of 61869 LinkedIn

Kritiek VNG op wijziging ambtenarenstatus

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan zich niet helemaal vinden in enkele wetswijzigingen die worden voorgesteld nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) eraan komt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan zich niet helemaal vinden in enkele wetswijzigingen die worden voorgesteld nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) eraan komt. De wijzigingen zouden technisch van aard zijn, maar leiden toch – onbedoeld – tot een inhoudelijke verandering, bijvoorbeeld over de rechtspositie van griffiers en secretarissen.

Dat blijkt uit een reactie van de VNG op de internetconsultatie over de aanpassingswet Wnra. De afgelopen maanden zijn er tal van wetten gewijzigd, wat nodig was omdat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in 2020 in werking treedt. Dat betrof vooral technische wijzigingen, zoals de terminologie of verwijzingen naar andere regelingen. De VNG heeft onderzocht of er toch niet – onbedoeld – enkele inhoudelijke wijzingen zijn doorgevoerd.

Onlogisch
De VNG is er niet helemaal gelukkig mee dat enkele rechtspositionele bepalingen (over beslag, terugvordering, verrekening en korting) voor burgemeesters en wethouders zijn overgeheveld van de huidige Ambtenarenwet naar de Gemeentewet. ‘De Gemeentewet regelt de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke gremia’, zegt Michiel Drucker, adjunct-secretaris van het College voor Arbeidszaken van de VNG en tevens projectleider Wnra. ‘Daarin horen die rechtspositiebepalingen niet te staan. Het is niet rampzalig, maar onlogisch. Dit gaat ten koste van de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de Gemeentewet, en ten koste van de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de rechtspositie van wethouders en raadsleden. Nu is de rechtspositie van politieke ambtsdragers geregeld in één wet, na 2020 moeten ze kijken in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en de Appa [Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers/red]. Dan raken die bepalingen te veel versnipperd.’

Secretaris en griffier
Ook de positie van de gemeentesecretaris en van de griffier wordt er met de voorgestelde wijzigingen niet beter op. Het college benoemt de secretaris en de rest van het ambtspersoneel, de gemeenteraad benoemt de leden van de griffie. In de voorgestelde wetswijzigingen wordt ‘benoemen’ vervangen door ‘aangaan van een arbeidsovereenkomst’. De VNG noemt dit niet alleen een technische wijziging maar ook een inhoudelijke. Drucker: ‘Hoewel de Gemeentewet spreekt van benoemen, volgt daaruit niet altijd een aanstelling. Dat levert problemen op met de benoeming van een interim-secretaris of interim-griffier die van elders bij een gemeente wordt gedetacheerd – dus niet aangesteld – en ook als ze afkomstig zijn van een personele unie, die is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De nieuwe wet dwingt gemeenten altijd een arbeidsovereenkomst te sluiten met een interim-griffier of interim-secretaris. Dit is een inhoudelijke aanpassing die door de wetgever over het hoofd is gezien.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 8 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.