of 61441 LinkedIn

Kosten externe inhuur Eindhoven rijzen de pan uit

Eindhoven gaf in 2009 45 miljoen euro uit aan inhuur van externen, tegenover 110 miljoen euro aan loonkosten voor ambtenaren. De lokale partij Ouderen Appèl Eindhoven vraagt het college om uitleg.
28 reacties
Eindhoven gaf in 2009 45 miljoen euro uit aan inhuur van externen, tegenover 110 miljoen euro aan loonkosten voor ambtenaren. De lokale partij Ouderen Appèl Eindhoven vraagt het college om uitleg.
Onbehoorlijk
Niet alleen de hoogte van het bedrag baart fractievoorzitter Dré Rennenberg zorgen, ook de onduidelijke informatie die het college hierover aan de gemeenteraad heeft verstrekt. ‘In een gesprek met de wethouder op 8 december 2009 werd mij verzekerd dat het bedrag voor externe inhuur niet boven de 33 miljoen zou uitkomen. In de jaarrekening staat nu dat er 45 miljoen aan is uitgegeven. Hoe kun je in 23 dagen twaalf miljoen meer uitgeven dan je hebt gezegd? Ik vind dat onbehoorlijk bestuur.’ In totaal gaat in de Eindhovense begroting bijna achthonderd miljoen euro om.

Vriendjes

Een ander punt van zorg voor de partij is het ‘netwerk van externen’ aan wie de gemeente het werk uitbesteedt. Niet alleen worden gezinsleden van mensen uit het management ingehuurd, ook veel ex-ambtenaren keren na vrijwillig ontslag terug als dure inhuurkracht, zegt Rennenberg. Hij wil weten hoe dit ‘netwerk van vriendjes’ in elkaar steekt, maar krijgt daarover nauwelijks informatie, afgezien van wat klokkenluiders hem vertellen. ‘De vorige wethouder heeft er de vinger niet goed achter kunnen krijgen, dus ik heb daar het nieuwe college opnieuw vragen over gesteld.’

Onrust
Onder ambtenaren heerst onrust over de externe inhuur, merkt Rennenberg. Ze vrezen dat externen het vaste personeel verdringen. ‘Het kan best gebeuren dat je de juiste kennis niet in huis hebt. Maar dan moet je de eigen ambtenaren opleiden en goed betalen in plaats van hen de kans bieden om ontslag te nemen en voor het dubbele aan personeelskosten terug te komen als extern adviseur.’

Achterstanden
Eindhoven kon gisteren nog niet reageren op de vragen van het Ouderen Appèl Eindhoven. De jaarrekening 2009 meldt dat de overschrijding van kosten voor inhuur te verklaren is door onder andere interim management, achterstanden, Brandweer en Crisisbestrijding en projecten. Een belabberde toelichting, vindt Rennenberg.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Q (ambtenaar) op
@Jofel:
U constateert terecht: "Eindhoven is nota bene een grote stad met bijbehorende hogere ambtelijke salarissen. Juist in een grote gemeente zou er minder ingehuurd moeten worden."

Dit roept ook vragen op over de door bestuurders en managers steeds herhaalde mantra dat schaalvergroting van gemeenten tot meer deskundigheid en efficiëntie zou leiden. Misschien werkt het in de praktijk heel anders.

@Tom Pots:
U beschrijft hoe directies serieus zouden kunnen omgaan met de vraag in hoeverre en op welke manier er werk uitbesteed zou moeten worden in het belang van het functioneren van de hele organisatie.

De praktijk die ik in mijn eigen organisatie heb waargenomen, is totaal anders. Uitbesteding vindt veelal plaats op basis van niet transparante en/of ad hoc redenen en o.b.v. deelbelangen.

Vaak zie je ook dat men van verantwoordelijkheid af wil en de illusie heeft dat men zonder verantwoordelijkheid te nemen toch de regie kan behouden.

De vraag die aan uw nuttige benadering vooraf zou moeten gaan, is daarom: hoe krijgen we directies zover dat ze zich weer gaan interesseren voor hoe hun organisaties werkelijk functioneren?

Mijn eigen antwoord daarop zou zijn dat een dramatische toename van interne en externe transparantie nodig is, zodat ambtelijke directies niet langer ongestoord mooi weer kunnen spelen.
Door Tom Pots (Adviseur) op
De directie moet bij organisaties waar de externe inhuur enorm is zichzelf hoe een evenwichtige personeelsinvulling gerealiseerd wordt. De verhouding tussen:
(1) uitbesteden,
(2) tijdelijke inhuur personeel bij piekbelasting,
3) inzet eigen personeel
en (4) structurele inhuur extern personeel moet zorgvuldig bepaald worden.

De kostenverhouding is dat gemiddeld genomen uitbesteden het goedkoopst en structurele inhuur extern personeel het duurst is. Daarom is het een kwalijke zaak dat zoveel publieke organisaties enorm hoge structurele kosten voor extern personeel hebben. Bovendien is er een lappendeken ontstaan van personele oplossingen. Op veel cruciale sturende functies zitten externen, die naast het belang van de organisatie ook een eigen belang of het belang van hun werkgever dienen. Ook al presteren deze externen goed, feit blijft dat de sturing op belangrijke terreinen per definitie in handen hoort te zijn van de eigen organisatie.

Een belangrijke vraag die directies zichzelf zouden moeten stellen is wat moet door eigen mensen moet worden uitgevoerd, wat is geschikt om in te kopen en waar zetten we externe inhuur in?
Bij het beantwoorden van deze vraag kun je grofweg onderscheid maken tussen regie- en uitvoeringsfuncties. Op de regiefunctie dienen in beginsel alleen eigen mensen werkzaam te zijn. Het is niet wenselijk dat de regiefunctie wordt bemenst door externe inhuur. De kern van de regiefunctie moet dus bestaan uit eigen mensen waarbij een beperkte flexibele schil van externen kan worden ingezet. Of de uitvoerende functie intern wordt verricht, in samenwerking met partners of wordt ingekocht is vanuit deze optiek minder relevant. Voor de uitvoerende functies kan dus ook gebruik gemaakt worden van samenwerkingsverbanden, shared services en inkoop van diensten. Continuïteit, klantgerichtheid en prijs-prestatie staan voorop of dit nu door een interne of externe leverancier wordt gegarandeerd.
Deze keuzes maken het mogelijk om een evenwichtige personeelsinvulling te realiseren, het netwerk van externen te doorbreken en de terechte onrust onder eigen personeel over externe inhuur weg te halen.
Door Jofel (adviseur) op
De woorden van de heer Rennenberg zijn wel erg suggestief (vriendjes netwerk) en gaan uit van het negatieve. En dat is jammer want de boodschap van de heer Rennenberg is helder en zeer actueel: overheden besteden veel te veel werk uit aan externen. Externen huur je alleen maar in voor twee zaken:
1) expertise die de eigen club niet heeft en die te duur is om op korte termijn te leren;
2) tijdelijke krachten voor bijv. moeilijke vacatures (en niet langer dan 3 maanden) of voor het opvangen van fte gaten door zwangerschappen of langdurige zieken.

45 miljoen op een een kostenpost voor personeel van 110 miljoen is natuurlijk absurd. Dat is 41%! Een gemeente als Eindhoven zou ongeveer 11-15 miljoen kwijt moeten zijn aan externen en dit is dus een factor 3 te hoog.

Overigens, de externen kun je dit niet kwalijk nemen, die verkopen zichzelf slechts. Maar het management (en deels het college) is verantwoordelijk voor het inhuren. Die dienen dus keihard aangesproken te worden op hun falend personeelsbeleid.

PS Eindhoven is nota bene een grote stand met bijbehorende hogere ambtelijke salarissen. Juist in een grote gemeente zou er minder ingehuurd moeten worden.
Door Q (ambtenaar) op
Ik heb als ambtenaar wel eens externen ingehuurd en heb toen stevig onderhandeld over prijs/kwaliteit, zowel voorafgaand als na de opdrachtverlening.

Uiteindelijk waren die externen zeer verbaasd over wat ze allemaal volgens de door hen uitgebrachte offerte en de door hen geaccepteerde opdracht moesten doen - dat waren ze niet gewend, om door een ambtenaar zo achter de vodden te worden gezeten. De grote woorden moesten worden waargemaakt. Tijdens dit proces bleek dat ze, als dit geweten hadden, anders geoffreerd zouden hebben. We kwamen er overigens wel in goede harmonie uit en er werd een acceptabel resultaat geboekt.

Dit is echter uitzonderlijk. In de meeste gevallen krijgen ingehuurde externen een grote vrijheid, zonder voldoende daadkrachtig toezicht. De cultuur van de opdrachtgever is veelal conflictmijdend en daar maakt de opdrachtnemer in veel gevallen gebruik van. Want net als bij ambtenaren, is ook bij externen het hemd nader dan de rok.
Door TIP! (...) op
Wellicht dat dit dé oplossing wordt om het ambtelijk apparaat zelfvoorzienend en onafhankelijk van externen te laten worden. Veel hoge ambtenaren hebben namelijk de illussie dat wat van buiten komt beter is of beter wordt opgepakt, terwijl als ze zelf - dan maar even door noodzaak - voldoende oplossingsinzicht en -gericht gaat werken, men al die dure externen niet nodig heeft. Veelal zijn overigens deze dure externen ook voormalig ambtenaren die door hun eerdere baas als onmisbaar worden geacht en ze vervolgens weer inhuren tegen penning 16, terwijl er gewoon personeel in huis is die, wanneer ingewerkt hierin, zeker zo goed zijn. Anderzijds zijn het vele "vriendjes" van de golfbaan of anderzijds, ook lekker interessant om te kunnen zeggen dat je je laat adviseren door externen....?!?!?! Het een is geen principe kent de overheid ook niet, dus deze denkt nog in gemis. Wordt eindelijk wakker kapitaalzuchtigen en inzichtgebrekkigen en zie wat voor kapitaal je in huis hebt! Wat van buiten komt geeft geen enkele garantie op kwaliteit alleen op goedpraterij voor de baas want, tja, die second opinion of die externe, tja daar had de baas toch geen hand in......
Veel kapitaalwijsheid toegewenst!
Door Leon (commentator) op
In de onderhandelingen mert de bonden over de inkomenspositie van gemeenteambtenaren stelt de VNG zich op het standpunt, dat de belabberde financiele situatie van de gemeenten een argument zijn om op de nullijn te gaan zitten. Als ik dit Eindhovense bericht echter leg naast de vele anderen (zie Binnenlands Bestuur, Ministeries, provincie Noord-Brabant etc etc) is er duidelijk sprake van een trend in overheidsland om duur betaalde externen binnen te halen. Conclusie kan zijn, dat de nullijn van de VNG mede veroorzaakt wordt door het personeelsbeleid van degenen, die de VNG vertegenwoordigt onder het mom van de economische crisis. De werkverhouding tussen vaste krachten en externen zal daar zeker onder lijden, waardoor de spanning op de werkvloer niet alleen door het gebrek aan onderhandelingsresultaat tussen bonden en VNG wordt veroorzaakt maar ook door de minachting van werkgevers voor hun eigen vaste mensen. Of zit hier een visie achter?!
Door Rob (Adviseur sociale zekerheid) op
Het is in veel gemeenten net als in de top van het echte bedrijfsleven een "Old Boys Network". Men heeft netwerken en komt ook regelmatig detacheringsburo's tegen. Vaak zijn daar dure ex-collega;s werkzaam.
Men geeft elkaar graag dure baantjes en er is vaak heel weinig zicht op toegevoegde deskundigheid van diegene die tijdelijk aangetrokken wordt.

Het is werkelijk absurd welke uurbedragen gevraagd worden. De geleverde prestaties wegen zelden op tegen de betaalde vergoedingen. Alle krokodillentranen ten spijt van de externen: zij hebben zelf gekozen voor een bepaalde mate van onzekerheid en pensioenbreuk etc. etc. Dan kan en mag niet afgewend worden op uiteindelijk belastinggeld.
Door Ambtenaar Junior (Ambtenaar) op
Beste,

Zo werkt het nu eenmaal. Ik zou zelf met 24 uur in de maand werken als externe inhuur net zoveel kunnen verdienen als ik nu doe in 160 uur..
Vindt je het dan raar dat een ambtenaar zich vrijwilllig laat ontslaan en zich extern in laat huren. (en als het uitkomt ook zichzelf weer aanneemt)

Het zit hem in 2 potjes. 1 vaste kosten personeel, voor iedereen inzichtelijk. potje 2, onverwachte uitgaven de externe inhuur. Zo kan je zeggen, ik heb kosten bespaard, immers potje 1 is minder hoog en voor potje 2 hoef je je niet te verantwoorden.

Maar zo werken ze in bedrijfsleven ook. Maar zot is het wel.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!