of 63561 LinkedIn

Deskundigenrapport wordt niet vergoed

Een Beekdaelse ambtenaar krijgt zijn salaris niet omdat hij zich onvoldoende inspant om tijdens ziekte te re-integreren. Hij laat – om zijn gelijk te halen – een deskundigenoordeel opstellen. Wie moet dat betalen, de ambtenaar of het college?

Een Beekdaelse ambtenaar krijgt zijn salaris niet omdat hij zich onvoldoende inspant om tijdens ziekte te re-integreren. Hij laat – om zijn gelijk te halen – een deskundigenoordeel opstellen. Wie moet dat betalen, de ambtenaar of het college?

'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. 

Als zijn dochter in Australië wil gaan trouwen, vraagt Lei Halsberg*, gemeenteambtenaar te Beekdaelen, vijf weken verlof om dat te kunnen bijwonen. Dat mag, maar tegelijkertijd staakt het college de bezoldiging van Halsberg voor de duur dat hij nalatig blijft in de nakoming van zijn re integratieverplichtingen – Halsberg is ruim twee jaar geleden wegens ziekte uitgevallen. In Australië krijgt hij dus geen salaris doorbetaald. In juli 2015 trekt het college dit besluit in.

Als Halsberg net een maand terug is, zet het college de loonbetaling van Halsberg stop, omdat hij een keer niet op het spreekuur van de bedrijfsarts is verschenen. Ruim een maand later wordt Halsberg ontslagen wegens volledige arbeidsongeschiktheid.

Bij de rechtbank Limburg betoogt Halsberg dat zijn salaris over de weken in Australië alsnog wordt betaald. Dat onderbouwt hij met een deskundigenoordeel van het UWV. Verder wil hij dat het college de kosten van de verzekeringsarts (1.481 euro) en van het deskundigenoordeel (100 euro) vergoedt. Immers, zo redeneert Halsberg, in een eerdere procedure had de rechtbank al aangegeven dat het besluit om de loondoorbetaling te staken onrechtmatig was.

Het college wijst beide kostenvergoedingen af. De rechtbank heeft dat besluit onjuist geacht omdat de bedrijfsarts naliet bij de huisarts nadere medische informatie in te winnen over de geestestoestand van Halsberg. Noch de rapportage noch het deskundigenoordeel van het UWV hadden daarop betrekking en die spelen in het oordeel van de rechtbank dan ook geen enkele rol, aldus het college. Het verzoek het vakantieverlof te vergoeden wijst het college ook af: daarvoor voert Halsberg geen relevante nieuw gebleken of veranderde omstandigheden aan.

In hoger beroep schaart de rechtbank zich achter het college: Halsberg heeft geen nieuwe feiten aangedragen waardoor anders zou moeten worden beslist. Het deskundigenoordeel van het UWV is geen ‘nieuw feit’. Het is vaste rechtspraak dat latere medische of andere rapporten die een andere waardering van of visie inhouden op feiten of omstandigheden die er destijds bij de oordeelsvorming al waren niet gelden als nieuw feit of veranderde omstandigheid. Geen salaris tijdens de Australië-trip.

En de kosten van de verzekeringsarts en het deskundigenoordeel? In de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit proceskosten bestuursrecht staat de regeling over de vergoedingen van proceskosten. De rechtbank heeft het college al veroordeeld in de door Halsberg gemaakte proceskosten, waarmee de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand is afgehandeld. Het is ook vaste rechtspraak dat daarnaast geen plaats meer is voor een aanvullende vergoeding van proceskosten. Halsberg gaat verhaal halen bij de Centrale Raad van Beroep.

Ook die vindt dat Halsberg geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden aandraagt zodat hij zijn salaris zou moeten krijgen, dus vangt hij bot. Dat geldt ook voor de kosten van het deskundigenrapport: de rechtbank wees dat al af en hiertegen stelde Halsberg geen hoger beroep in, ook al meende hij dat de deskundigenkosten moet worden vergoed. Maar zoals de rechtbank al betoogde: de wettelijke regelingen hebben een exclusief karakter en zijn limitatief en forfaitair. Andere bezwaarkosten worden niet vergoed, besluit de Raad (uitspraak 14 januari 2021). Het was een dure reis naar Australië.

* De naam is gefingeerd.
ECLI:NL:CRVB:2021:120

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers