of 64621 LinkedIn

Jongere komt er amper in bij gemeente

Dat blijk uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten.

Voor het eerst in jaren neemt de instroom van nieuw personeel bij gemeenten toe. Hun gemiddelde leeftijd: 45 jaar. Voor jongeren is het blijkens de Personeelsmonitor Gemeenten 2015 steeds moeilijker gemeenteambtenaar te worden.

In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten. Een mogelijke verklaring van de stijgende instroom is volgens de onderzoekers de decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein. Een stijgende instroom is ook terug te zien in de vervulling van vacatures. Gemeenten geven aan ruim 60 procent van de vacatures in te vullen met externe kandidaten.

Wat opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd van de instroom in 2015 ongeveer 45 jaar is. De instroom tot 35 jaar is tussen 2014 en 2015 gestegen wel gestegen van 36 naar 39 procent, maar die stijging deed zich vooral voor in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar. De instroom van jongeren jonger dan 25 jaar daalde juist. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aandeel jongeren in de gemeentelijke instroom nog kleiner geworden (in 2011 was dat nog 41 procent).

Aan gemeenten is gevraagd of zij een specifiek werving- en selectiebeleid gebruiken om de instroom van jongeren te bevorderen. Zeventig procent van de gemeenten laat weten hier wel degelijk beleid op te hebben. Wel geven gemeenten aan belemmeringen te kennen bij het werven van jongeren. Behalve het ontbreken van vacatures/structurele formatie, gelden onvoldoende werkervaring en onvoldoende bekendheid onder jongeren met de gemeente als werkgever als belangrijkste belemmeringen.

Het percentage gemeenten met een generatiepact – een regeling waarbij oudere werknemers vrijwillig uren inleveren om daarmee ruimte te creëren voor de instroom van jongeren – is gestegen naar 12 procent (zie pag. 28). Een kwart van de gemeenten heeft trainees in dienst. En het merendeel van de gemeenten biedt studenten – veelal mbo’ers en hbo’ers – de gelegenheid om binnen hun organisatie stage te lopen. Ondanks het feit dat zeventig procent van de gemeenten zegt er specifiek beleid op na te houden om de instroom van jongeren te bevorderen, ligt de instroom van jongeren tot 35 jaar nog steeds lager dan vijf jaar geleden.

Verdere vergrijzing
Gevolg is een verdere vergrijzing van de gemeentelijke bezetting. De gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar is de afgelopen jaren toegenomen van 45,8 jaar in 2010 naar 48,3 jaar in 2015. Dat komt onder andere doordat het aandeel personen jonger dan 35 jaar in de bezetting afneemt: van ruim 16 procent in 2010 naar bijna 11 procent in 2015. ‘Als die trend zo doorzet, dan passeert de gemiddelde leeftijd rond 2020 de grens van 50 jaar’, aldus de onderzoekers. Het aandeel 35-minners in de gemeentelijke bezetting wijkt overigens ook behoorlijk af van het aandeel in de landelijke beroepsbevolking: 11 tegenover 36 procent.

In 2015 werkten in totaal 156.000 personen bij gemeenten, 1,9 procent minder dan in 2014. In de periode 2009-2015 is de afname van personeel in totaal bijna 13 procent.


Stijging externe inhuur
Gemeenten leunen weer zwaarder op de inzet van externe krachten. In 2015 besteedden gemeenten 15 procent van de loonsom aan externe inhuur.

Daarmee is de omvang van de externe inhuur voor het derde jaar op rij gestegen. De stijging is volgens de gemeenten het gevolg van extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de decentralisatie van overheidstaken. Bij die decentralisatie is veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur. In 2015 maakte inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 76 procent uit van de externe inhuur.

In 2014 was dit aandeel nog 53 procent. Daarbinnen is vooral het aandeel van uitzendkrachten bijna verdubbeld tussen 2014 en 2015. Naast externe inhuur is gemeenten ook gevraagd een verdeling te maken tussen vaste en tijdelijke bezetting. Gemiddeld geven gemeenten aan dat 15 procent van de bezetting flexibel is. Vorig jaar was dat nog 11 procent. In combinatie met een dalende bezetting, is de toename van externe inhuur en toename in flexibele schil een trend bij gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Niet blijven steken in bureaucratisch en statistisch geneuzel. Gemeentes hebben door efficiencymaatregelen, uitbesteding van taken en automatisering veel minder personeel nodig, zelfs ondanks het overnemen van rijkstaken. Verder zijn gemeentes risicomijdend en werken veel medewerkers eerst jaren op uitzend- of detacheringsbasis voordat ze als ervaren kracht in dienst komen. Uitzonderingen zijn bepaalde minderheidsdoelgroepen en dat voorkeursbeleid werkt juist contraproductief. Overigens is te vaak ook sprake van een passief personeelsbeleid.
Door Henk op
Logisch. Zie artikel over het ontzeggen van generatiepact.
Door Alfred op
Volstrekt misleidende kop en stuitende interpretatie/framing door Hans Bekkers.

Het is maar wat je als "jong" definieert. De instroom van de groep tot 35 jaar stijgt dus gewoon. Dat lijkt me goed nieuws. < 25 jaar heeft gewoon onvoldoende werkervaring voor de overheid.
Door Peter (medewerker gemeente) op
en dan te denken dat in onze gemeente (100.000 inwoners) gestreefd wordt om "100.000 meewerkers te krijgen" (vrijwilligers die gaandeweg de betaalde (jeugd) banen overnemen)
Door Jacques Serle (Binnenlands bestuur volger) op
Vraag of iets mag.
De wereld op zijn simpelst.
Een oudere inwoner aan een jongere ambtenaar. : Het mag.
Een jonge inwoner aan een oudere ambtenaar. : Het mag niet.

Tegenwoordig vraag ik niets meer. Behorende tot de groep "afgeschrevenen"
Door Anna (senior vergunningverlener) op
Als ik dit goed lees, dan neemt de in de groep 25 tot 35 jarigen het aantal wel toe. Alleen de leeftijdscategorie onder de 25 is ondervertegenwoordigd. Aangezien de meeste functies tegenwoordig toch een HBO of WO-niveau vereisen lijkt me het dus logisch dat er weinig 25minners instromen. De gemiddelde afstudeerder is toch minimaal 22 jaar. En zoals het (heel) vroeger was, dat iemand met een mavodiploma op zijn 16de in dienst kwam bij een gemeente en zo al werkend en studerend hogerop kwam, die tijd is voorbij.
Door Jo (ex-ambtenaar) op
Bij een (van de vele) reorganisatie worden juist de oudere (50+) aan de kant geschoven onder de noemer 'we willen de teams verjongen', vervolgens worden 40- aangenomen via een payrol- of detacherings-constructies via bureaus als POSG, BMC , Start en Randstad. Dus bij de peilingen worden alleen maar naar de vaste dienstverband gekeken en geteld. Tja, en dan de (onjuiste) conclusie trekken dat er van vergrijzing sprake is of dat jongeren amper bij de overheid willen werken. Schiet mij maar lek ! De factor leeftijd wordt maar al te vaak gebruikt als afwijzing terwijl het puur om de euro's gaat. En ga nu niet miepen over ervaring e.d. Als de leiding bewust kiest voor verjonging - en inherent ook onervarenheid - dat zal hier ook geld en vooral tijd voor vrijgemaakt moeten worden. De jonkies krijgen te horen dat daar weinig tot geen tijd voor en de ouderen die dit op zich kunnen nemen worden/werden juist aan de kant geschoven. De laatste groep krijgt bij sollicitaties nu afwijzingen vanwege hun leeftijd of voor de meest simpele banen 'u past niet in het profiel' (vaak betreft dit over - kwalificatie , op papier ja!). Tegen de leiding / politiek zou ik zeggen "bezin eer gij begint". Voor de oudere werkzoekende is het erg zuur en vereist dit een groot incasseringsvermogen om de ene na de andere klap en trap te moeten opvangen. Er ontstaat zo langzamerhand een web van de macht der hiërarchieën en getallen, de mens verwordt tot een sollicitatiemachine. Want diezelfde (overheids-)instanties als gemeente, UWV, belastingdienst, rijksoverheid e.a. piepen dat er teveel beroep gedaan wordt op uitkeringsgelden, terwijl zij als werkgever dé grootste veroorzakers zijn met hun onduidelijke doelgroepen-, personeel- en aannamebeleid. Het is al erg moeilijk om de politiek en overheidsinstanties in beweging te krijgen, maar als jullie in beweging komen .... maak eens andere bewegingen dan die eeuwige, vastgeroeste cirkel-beweging (zowel in uw doen als in uw denken). En als je besluiten wil nemen of beleid wil maken, durf eens onder de mensen te zijn; praat met de mensen en niet alleen over de mensen. Durf met je "poten" in de bagger te staan en creëer geen moeras.
Door Ankie op
Begrijpen doe ik het wel. Omdat momenteel veel oudere werknemers vertrekken, verdwijnt er ook veel historische kennis. Dan ben je eerder geneigd om iemand aan te nemen die al ervaring heeft opgedaan bij andere sectoren. Zo kwam ik als 54-jarige in dienst bij een gemeente na een loopbaan buiten de ambtenarij.
Dat de gemiddelde leeftijd bij de gemeenten niet omlaag gaat is echter wel erg! Erg voor de jongeren én voor de gemeenten: ook hún frisse wind is nodig bij het openbaar bestuur.
Door Mortiary (Volger) op
Zelf wil ik als jongere hoogopgeleide (29 jaar ) al sinds mijn afstuderen graag aan de slag bij de gemeente. Na een aantal maanden werkervaringsplek in 2011 steeds blijven solliciteren. Maar het resultaat is voor mij steeds hetzelfde: te weinig werkervaring. Als ik op uitvoerende functies solliciteer ben ik zelfs ' Overgekwalificeerd' en dat terwijl ik gewoon graag wil beginnen, zodat ik later wellicht kan doorgroeien. Hoe doe ik de gevraagde werkervaring op als ik constant buiten de deur gehouden word? Ik heb al eens gratis werkervaring opgedaan. Financieel gezien kan ik me dat nu echt niet meer veroorloven. Het alternatief is wellicht toch maar een andere sector kiezen.
Door Peter Travnicek (sr.beleidsadviseur grondzaken) op

Door Peter.
Het vooruitzicht van 50 dienstjaren met een goed salaris en het nog Jaren dichthouden van de deur voor jonge mensen -die nu thuiszitten-, stemt mij helemaal niet vrolijk. Gemeenten moeten snel jongere generaties gaan aantrekken en opleiden. Zet daar de senioren voor in en laat hen met een goed hr beleid een stap terug doen of stoppen. Er zijn gemeenten die hier beleid hebben ontwikkeld.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers