of 59821 LinkedIn

Kwart Amsterdamse ambtenaren vreest voor baan

Het Amsterdamse college wil vanaf 2017 structureel 65 miljoen besparen op de gemeentelijke organisatie. Dat komt neer op 350 fte. Een kwart van de Amsterdamse ambtenaren vreest intussen voor zijn baan. De Centrale Ondernemingsraad luidt de noodklok.

De Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR) luidt de noodklok. Het Amsterdamse college wil nog eens 65 miljoen besparen op de gemeentelijke organisatie wat tot 350 fte kan kosten. Intussen maakt een kwart van de ambtenaren zich zorgen om zijn baan.

Beneden peil

Zeer onaangenaam verrast reageert de COR op de aankondiging van het gemeentebestuur in de eind mei verschenen Voorjaarsnota om vanaf volgend jaar 20 miljoen en vanaf 2017 structureel 65 miljoen op de gemeentelijke organisatie te besparen. ‘Onder ambtenaren is geen begrip voor de noodzaak van dit plan. Ze zeggen en masse dat de dienstverlening beneden peil raakt. Het college wil dat niet zien en dan komt deze besparing er nog eens bovenop’, aldus vice-voorzitter Mario Soriano van de COR.


1 Amsterdam, 1 chaos

De COR reageert nu pas op het plan, omdat eerst bij alle diensten en resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s) is geïnventariseerd hoe de op 1 januari 2015 afgeronde reorganisatie is verlopen. ‘Het is zuur dat ambtenaren constateren dat de dienstverlening achteruitholt en dat er dan niets gebeurt. Dat is frustrerend.’ Volgens hem is “1 Amsterdam, 1 chaos” een veelgehoorde kreet van medewerkers. Een variatie op de slogan van de gemeente Amsterdam: 1 stad, 1 dienstverlening.


Dienstverlening in gedrang

Dat de dienstverlening in het gedrang komt blijkt volgens de COR uit het feit dat handhavers van de buitendienst niet de goede middelen hebben om hun werk uit te voeren, arbeidsconsulenten van voorheen Dienst Werk en Inkomen de werkdruk wekelijks zien toenemen, doorlooptijden van te verstrekken uitkeringen aan Amsterdammers verder oplopen en veel van de nieuwe stadsloketten behoefte hebben aan extra medewerkers in deze drukke periode. ‘Allemaal gevolgen van de vorige reorganisatie waar we al twee jaar voor waarschuwen.’

Pion van het college

Volgens de COR is ook gemeentesecretaris Arjan van Gils allerminst blij met de plannen van het college. Zelf had hij eerder toegezegd dat er voorlopig niet opnieuw een grote reorganisatie zou komen. Soriano: ‘Hij heeft ons zelf geïnformeerd. Een vermindering van 350 fte komt neer op 500 arbeidsplaatsen. Hij zegt dat geen gedwongen ontslagen zullen vallen, maar dat is niet reëel. Van de oppositie horen we dat dit wel degelijk het geval is. Hij is natuurlijk een pion van het college.’


Kwart ambtenaren vreest voor baan

Van Gils zou zich ook zorgen maken om de uitkomst van een door een extern bureau gehouden e-meting Cultuur onder Amsterdamse ambtenaren. Daaruit blijkt dat een kwart van hen vreest voor hun baan. De COR noemt dit “absurd hoog” en wijst naar het bedrijfsleven, waar dit percentage gemiddeld op 10 procent ligt. ‘De bedoeling van de reorganisatie was dat ambtenaren de blik naar buiten zouden richten, maar nu blijkt het omgekeerde.’


Scenario Nationale Politie

De COR hoopt met het luiden van de noodklok de gemeenteraad zover te krijgen niet met de plannen in te stemmen. Die kans lijkt klein gezien de in het collegeakkoord gemaakte afspraak hierover tussen coalitiepartners D66, VVD en SP. ‘De oppositie luistert wel, van de SP hoor je nu minder.’ Mochten de plannen doorgang vinden, dan vreest de COR voor Amsterdam een zelfde scenario als bij de reorganisatie naar de Nationale Politie of de reorganisatie in Rotterdam. ‘Daar zijn ze zeven jaar geleden begonnen en is het nu een chaos.’

 

Gesprek na raadsbesluit

Wethouder personeel Pieter Litjens (VVD) en gemeentesecretaris Arjan van Gils is om commentaar gevraagd, maar zij willen voor de raadsbehandeling op 1 en 2 juli niet inhoudelijk op de noodkreet van de COR reageren. 'Daarna zal de gemeentesecretaris nog in gesprek gaan met de COR over de uitvoering van de plannen', aldus woordvoerder Bas Bruijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
Hierbij wordt nog voorbij gegaan aan het feit dat de ozb tarieven in Amsterdam voor een stad bijzonder laag zijn en zij een flink extra bedrag krijgen uit het gemeentefonds ten koste van alle andere gemeenten. Of dit de insteek moet zijn is te betwijfelen maar dat er eens kritisch moet worden gekeken naar de eigen organisatie staat buiten kijf. Daar is Amsterdam niet uniek in dat speelt momenteel bij alle gemeenten.
Door Loyale (Ambtenaar) op
Misschien moet het college zich sober en dielmatig gedragen, weg met die BMW's en de Tesla!
Door Boris op
Dat het (ambtelijk en bestuurlijk) niet lekker loopt in Amsterdam is geen nieuws. Dat het beter moet staat buiten kijf. Het wegsnijden van ambtenaren onder het mom van "het kan/moet minder" is dom. Eerst moet dan de boel op orde worden gebracht. Dat is weer een doel op zich geworden bij de overheid, w.o. Amsterdam, gezien het grote aantal opeenvolgende reorganisaties. Er is dan onvoldoende tijd om rust te creëren en nieuwe (effectieve) verbanden aan te gaan binnen een organisatie. Opvallend: reorganiseren gebeurt altijd wanneer er weer een nieuwe topambtenaar is aangesteld. Ego's dus die hun stempel willen drukken.
Door Cor op
@Ron.
Daar zijn managers ook heel sterk in.
Door doeterniettoe (-) op
aanvulling op Joan en Tineke:
Inderdaad. En dit gebeurd in heel Nederland: weg met de ambtenaren, er moet minder geld naar toe (zie ook het standpunt van de VVD...!)
Politici die beweren dat voor minder geld meer werk van een hogere kwaliteit geleverd kan worden...

Met als actueel voorbeeld de Nationale Politie: zowel de kwantiteit als de kwaliteit nemen sterk af, het personeel wordt gek gemaakt door managers en politiek en burgers en bedrijfsleven krijgen minder dienstverlening, terwijl de lasten blijven stijgen.

Dankzij het ambtenarenapparaat is Nederland altijd redelijk stabiel gebleven (zie ook het vorige week gepubliceerde boek over ambtenaren), dankzij de politiek is dat al niet meer zo en de lijn omlaag daalt zeer snel.
Door Tineke Erken op
Amsterdam heeft geen 14.000 ambtenaren meer in dienst. Dit is reeds achterhaalde informatie. Verder moeten we maar eens af van die ämbtenarencultuur" wat al jaren niet meer bestaat. En wat nopg maar steeds geroepen wordt. Wij ambtenaren zijn ons heel goed bewust dat we met belastinggeld werken en daarom juist willen dat alles goed gaat. Maar zoals het nu is ingestoken gaat het niet goed.
Eerst eens goed informeren voordat er commentaar gegeven wordt.
Door Joan (Adviseur) op
De onderstaande reactie lezende blinken ze weer uit in ongenuanceerdheid. Het is na vele reorganisaties niet zo fijn om nog te werken voor de overheid. De COR heeft een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de organisatie en de medewerkers. Terecht dat zij aan de bel trekt als zaken in de organisatie verslechteren. Er is van alles afgebroken bij de overheid, waarmee er gaten vallen in de dienstverlening. Incidenten worden frequenter en moeten met veel inspanning en geld worden opgelost. Dat is een gevolg van de forse bezuinigingen bij de overheid. Het gebeurt bij alle overheidslagen. Tot een kwart van het personeelsbestand is vaak al afgevloeid. Als een overheid een boot was dan zou zij nu poreus zijn en met wat hozen is zij nog drijvende te houden. Nog meer gaten aanbrengen in de boot betekent dat er een moment komt dat we niet meer kunnen hozen. Neem de voorbeelden van de nationale politie. Anarchie en rechteloosheid gaan dan de spuigaten uitlopen. Nederland kent internationaal gezien al een uitermate klein ambtenarenapparaat. Ik begrijp de COR wel in haar zorgen.
Door Bert op
In mijn vorige reactie is de tweede zin niet helemaal goed gegaan. Er had moeten staan: "zoals Vreeswijk ons hier nog eens voorrekent."

En 'idioom' moet natuurlijk zijn 'idioot'.
Door Bert op
Het werd eens tijd! Amsterdam kent veel te veel ambtenaren, zoals Vreselijk ons hier nog eens voorteken. Dat is al jaren zou. Tegelijkertijd is het met de kwaliteit droevig gesteld. Ze keren rustig bedragen van miljoenen in euro's uit i.p.v. centen (waarbij dus de controle niet deugde en waarbij dus een idioom bedrag renteloos op een rekening-courantrekening stond, want anders lukt dat niet), de financiële administratie is een zootje en met de ICT is het nog droeviger gestemd. En de belastingbetaler maar zuur verdiend geld afstaan aan deze grote onvermogend club. Daar moet dringend het mes in!

Ik zou overigens geen enkel argument weten waarom het ambtenarenapparaat van Amsterdam zoveel groter moet zijn dan dat van Rotterdam of den Haag.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Voorgaande 2 reacties zijn puur gericht op het financiële plaatje. Terecht dat de COR aan de collega's denkt maar ook ziet, met een duidelijke verwijzing naar bijv W&I Rotterdam (meermalen over gepubliceerd in BB), dat de dienstverlening achteruit holt. Dat is niet zo interessant voor veel van de huidige managers. Als de (financiële) plaatjes maar kloppen. De rest doe je af als incidenten.