of 63082 LinkedIn

Pensioenfonds in iets beter vaarwater

Hoewel het ietsje beter gaat met de dekkingsgraad van de pensioenfondsen zit een verhoging er voorlopig niet in. Ook een korting behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Het ABP doet het minder goed dan gemiddeld maar die dekkingsgraad stijgt ook licht.

Het gaat iets beter met de pensioenfondsen, de gemiddelde dekkingsgraad is aan het stijgen. Ook bij het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat het een fractie beter, al is de dekkingsgraad met 101,1 ruim onder het gemiddelde van 108 procent. Een verlaging van de pensioenen is dus nog steeds een mogelijkheid waar rekening mee gehouden wordt. Indexering, oftewel een verhoging van het pensioen zit er de komende jaren vrijwel zeker niet in.

Kritiek
Volgens de Pensioenthermometer van consultancy Aon Hewitt, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen bijhoudt, steeg de beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, één procentpunt, van 103 procent naar 104 procent. Bij het ABP is dat percentage nog steeds kritiek, namelijk 98,2 procent.


Hogere leeftijd

Het ging de laatste jaren slecht met de pensioenfondsen, de tijd dat pensioenen elk jaar automatisch meebewogen met de loon- of prijsindex is voorbij. Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.


Lage rente

Maar een belangrijker oorzaak is de huidige rente. ‘We hebben een stelsel waarin we een uitkering toezeggen. Voor de komende 60 jaar moeten we berekenen of we de pensioenverplichtingen kunnen nakomen. En dat moeten we doen met de huidige lage rente. Dat is de Achilleshiel van dit stelsel’, aldus de bestuurvoorzitter Corien Wortmann-Kool onlangs nog.


Brexit

'Vergeleken met een jaar geleden staan de fondsen er een stuk beter voor’, aldus Frank Driessen, van Aon Hewitt over het gemiddelde van alle pensioenfondsen van Nederland. Hij wijst erop dat de gemiddelde dekkingsgraad nu circa 10% hoger ligt dan vorig jaar op 1 oktober. ‘Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Ons pensioen wordt jaarlijks 3% minder waard. Ik wil dat het abp mijn geld gewoon gaat uitkeren. Dat lijkt me beter dan deze jaarlijkse verwatering bij het abp.
Door John Mauldin ( @John Mauldin.) op
Leestip voor de komende pensionado's: "Global Retirement Reality" van John Mauldin.
Citaat:'Pay-As-You-Go Woes

The European nations noted above have nowhere near the crisis potential that the next group does: France, Belgium, Germany, Austria, and Spain are all pay-as-you-go countries (PAYG). That means they have nothing saved in the public coffers for future pension obligations, and the money has to come out of the general budget each year. The crisis for these countries is quite predictable, because the number of retirees is growing even as the number of workers paying into the national coffers is falling. There is a sad shortfall of babies being born in these countries, making the demographic reality even more difficult.'
lees:http://www.mauldineconomics.com/frontlinethought …
Door H. Wiersma (gepens.) op
Voor zover mij bekend is de rekenrente voor toekomstige verplichtingen gekoppeld aan de 10-jarige rente op staatsobligaties. Dit is vastgelegd in de Nederlandse pensioenwetgeving. Het gekke is dat dit kennelijk niet geldt voor de levensverzekeringmaatschappijen. Daar zou op dit moment een beter percentage mogen worden gebruikt.
Klaas Knot (DNB) neemt over de hoogte van de rekenrente voor de pensioenfondsen jaarlijks een beslissing.
50-Pus (Martin van Rooijen) heeft een wetswijziging in voorbereiding welke de mogelijkheid zou moeten scheppen om hiervan gedurende een overgangsperiode van 5 jaar van af te wijken. Er wordt op dit moment gedacht aan toepassing van een rekenrente van minimaal 2%. De behandeling en afwikkeling van dit wetsvoorstel kan echter nog wel een jaar (!!!!) duren. Een groot probleem is dat de gevestigde politieke partijen (argumentatie????) steeds de boot afhouden, dit terwijl pensioenfondsen bulken van het geld en zij jaarlijks veel hogere rendementen maken dan 2%. Overigens zou het toepassen van maatwerk voor het toepassen van rekenrente door pensioenfondsen een betere oplossing zijn. Er zijn namelijk wel enkele zwakke broeders onder de pensioenfondsen. Al met al heeft de Overheid een monster geschapen waarvan het einde nog lang niet in zicht lijkt en gepensioneerden als makke schapen naar de slachtbank moeten worden geleid.
Door Jan op
Mag Nederland eenzijdig de rekenrente voor pensioenfondsen verhogen tot bijvoorbeeld 4 procent (de vaste rekenrente die ongeacht de fluctuerende marktrente gebruikelijk was tot 2006)? Of mag ook dat al niet meer van de EU.? Weet iemand met kennis van zaken me dat te vertellen? Dus geen antwoord als "nee, dat zal wel weer niet" graag.
Door Henk Donkers op
In 2014 was het rendement van ABP op jaarbasis 16 procent. In 2015 iets van 12 procent. Ook dit jaar moet het resultaat goed zijn voor het del van het geld wat op de beurs belegd wordt.
En de Nederlandse bank maar volhouden dat de rekenrente maar 1 of 2% is.
Door Box 3-heffing. (controleur buitengebied) op
Het ergste is dat zelf sparen voor de oude dag wordt bestraft door een volkomen bizarre Box 3-heffing. Als je spaart wordt je gestraft!
Door henk op
Een met voorgaande reacties.
In aanvulling hierop:
- het abp schiet zwaar tekort op management nivo; er zijn zware verstrengelingen met andere belangen
- men kan niet beleggen. Voorbeeld: er wordt nu weer mee gerend met de duurzaamheidstrend..... naar rendement wordt niet gekeken.
Door henk op
Een met voorgaande reacties.
In aanvulling hierop:
- het abp schiet zwaar tekort op management nivo; er zijn zware verstrengelingen met andere belangen
- men kan niet beleggen. Voorbeeld: er wordt nu weer mee gerend met de duurzaamheidstrend..... naar rendement wordt niet gekeken.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Sommige mensen/journalisten/instellingen snappen zelf niet eens wat er in pensioenland is voorgevallen en/of aan de hand is::
1. werkgevers deden onterecht grepen uit de pensioenkassen.
2. eindloon werd middelloon.
3. door sommige pensioenfondsen zijn kortingen toegepast.
4. pensioenpremies werden verlaagd om arbeid goedkoper te maken.
5. pensioenpremies werden gebruikt voor salarisverbeteringen van werkenden.
6. t.o.v. het verleden (totaal 24% premie) zijn de pensioenpremies veel te laag.
7. last but not least Klaas Knot (DNB) schrijft veel te lage rekenrenten voor de pensioenfondsen tbv toekomstige pensioenverplichtingen.
En......als je daaraan niets hebt gedaan of verbeterd wordt je ook nog eens voorgedragen om CdK te worden in Drente.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.- Betekent dit dat men vanaf de 60-er jaren heeft zitten slapen bij Abp? Als je rekent dan houd je ook rekening met voorziene en mogelijk onvoorziene omstandigheden; zeker als je geacht wordt specialist te zijn. Wikipedia: het feit dat de overheid nogal eens een greep deed in de spaarpot van het ABP als de overheidsfinanciën tekortschoten, leidde begin jaren negentig tot een tekort bij het ABP van dertig miljard gulden. = Het lijkt me niet dat dit niet gecompenseerd kon worden via bijv. de grote aardgasbaten.-
Maar een belangrijker oorzaak is de huidige rente. ‘We hebben een stelsel waarin we een uitkering toezeggen. Voor de komende 60 jaar moeten we berekenen of we de pensioenverplichtingen kunnen nakomen- Geeft dit ook aan dat men bij Abp niet kan/mag rekenen d.w.z. geen rekening houdt met voortschrijdende inzichten c.q. zaken bijstelt? Zal het (op papier) ooit beter gaan? Kunt u rekenen nou reken er maar niet op. De rupsjes vreten voort

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers