of 59318 LinkedIn

Jongere komt er amper in bij gemeente

Dat blijk uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten.

Voor het eerst in jaren neemt de instroom van nieuw personeel bij gemeenten toe. Hun gemiddelde leeftijd: 45 jaar. Voor jongeren is het blijkens de Personeelsmonitor Gemeenten 2015 steeds moeilijker gemeenteambtenaar te worden.

In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten. Een mogelijke verklaring van de stijgende instroom is volgens de onderzoekers de decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein. Een stijgende instroom is ook terug te zien in de vervulling van vacatures. Gemeenten geven aan ruim 60 procent van de vacatures in te vullen met externe kandidaten.

Wat opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd van de instroom in 2015 ongeveer 45 jaar is. De instroom tot 35 jaar is tussen 2014 en 2015 gestegen wel gestegen van 36 naar 39 procent, maar die stijging deed zich vooral voor in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar. De instroom van jongeren jonger dan 25 jaar daalde juist. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aandeel jongeren in de gemeentelijke instroom nog kleiner geworden (in 2011 was dat nog 41 procent).

Aan gemeenten is gevraagd of zij een specifiek werving- en selectiebeleid gebruiken om de instroom van jongeren te bevorderen. Zeventig procent van de gemeenten laat weten hier wel degelijk beleid op te hebben. Wel geven gemeenten aan belemmeringen te kennen bij het werven van jongeren. Behalve het ontbreken van vacatures/structurele formatie, gelden onvoldoende werkervaring en onvoldoende bekendheid onder jongeren met de gemeente als werkgever als belangrijkste belemmeringen.

Het percentage gemeenten met een generatiepact – een regeling waarbij oudere werknemers vrijwillig uren inleveren om daarmee ruimte te creëren voor de instroom van jongeren – is gestegen naar 12 procent (zie pag. 28). Een kwart van de gemeenten heeft trainees in dienst. En het merendeel van de gemeenten biedt studenten – veelal mbo’ers en hbo’ers – de gelegenheid om binnen hun organisatie stage te lopen. Ondanks het feit dat zeventig procent van de gemeenten zegt er specifiek beleid op na te houden om de instroom van jongeren te bevorderen, ligt de instroom van jongeren tot 35 jaar nog steeds lager dan vijf jaar geleden.

Verdere vergrijzing
Gevolg is een verdere vergrijzing van de gemeentelijke bezetting. De gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar is de afgelopen jaren toegenomen van 45,8 jaar in 2010 naar 48,3 jaar in 2015. Dat komt onder andere doordat het aandeel personen jonger dan 35 jaar in de bezetting afneemt: van ruim 16 procent in 2010 naar bijna 11 procent in 2015. ‘Als die trend zo doorzet, dan passeert de gemiddelde leeftijd rond 2020 de grens van 50 jaar’, aldus de onderzoekers. Het aandeel 35-minners in de gemeentelijke bezetting wijkt overigens ook behoorlijk af van het aandeel in de landelijke beroepsbevolking: 11 tegenover 36 procent.

In 2015 werkten in totaal 156.000 personen bij gemeenten, 1,9 procent minder dan in 2014. In de periode 2009-2015 is de afname van personeel in totaal bijna 13 procent.


Stijging externe inhuur
Gemeenten leunen weer zwaarder op de inzet van externe krachten. In 2015 besteedden gemeenten 15 procent van de loonsom aan externe inhuur.

Daarmee is de omvang van de externe inhuur voor het derde jaar op rij gestegen. De stijging is volgens de gemeenten het gevolg van extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de decentralisatie van overheidstaken. Bij die decentralisatie is veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur. In 2015 maakte inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 76 procent uit van de externe inhuur.

In 2014 was dit aandeel nog 53 procent. Daarbinnen is vooral het aandeel van uitzendkrachten bijna verdubbeld tussen 2014 en 2015. Naast externe inhuur is gemeenten ook gevraagd een verdeling te maken tussen vaste en tijdelijke bezetting. Gemiddeld geven gemeenten aan dat 15 procent van de bezetting flexibel is. Vorig jaar was dat nog 11 procent. In combinatie met een dalende bezetting, is de toename van externe inhuur en toename in flexibele schil een trend bij gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
@Willem:
niet alleen loopbaanperspectief, maar ook arbeidsvoorwaarden (zowel primair als secundair als tertiair, allemaal sterk verslechterd itt het Rijk...)

OT:
Triest dat leeftijd dus nog steeds heel belangrijk wordt gevonden terwijl dat niet zo zou moeten zijn.
En leuk deze rapportage, maar zonder verder te kijken dan alleen 'weinig jongeren' behoorlijk gekleurd.
Door Criticus op
Correctie: het betreft het aantal fte's, niet het aantal ambtenaren..
Door Criticus op
Toch typisch: er wordt van alles gedecentraliseerd, maar het aantal gemeenteambtenaren neemt af, terwijl het aantal rijksambtenaren (excl. defensie veiligheid en onderwijs) van ca. 109.000sinds 2012 toch constant blijft...
En het Rijk ziet bovendien mogelijkheden voor efficiencykortingen bij gemeenten.

(bron aantal rijksambtenaren: jaarrapportage bedrijfsvoering rijk 2014 en 2015)
Door Javier den Oude (Bestuurskundige) op
Absurd verhaal waarin feitelijk sprake is van discriminatie door de Binnenlands Bestuur redactie op leeftijd. Er wordt de suggestie gewekt dat leeftijd er toe doet bij de overheid (of enige andere organisatie) en dat de gemiddelde leeftijd belangrijk is voor de kwaliteit van de overheid. Deze antipathie van oud uitspelen tegen jong is niet waar Binnenlands Bestuur als online blad voor de overheid aan mee zou moeten werken. Het is wettelijk zelfs aan te vechten, het online blad propageert discriminatie op leeftijd. Bij een vacature is het criterium niet de leeftijd, maar de kwaliteit van de sollicitant. Vijftig plus of 35 min is niet relevant. Het stuk stigmatiseert wederom de 50 plussers, met een titel 'Jongeren komen er amper in bij gemeenten.' die misleidend is. Dat er onnozele reactie door lezers op komen laat ik aan betreffende personen, per slot is het Binnenlands Bestuur die deze reacties los wilde maken. Enige journalistieke waarde heeft het stuk niet en voor een online blad als Binnenlands Bestuur is het een absurd verhaal.
Door Jan op
Je zult als jongere toch ook wel gek zijn om bij een gemeente of überhaupt de overheid te willen werken. Veel te lage salarissen, geen maatschappelijke waardering, overbelast worden en moeten werken onder politici die van toeten noch blazen weten.
Door bxsq@hotmail.com op
wederom als bij de invoering van de VUT: doel is instroom van jongeren. Er wordt een regeling opgetuigd in tijden van bezuiniging en ouderen ontvangen een goudgerande regeling (VUT/generatiepact) en de instroom wordt niet gerealiseerd.

Wel zie ik een toename van stagiaires, werkervaringsplaatsen en tijdelijke traineeships. Goed werkgeverschap???

En dan vragen wij ons af waarom de loonsom en de pensioenkosten blijven toenemen. Dat laatste wordt ook grotendeels veroorzaakt door de vergrijzing van het fonds en het werknemersbestand. Hiernaast wordt er nog steeds een deel van de loonsom aangewend voor de financiering van de VUT/VPL-regeling.
Door Opmerker op
....en als de jongeren niet binnen komen, doen zij op geen ervaring op --het cirkeltje.....
Door Mark op
Is ook geen geld voor na de forse bezuinigingen. Daarnaast gaan gemeenten verplicht worden om mensen met een beperking aan te nemen zonder daar extra geld voor te krijgen. Dus als er al ruimte is gaat die daarvoor gebruikt worden.
Door Willem (Adviseur RO) op
Uit eigen ervaring kan ik alleen maar zeggen dat gemeenten er ook weinig aan doen om jongeren vast te houden. Het perspectief op ontwikkelingsmogelijkheden is nihil met als gevolg dat jongeren na enkele jaren vanzelf weer gaan; gevolg: de vergrijzing neemt niet af, maar eerder toe.