of 58952 LinkedIn

Eenvoudiger pensioenregeling is definitief

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Ouder worden

Het ging de laatste jaren slecht met de pensioenfondsen, de tijd dat pensioenen elk jaar automatisch meebewogen met de loon- of prijsindex is voorbij. Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.


Ingewikkeld

De pensioenregeling is de afgelopen jaren door de vele wijzigingen erg ingewikkeld geworden. Om de regeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten als het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten meestal een verbetering van het nabestaandenpensioen, aldus het ABP. Voor deelnemers die door de vereenvoudiging erop achteruit gaan, is geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken of compenseren. Dit akkoord geldt overigens niet voor de pensioenregeling van Defensie. Ook bij deze regeling is vereenvoudiging noodzakelijk en zullen nog stappen gezet moeten worden.


Premiestijging beperken

De pensioenkamer, met daarin de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers, heeft het akkoord van eerder dit jaar nu definitief gemaakt. ‘Eind 2016 hebben we aangekondigd dat de pensioenpremie de komende jaren naar een structureel hoger niveau stijgt’, aldus het ABP, ‘de premie van 2018 zal minder hard stijgen dan eerder aangegeven. Een deel van deze premiedaling wordt gebruikt voor het vereenvoudigen en verbeteren van de regeling. Het restant wordt gebruikt om de aangekondigde premiestijging te beperken’. ABP stelt jaarlijks de premie vast. De premie voor 2018 wordt eind november vastgesteld.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door B. Friends (Juridisch adviseur) op
40 dienstjaren wordt nu meer dan 50 dienstjaren. Volgende regeling 6 plankjes en daarna met pensioen.
Lang leve de vooruitgang
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@Wiersma,

Daar is geen speld tussen te krijgen. Het is het grote verschil tussen werkelijk rendement en rekenrente dat tot de huidige gang van zaken leidt. Jonge ambtenaren worden in het geheel niet benadeeld.

@Jan met de Pet,

Wel kritisch doordenken graag. De hogere pensioenleeftijd gaat een op een samen met langer recht op ziekte- en/of werkloosheidsuitkeringen. Die zijn gewoonlijk hoger dan de pensioenuitkering. Dus naar 70 met die leeftijd
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Hubert. Ik denk dat je mijn reactie niet goed hebt begrepen. Als je jaarlijks een rekenrente van 1,2% voor toekomstige verplichtingen moet hanteren, terwijl het ABP de laatste 20 jaar een gemiddeld rendement behaalt van ca. 7% per jaar is er van leegplukken geen enkele sprake als je van het extra rendement een stukje voor prijsindexering gebruikt..
Even alleen nemend de ABP pensioenen, die zijn meen ik voor het laatst in 2008 gedeeltelijk geïndexeerd, terwijl een groot deel van de gepensioneerden ook nog eens extra heeft ingeleverd via meer dan gemiddelde belastingverhogingen. Ik weet ook dat het uitkeringsgerechtigden niet veel beter is vergaan, maar we moeten de discussie wel zuiver houden. Gelukkig beginnen steeds meer mensen door te krijgen wat er met inkomensplaatjes in Nederland precies gebeurd. Heel Nederland gaat er op vooruit, behalve 300.000 gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Maar dit laatste heb ik niet gehoord. Wanneer zou er bij Rutte en c.s. eindelijk eens een lampje gaan branden?
Door Hubert (Bond van Uitkeringsgerechtigden) op
@Door H. Wiersma (gepens.) op 27 oktober 2017 19:41
> En dus moet de huidige generatie pensioengenieters maar de kas leegplukken en de jongeren die nu werken met de brokken laten zitten?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Waarom gaat het de laatste jaren (zogenaamd) slecht met de pensioenfondsen:
1. toen er in het verleden sprake was van een dekkingspercentage van ca. 148% (!!!!) is er bij de privatisering van het ABP (Lubbers/Kok) een zeer forse greep uit de kas gedaan. Er gaan voor die greep omgerekend naar 2017 bedragen van 35 miljard over tafel. Overigens hebben in die jaren meerdere bedrijven/werkgevers zich hieraan bezondigd.
2. er wordt via wetgeving/DNB een belachelijk lage rekenrente gehanteerd voor toekomstige pensioenverplichtingen. Verzekeringsmaatschappijen wordt wel toegestaan om afwijkende rekenrentes te hanteren.
3. in de crisisjaren zijn ten onrechte pensioenpremies verlaagd en gebruikt voor het verhogen van reële lonen op de arbeidsmarkt. Dit was vooral ook voordelig voor het Rijk/Belastingen door minder belastingaftrek en lagere salariskosten voor de Overheid. In het verleden werden wel pensioenpremies van totaal 24% (werknemers/werkgevers) geheven.
4. o.a. het ABP realiseert de laatste 20 jaar een beleggingsopbrengst van 7% en tijdens de crisis is het vermogen van het ABP verdubbeld en gestegen tot ruim 380 miljard.
euro. Het zgn. dekkingspercentage hangt echter nog steeds rond de 100%, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door het opleggen van de eerdergenoemde veel te lage rekenrente.
5. Rutte en c.s. vertellen regelmatig sprookjes over de inkomenspolitiek (sterk geflatteerde cijfers onder verschillende inkomensgroepen van CPB en CBS) en pensioenen (nieuwe pensioenwetgeving) en hanteren een eigen politieke agenda.
Door netto-betaler (verplicht deelnemer aan pensioenfonds abp) op
Om te waarborgen dat er over twintig jaar nog een beetje pensioen kan worden uitbetaald, dienen de pensioenuitkeringen NU onmiddellijk gekort te worden. De pensionado's leven immers veel langer dan was voorzien. Die moeten het dus maar met wat minder doen.
Door Petra op
Deze laatste suggestie juich ik toe. Zeker ook omdat Europa op onze pensioenpotten aast. Mensen moeten weten wat er gaande is!
Door A.borgart (ambtenaar) op
Mijn verzoek tot de heer F. de Jong. Als ik uw reactie leest dan denk ik dat u veel meer weet over de reserve van ABP-fonds. Waarom gaat u niet naar RTL. Maak het publiek. RTL kan een onderzoek uitvoeren. Wilt u het namens ons dit doen? U
Door Willem (Onderhandelaar) op
Kunnen we nu eens eindelijk die vakbonden uit het ABP en de pensioenkamer schoppen? En gewoon als collectief een paar professionals inhuren om onze belangen te behartigen!
Door F. de Jong op
Er komt al 30 jaar zo ontzettend veel meer in de reserve van het ABP door gemiddelde jaarlijkse rendementen van meer dan 7% + de inleg van de huidige werkende deelnemers in het ABP dan er aan uitgekeerde pensioenen (ruim 5 miljard Euro per jaar) uit gaat, dat die reserve in de laatste 10 jaar notabene sinds het begin van de financiële crisis NIET VERLAAGD maar JUIST VERHOOGD is tot HET MEER DAN HET DUBBELE tot € 389 miljard (per 30 juni 2017). Het is dus EEN GROTE LEUGEN om te beweren dat het slechter gaat en dat de hogere levensverwachting noopt tot een verhoging van de rekenleeftijd tot 68 jaar. Er zit namelijk nu al zoveel in de pot dat alle verplichtingen de komende 60 jaar nagekomen kunnen worden zelfs als er geen enkele premie meer betaald zou worden. Dus en de verhoging van de pensioenpremies en de verhoging van de rekenleeftijd en het al 10 jaar uitblijven van de indexaties en de na-indexaties maken deel uit van WANBELEID dat er alleen maar toe leidt dat de reserves (=buffer) tot nog duizelingwekkender hoogte zullen stijgen en dat de belangen van de deelnemers in het ABP pensioen op een misdadige manier geschaad worden. Dat blijkt zonneklaar uit de dramatische daling van de berekende dekkingsgraden sinds het begin van de financiële crisis in 2008 NIET DOOR SLECHTE RENDEMENTEN want de reserves VERDUBBELDEN tijdens de crisis !!!!!, MAAR DOOR EEN PLOTSELINGE UIT DE DUIM GEZOGEN KRANKZINNIG LAGE REKENRENTE . Door toedoen van de overheid die het FINANCIEEL TOETSINGSKADER bij WET VERANDERDE waardoor DNB de REKENRENTE VERLAGEN MOEST EN WAARDOOR DE PENSIOENFONDSEN DUS OOK HET ABP zich STRAATARM MOEST REKENEN TERWIJL ZE STEEN EN STEENRIJK ZIJN en elke dag alsmaar rijker worden. En het allersmerigste dat ik bij Rutte nu al vele malen uit de mond heb horen komen is dat hij met een stalen smoel beweert dat hij (de overheid) niets aan het niet-indexeren van de pensioenen kan doen. In juridische zin is het misschien zo dat degene die de eerste dominosteen van 3 achterelkaar opgestelde domineestenen neerzet en naar de tweede steen (DNB) laat omvallen niet verweten kan worden dat die tweede steen de laatste van de drie (Pensioenfondsen) laat omvallen waardoor indexatie "niet mogelijk" wordt maar dat is een smerig spelletje. En ik houd zijn regeringen welk degelijk verantwoordelijk voor het uitblijven van de indexeringen het verhogen van de rekenleeftijd en ev verhogingen van de pensioenpremies.