoren) in algemene zin beperkingmogelijkheden voor de uitoefening van grondrechten aan ambtenaren opleggen. De grondwetgever hanteert namelijk als stelregel, dat een ieder (dus ook een ambtenaar) grondrechten kan uitoefenen, tenzij een formele wet (de Ambtenarenwet) aan een inhoudelijke uitoefening van het desbetreffende grondrecht in de concrete situatie in de weg staat. Het gemeentebestuur van Veghel doet er dan ook goed aan de gewraakte en hiervoor beschreven passage uit de integriteitverklaring te schrappen. De Grondwet geldt ook voor ambtenaren!

 

Roeland B.G. De Korte, bestuursrechtjurist Den Haag/Voorschoten

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.