of 62812 LinkedIn

Ontslag ook geldig zonder handtekening

'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

Een Groningse gemeenteambtenaar loopt tegen zijn pensioen en maakt – middels een vaststelingsovereenkomst – afspraken met zijn werkgever over zijn laatste dienstjaren. Die overeenkomst ondertekent hij echter niet. Is deze toch rechtsgeldig?

'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. 

Ruim veertig jaar was hij in dienst bij de gemeente Groningen. Maar de eindspurt zal ongetwijfeld een zure nasmaak hebben opgeleverd voor Wilbert Haldering* (1955). In 2017 neemt hij een advocaat in de arm die voor hem moet bemiddelen over het beëindigen van zijn aanstelling. In de conceptvaststellingsovereenkomst van de gemeente, gestuurd naar de advocaat, staat dat aan Haldering – op eigen verzoek – eervol ontslag zal worden verleend. Dat gaat op 1 januari 2019 in. Als hij deze overeenkomst ondertekent heeft hij zijn ontslagverzoek ingediend. Tot die tijd hoeft hij niet meer te werken, wel wordt hij volledig doorbetaald. De gemeente zal de advocaatkosten vergoeden, tot een bedrag van 5.000 euro.

In januari 2018 laat de advocaat de gemeente weten dat Haldering zich kan verenigen met de concept-vaststellingsovereenkomst. Wel wil de ambtenaar graag de origineel door de gemeente ondertekende exemplaren van de vaststellingsovereenkomst ontvangen, in tweevoud: één daarvan zal hij dan weer naar de gemeente terugsturen. Maar dat doet hij niet. Haldering laat in drie e-mails weten: eerst de advocaatkosten vergoeden, daarna zal ik tekenen. Het besluit dat hem op eigen verzoek eervol ontslag is verleend, vindt hij zonder zijn handtekening niet rechtsgeldig. Dat vecht hij dan ook aan.

Bij de rechtbank Noord-Nederland voert Haldering aan dat hij geen verzoek om ontslag heeft ingediend, en dat hij al in mei 2018 had laten weten de vaststellingsovereenkomst niet te tekenen. Daarbij speelt een rol dat de gemeente de vele verlofuren waar hij nog recht op heeft nog niet heeft uitbetaald. Groningen moet zijn dienstverband dan ook voortzetten en als dat niet kan, moet de gemeente zijn verlofuren en 2.800 overuren – na aftrek van een jaar verlof – alsnog uitbetalen. Hij vindt dat de gemeente ‘willens en wetens’ probeert hem in een financieel moeilijke positie te brengen.

De rechtbank staat voor de vraag of de vaststellingsovereenkomst, die wel door de gemeentesecretaris maar niet door Haldering is ondertekend, rechtsgeldig is. Is daarmee het ontslagbesluit wel in rechte houdbaar? Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan. Maar van die hoofdregel kan worden afgeweken als uit andere gedragingen of uitingen kan worden afgeleid dat overeenstemming bestaat over de inhoud van de overeenkomst. Daarvan is hier volgens de rechtbank sprake.

Vaststaat wat de wederzijdse bedoeling vanbeide partijen is: het einde van Halderings dienstverband. In de vaststellingsovereenkomst staan afspraken over de beëindiging van het ambtelijk dienstverband. De advocaat was gerechtigd namens Haldering mee te delen dat Haldering hiermee akkoord ging, zodat er overeenstemming tussen partijen werd bereikt. De ondertekening van deze overeenkomst is dan nog slechts een formaliteit. Dat Haldering daarmee wilde wachten totdat de advocaatkosten zouden zijn vergoed is niet relevant: dát de gemeente die zou betalen stond al in de vaststellingsovereenkomst. Maar ook na die betaling tekende Haldering niet.

Nergens blijkt dat Haldering het inhoudelijk oneens was met de vaststellingsovereenkomst. Via zijn advocaat bleek juist wel zijn consent en dat was ook het resultaat van de hoorzitting. Daarom is de overeenkomst ook zonder zijn handtekening rechtsgeldig, aldus de rechtbank in zijn uitspraak van 14 oktober 2020. Het eervol ontslag was dan ook terecht.

* De naam is gefingeerd.
ECLI:NL:RBNNE:2020:3505

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.