of 59345 LinkedIn

Nieuw vergadermodel Leidschendam-Voorburg van tafel

Meer helderheid en structuur in de besluitvorming en meer inhoudelijke debatten was het doel. De raad van Leidschendam-Voorburg wilde vergaderingen anders aanpakken, zonder vakcommissies en werkgroepen. Maar de doelstellingen bleken te ambitieus en soms tegenstrijdig, dus gaat de raad op zoek naar een nieuwe opzet.

Meer inhoudelijke debatten en meer helderheid en structuur in de besluitvorming was het doel. De raad van Leidschendam-Voorburg wilde vergaderingen anders aanpakken, zonder vakcommissies en werkgroepen. Maar de doelstellingen bleken te ambitieus en soms tegenstrijdig, dus gaat de raad op zoek naar een nieuwe opzet.

Stevige tegenstellingen
Het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg krijgt een onvoldoende, blijkt uit een onderzoek van de griffie. Over het hoe en waarom gaf het raadspresidium schriftelijk antwoord op vragen van Binnenlands Bestuur. De raad koos voor een nieuwe vergadermethode, omdat stevige tegenstellingen in de raad steeds vaker inhoudelijke debatten overvleugelden. ‘De meeste raadsleden wilden graag meer aandacht voor inhoudelijke debatten. De raad besloot daarom het vergadermodel aan te passen. Dat ging gepaard met uitgangspunten voor omgang in de raad.’

Meer inhoudelijk debat
Het nieuwe model kwam tot stand door een werkgroep van raadsleden, ondersteund door de griffie, en een uirgenodigde wethouder. Hoofddoel was om op een open manier politiek te bedrijven en op een efficiënte, zorgvuldige en heldere wijze besluiten nemen. Het gemeentebestuur vindt deelname van inwoners aan de voorbereiding van de besluitvorming belangrijk. ‘Raadsleden willen tegelijkertijd ook ‘loslaten’ en vooral over de inhoud van de keuzes praten. Over die inhoud wil men meer met het college en met elkaar het onderling debat voeren, zonder hetzelfde debat in commissie en raad te voeren, met meer helderheid en structuur voor alle deelnemers.’

Vaste vergaderdag
In maart 2018, net na de gemeenteraadsverkiezingen, werd het nieuwe ‘BOB-model’ ingevoerd: een vaste vergaderdag in drie delen: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Geen traditionele vakcommissies en werkgroepen meer. Daarnaast werd de rol van het presidium aangepast, zijn regels voor spreektijden herijkt en is de mogelijkheid om fractievertegenwoordigers te benoemen ingevoerd. 

Teveel gepolitiseer
Uit de evaluatie bleek dat raadsleden tevreden waren over minder dubbelingen in het debat, de verkorte doorlooptijd voor besluitvorming en de wekelijkse vaste vergaderdag op dinsdag. Maar de raadsleden waren ontevreden waren over de plenaire behandeling van raadsvoorstellen, omdat teveel gepolitiseerd werd en daarom juist de inhoudelijk debatten misten. Ook in betrokkenheid van inwoners, spreiding van werkdruk voor raadsleden, het beperken van debatten tot hoofdlijnen, evenwichtiger besluitvorming, een gemeenteraad die kaders stelt aan B&W en een betere machtsverdeling tussen gemeenteraad en B&W leverde het nieuwe model geen verbetering op, blijkt uit de evaluatie.

Doelstellingen soms tegenstrijdig
De doelstellingen bleken te talrijk en soms tegenstrijdig. ‘Daardoor kon het nieuwe vergadermodel bij voorbaat niet voldoen aan de verwachtingen. De invoering vlak na de verkiezingen is ook genoemd, omdat dit vanwege het moment niet helemaal goed verliep en de nieuwe raad onvoldoende gelegenheid kreeg om zich het nieuwe vergadermodel eigen te maken.’ Ook bood het reglement van orde geen houvast. ‘Men wilde het vergadermodel niet helemaal vastzetten, maar ruimte laten om te experimenteren. Dat is vertaald in een reglement van orde, dat hiervoor ruimte toeliet. En dat bied vanzelf minder houvast.’

Breedgedragen heldere afspraken

Om te verbeteren moet de werkwijze zo veranderen dat maatwerk en differentiatie mogelijk is. Ook zijn er betere procedures nodig, moet de interactie met bewoners beter en het vergadermodel een middel worden in plaats van een doel. ‘Een nieuwe groep raadsleden buigt zich opnieuw over de opzet. ‘De uitgangspunten over een inhoudelijk debat, geen dubbelingen en duidelijkheid voor inwoners blijft hier staan. Het zal neer moeten komen op heldere afspraken die breed in de raad gedragen zijn.’   

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door In reactie op raadslid Daktari van Leidschendam-Voorburg op
Merkwaardig dat een raadslid van deze gemeente in deze discussie over zo'n belangrijk onderwerp een schuilnaam als "Daktari" gebruikt. Wil kennelijk zijn of haar kruit droog houden en zich niet branden. Kennelijk een 50-plusser, want Daktari was in de 60'er jaren een populaire televisiserie.
Door Paul Baak op
In april 2018 heeft de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg een nieuw zelf gebouwd vergadermodel aangenomen. Helaas met slecht resultaat, zelfs zozeer dat de kwaliteit van het openbaar bestuur wordt aangetast. Ik denk voorzichtig dat ik weet waarom. Ik durf dat te zeggen, omdat ik de afgelopen jaren alle raads- en destijds commissievergaderingen in persoon heb gevolgd, plus een reeks vergaderingen in buurgemeenten. Het evaluatierapport dat ik via een moeizaam WOB-verzoek heb verkregen is niet onjuist, maar het raakt ook niet de kern. De kwestie is helaas niet in weinig woorden hier samen te vatten.

Steunen op enkel berichtgeving door derden in de overtuiging dat het aldus verkregen eigen oordeel niet fout kan zijn, zoals een andere schrijver hier deed, raad ik af. Zelfs waarneming via de internetstream raad ik voor dit doel af. Waarneming in persoon is hier essentieel.

Het nu betwiste vergadermodel is destijds gepromoot door enkele partijen die vóór maart 2018 in de coalitie zaten en nu in de oppositie. Het kan dus niet juist zijn dat rancune binnen de huidige oppositie tegen de huidige coalitie oorzaak is van de kritiek op dit vergadermodel.
Door Daktari (Raadslid) op
Als ik het artikel en de verbeten reacties lees dan ligt het gebrek aan debat niet aan het vergadersysteem maar aan de cultuur. Dus raad, het probleem en de oplossing ben je zelf.
Door Zoeteman op
Kop artikel is onjuist. Gemeente gaat nog door met afgeschoten experiment tot ze betere alternatieven hebben onderzocht. Sinds wanneer kunnen de gemeenteraad en vakcommissies worden afgeschaft? Bestuurskundigen vindt hier eens iets van in relatie met Gemeentewet.
Door Gerard Heetman op
De bronnen voor mijn reactie zijn 'slechts' de media: alle, ja alle raadsflitsen van alle fracties die periodiek in 'Het Krantje' staan en journalistieke berichtgeving in de media. Als je die alleen leest, weet je genoeg.
Door Voorburger op
Evaluatierapport is nog steeds niet openbaar. Ook niet op website van gemeente gevonden. Raad heeft het in besloten vergadering behandeld, terwijl het niet vertrouwelijk of geheim is verklaard. Niets over naar buiten gebracht, terwijl het iedereen in de gemeente raakt. Hoe en wanneer nu verder? Uit vraagstelling (aan beperkt door griffie uitgenodigde geënquêteerde insprekers afgelopen jaar) door onderzoekbureau bleek al dat experiment vergadermodel opvoorhand gehandhaafd blijft. Dus nog voor uitkomsten bekend waren.

Heer Heetmans reactie moet gelezen worden in context met zijn actieve lidmaatschap van de landelijke en plaatselijke afdeling vande vvd. Waarschijnlijk heeft hij het evaluatierapport ook nog niet kunnen gelezen. Hij fraamt op slechts 1 kopje uit artikel in Binnenlands Bestuur en haalt het oneigenlijk uit de volledige context.
Door Bezorgde burger op
Evaluatierapport is pas na 6 weken opvragen via de Wob beschikbaar gesteld. Burgemeester- die voorlichting in portefeuille heeft - hield het maanden onder de pet. Heer Heetman heeft er nog nog niet veel van begrepen. Dit heeft niets met de oppositie te maken. Alle partijen en de burgers en bedrijven vinden het een uitkleding van de democratie en niet wenselijk het experiment - dat 6 maanden zou duren - voort te zetten. Er wordt ook niet wekelijks vergaderd. De beeldvormende raad wordt niet genotuleerd of opgenomen (uitgezonden) en vaak wordt dan ook bij belangrijke punten gevraagd het als hamerstuk te plaatsen op besluitvormde raad. Geen discussie meer en inspreken zinloos. Een gemeente op drift met bijna de status van zgn artikel 12 gemeente. Financieel wegens wanbeleid aan de grond. Wanneerwordt de ambtelijke top eens vervangen? De vertrokken gemeentesecretaris verliet een zinkend schip waarvoor hij welverantwoordelijk was de jaren dat hij aan het roer stond.
Door Gerard Heetman op
'Teveel gepolitiseer': de coalitie van vóór de verkiezingen heeft er nog steeds moeite mee dat deze, met uitzondering van de PvdA, niet meer aan de knoppen zit en buit die frustratie nu al een jaar uit zonder zich rekenschap te geven van hun rol van volksvertegenwoordiger.
De vraag is ook of de beeldvorming, waar de inwoner zich het best kan laten horen, niet te kort op de oordeelsvorming (tweede kans) en daarna de besluitvorming zit. Is er wel ruime om ook iets te doen met wat in de twee eerste stadia is ingebracht?