of 59345 LinkedIn

Blijvende twijfel over geheimhouding waterschap

Het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen blijft het waterschap Vallei en Veluwe achtervolgen. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) vroeg minister Van Nieuwenhuizen of het dagelijks bestuur wel juist heeft gehandeld. Maar die wijst naar de provincie als primaire toezichthouder.

Het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen blijft het waterschap Vallei en Veluwe achtervolgen. Het dagelijks bestuur informeerde het algemeen bestuur in 2016 te laat over een hoorzitting van de bezwaaradviescommissie over de ontslagzaak, terwijl het algemeen bestuur formeel partij is in die commissie. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) wilde van minister Van Nieuwenhuizen weten of het dagelijks bestuur wel juist had gehandeld. Maar die wijst naar de provincie als primaire toezichthouder.

Geen directe toezichthoudende rol
Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen is de beoordeling of er juist is gehandeld door het dagelijks bestuur (DB) ter beoordeling van het algemeen bestuur (AB) van het waterschap zelf. ‘Mocht daarvoor aanleiding zijn, dan is het aan de provincie als primaire toezichthouder op de waterschappen zich een oordeel te vormen over de gang van zaken. Als minister heb ik in aangelegenheden als deze geen directe toezichthoudende rol op de waterschappen.’ De Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland gaf eerder al aan dat zij de ontslagzaak als ‘intern arbeidsconflict’ beschouwt.

Omgang met geheimhouding

Op de vraag hoe Van Nieuwenhuizen de omgang van het dagelijks bestuur met het opleggen van de geheimhouding op de betreffende stukken en wijze van ter inzagelegging beoordeelt, verwijst de minister naar artikel 37 van de Waterschapswet. Daarin is geregeld wanneer het AB kan besluiten tot geheimhouding en het DB geheimhouding kan opleggen aan het AB. Dat laatste moet dan weer worden bekrachtigd door het AB. In dit verband kunnen ook beslissingen worden genomen over het toezenden van stukken en het ter inzage leggen ervan.

Inzien stukken op afspraak en op locatie
Het algemeen bestuur mocht het advies en andere relevante stukken alleen op afspraak inzien op het waterschapskantoor onder toezicht van een secretaresse. Er mocht niets worden gekopieerd. Deze gang van zaken deed zich zeker tien keer voor, meldde oud-rechter en algemeen bestuurslid Aart van Malenstein (PvdA) vorige maand. Hij wees erop dat de stukken volgens dijkgraaf Tanja Klip onder de geheimhoudingsplicht vielen en dan zou je geen stukken vertrouwelijk per post kunnen sturen. Volgens hem kon dat wel. Het advies van de bezwaaradviescommissie was half augustus al uitgebracht en ‘tamelijk vernietigend’ voor het dagelijks bestuur, aldus Van Malenstein. Het dagelijks bestuur nam het advies niet over en legde het pas in september voor aan het algemeen bestuur.

Vertraging ‘door zomerperiode’
Begin februari gaf Klip aan dat die vertraging te wijten was aan de zomerperiode. ‘En dit punt is ook toegelicht aan het AB.’ Ze wijst erop dat het AB vervolgens besloot het advies niet te volgen en het bezwaarschrift van de heer Dalhuisen ongegrond te verklaren. ‘De rechter in hoogste instantie heeft in juni 2018 geoordeeld dat dat terecht was.’ De ontslagen secretaris-directeur Gerard Dalhuisen valt op dat de suggestie wordt gewekt dat het waterschapsbestuur gelijk heeft gekregen van de rechter, omdat het ontslag in stand is gebleven. Gekker moet het toch niet worden, vindt hij. ‘De rechtbank heeft het ontslag in stand gelaten omdat de arbeidsverhoudingen onherstelbaar verstoord zijn geraakt en mijn terugkeer daardoor onmogelijk was geworden. De schuld daarvan legt de rechtbank echter volledig bij het waterschapsbestuur.’

AB is bevoegd bestuur
Op de vraag van GL-Kamerlid Özütok of minister Van Nieuwenhuizen denkt dat het monistische karakter van het waterschapsbestuur een rol kan spelen in de onduidelijke rolverdeling tussen het DB en het AB bij gevoelige kwesties zoals deze, zegt de minister dat het AB het bevoegd bestuur is in het waterschap, tenzij het bevoegdheden heeft overgedragen aan het DB. Verder wijst ze erop dat bij wet is geregeld dat de secretaris-directeur wordt benoemd door het AB en dat ook bevoegd is om de secretaris te schorsen of te ontslaan.

Teleurgesteld
Kamerlid Özütok is teleurgesteld over de summiere beantwoording van de minister. ‘In deze zaak is twijfel ontstaan over de juistheid van de geheimhouding, en dat is ongelukkig. We hadden graag expliciet van de minister gehoord dat procedures als deze conform wettelijke bepalingen worden gevoerd.’ De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft contact met de Provinciale Statenfractie in Gelderland, de provincie waar het waterschap grotendeels onder valt, over het mogelijk stellen van vervolgvragen. Onlangs is dijkgraaf Klip officieel herbenoemd. Ze werd beëdigd door John Berends, Commissaris van de Koning in Gelderland. Het wordt haar laatste ambtstermijn tot 1 maart 2025.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Belastinggeld dus openbaren. op
@controllert criticaster
Aanval en lesje nodig 2x. Nee 3x

Verder alles openbaren het is nl. belastinggeld!!!
Door criticaster (controller) op
Er zijn nog steeds mensen (waaronder kennelijk GL-Kamerlid Özütok) die denken dat "Den Haag" overal over gaat. Je kunt je afvragen of dit kamerlid óf minister Van Nieuwenhuizen wil aanvallen óf een lesje staatsrecht nodig heeft.
Door p op
jammer dat zo'n dijkgraaf niet in het openbaar bevraagd wordt bij een (her)benoeming-zou hier wel aan de orde zijn geweest...