of 59185 LinkedIn

Ambtenaren G4 verliezen extraatjes

De G4 – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – hebben op het terrein van de arbeidsvoorwaarden in sommige opzichten een bijzondere positie vergeleken met de andere gemeenten. De G4 zijn van oudsher niet gebonden aan alle afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden hebben gemaakt. Gelijke verplichtingen zijn er alleen voor afspraken over zaken als salarisontwikkeling, arbeidsduur en bovenwettelijke sociale zekerheid.

De verschillen in arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren nemen af. Tussen de G4 en overige gemeenten blijft er een gat bestaan, maar ook daar komt langzaam verandering in.

Dat constateert cao-onderhandelaar Bert de Haas van FNV Overheid. De G4 – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – hebben op het terrein van de arbeidsvoorwaarden in sommige opzichten een bijzondere positie vergeleken met de andere gemeenten. De G4 zijn van oudsher niet gebonden aan alle afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden hebben gemaakt. Gelijke verplichtingen zijn er alleen voor afspraken over zaken als salarisontwikkeling, arbeidsduur en bovenwettelijke sociale zekerheid.

Zodoende komt het voor dat ambtenaren bij de G4 een hogere eindejaarsuitkering hebben of andere bijzondere toelagen. Ook kan het dat ambtenaren voor dezelfde werkzaamheden in een andere salarisschaal worden ingedeeld als hun collega’s bij overige gemeenten.

Verhuizen
De Haas noemt een aantal voorwaarden op die er bij de G4 wel zijn en in andere gemeenten niet. Zo ziet in Rotterdam de prestatietoeslagregeling er anders uit dan in andere gemeenten en kan deze oplopen tot wel 10 procent. Ook is er in Rotterdam een eindejaarsuitkering die hoger ligt dan in andere gemeenten. In Amsterdam is er volgens hem eveneens sprake van een aantal ‘noemenswaardige verschillen’ in arbeidsvoorwaarden. De Haas: ‘We willen de huidige regelingen voor de ambtenaren niet afpakken. Wel vinden we ongelijkheid slecht voor de mobiliteit. Ambtenaren zullen minder snel verhuizen naar gemeenten als de voorwaarden daar minder zijn.’

De discussie over de indeling van salarisschalen loopt al langer. ‘Bij een grotere gemeente ben je als ambtenaar meer gespecialiseerd in één aandachtsgebied, maar tegelijkertijd moet je als ambtenaar bij een kleinere gemeente verstand hebben van meerdere zaken. FNV Overheid streeft hierbij in ieder geval naar gelijke beloning voor gelijk werk’, aldus De Haas.

Inmiddels is het gelijktrekken van beloningen volop gaande, ook tussen G4 en overige gemeenten. ‘Met het nieuwe beloningshoofdstuk van de gemeentelijke cao is alles dichter bij elkaar gekomen. Het werd mij duidelijk dat de G4 tot die tijd veel zaken anders regelde, met name Amsterdam en Rotterdam.’ De ambtenaren die voordat deze afspraken gemaakt werden al in dienst waren bij G4, behouden hun voorwaarden of worden gecompenseerd. Zo wordt de plus in de eindejaarsuitkering omgezet in een zogeheten garantietoeslag.

Eindejaarstoeslag
Ook de gemeente Rotterdam ziet dat er nu minder verschil is tussen de G4 en andere gemeenten. ‘De verschillen op het gebied van arbeidsvoorwaarden worden steeds kleiner’, concludeert een woordvoerder. ‘Zo volgt de gemeente Rotterdam sinds 1 juli vorig jaar de afspraken die in de CAO gemeenten 2013-2015 zijn gemaakt over de Wet werk en zekerheid met betrekking tot dienstverbanden voor bepaalde tijd. Rotterdam heeft daarnaast de afspraken over de nieuwe beloningsregeling per 1 januari 2016 ingevoerd.’ Volgens de woordvoerder is het niet zo dat oude beloningsvormen in stand blijven voor medewerkers die voor 1 januari 2016 in dienst kwamen. ‘Het uitgangspunt is dat medewerkers een eventuele achteruitgang in de vorm van een toelage overgangsrecht gecompenseerd krijgen. Aangezien de invoering van de nieuwe beloningsregeling niet tot doel had te bezuinigen, is dit te billijken.’

Amsterdam niet klaar
In Rotterdam zijn verschillen in arbeidsvoorwaarden met andere gemeenten in januari 2016 gelijkgetrokken, maar in Amsterdam zijn ze nog niet zo ver, zegt een Amsterdamse woordvoerder namens de gemeente. ‘Vanwege de omvang en complexiteit van de Amsterdamse gemeentelijke organisatie was invoering van de nieuwe afspraken per 1 januari 2016 niet mogelijk. Met de bonden is daarom afgesproken dat in Amsterdam per 1 juni 2016 het nieuwe beloningshoofdstuk uit de landelijke cao het oude vervangt.’

Er zijn meerdere Amsterdamse regelingen die in de nieuwe afspraken worden aangepast. De hoogte en de tijdstippen voor een vaste overwerkvergoeding worden aangepast aan de nieuwe beloningshoofdstukken uit de landelijke cao voor gemeenteambtenaren. De vergoeding voor Amsterdamse bedrijfshulpverleners (BHV’ers) wordt hoger. Tegelijkertijd vervalt de eindejaarsuitkering van 0,35 procent, net als de toeslag voor lagere leidinggevende. De hoogte voor de beschikbaarheidstoeslag gaat ook naar beneden.

Overgangsrecht
Ook voor Amsterdam gaat gelden dat medewerkers die er door de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk op achteruit gaan, een overgangsrecht hebben. De inhoud daarvan is landelijk vastgelegd, en over de wijze van toepassing daarvan heeft Amsterdam nadere afspraken gemaakt met de vakbonden. Per medewerker wordt individueel bekeken of hij/zij recht heeft op een compensatie.


Eigen positie
Gemeenten hebben hun eigen positie bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden. De rechtspositie wordt per gemeente vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarover zijn echter op landelijk niveau wel afspraken gemaakt tussen de bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten hebben zich via de VNG gebonden aan deze afspraken. De belangrijkste zaken worden uiteindelijk dus landelijk bepaald, maar een klein gedeelte van de arbeidsvoorwaarden kunnen gemeenten zelf invullen. Veel gemeenten nemen alle arbeidsvoorwaarden over van de landelijke bepalingen. Een klein gedeelte vult het overgebleven deel zelf in, waardoor er kleine onderlinge verschillen zijn in secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisschaalbedragen zijn in iedere gemeente wel altijd hetzelfde, maar de indeling van het loongebouw is verschillend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fritz A. von Geusau op
Beste Bob,
Ik krijg ook geen reiskostenvergoeding en kan mijn voertuig ook niet bij het gemeentehuis parkeren. Dus wat dat betreft is er niet zoveel verschil. Los daarvan misgun ik de ambtenaren in de G4 hun extratjes niet. U moet alleen niet menen dat u het zoveel slechter getroffen heeft dan het gros van de gemeenteambtenaren die niet bij de G4 werken.
Door Bob (Lpa) op
Krijgen we in Amsterdam dan ook een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer zoals die in ander gemeenten geldt en kan ik dan ook mijn auto gratis bij het gemeentehuis parkeren?
Door Gerrit op
Bert de Haas, ‘We willen de huidige regelingen voor de ambtenaren niet afpakken. Wel vinden we ongelijkheid slecht voor de mobiliteit. Ambtenaren zullen minder snel verhuizen naar gemeenten als de voorwaarden daar minder zijn.’
Met zo'n verklaring de arbeidsvoorwaarden in de G4 verslechteren, wat een onkunde en totaal geen besef wat er bj de achterban speelt. In Rotterdam zijn de medewerkers in de laagste salarisklassen "stadsreiniging" hierdoor zwaar de klos, de extra uren die in roosters worden gedraaid worden van de compensatie eindejaarsuitkering afgetrokken en de verschuivingstoeslag is er ook af. Het is makkelijk roepen vanuit je ivoren torentje dat ongelijkheid slecht is voor mobiliteit.
Door G. de Schipper op
@V. van Cruijningen. De raad is bevoegd gezag om rechtspositieregelingen vast te stellen voor het gemeentepersoneel. Alleen voor de uitvoering van deze regelingen wordt onderscheid gemaakt tussen griffiepersoneel en 'college'personeel.
Door Een ander geluid op
Mooie verhalen, alsof er geen arbeidsmarkt bestaat, maar helaas voor gemeenten, die is er wel, en die gaat alle mooie verhalen over gelijktrekken verstoren. De arbeidsmarkt van Amsterdam ziet er anders uit als Leeuwarden en uiteindelijk bepaald vraag en aanbod het salaris, niet de VNG of het college. Tenzij je kwaliteit niet relevant vindt.of goed kunt leven met vacatures en externe inhuur :-)
Door V. van Cruijningen (Advocaat) op
@G. de Schipper: sinds de dualisering is het vaststellen van rechtspositieregelingen voor eigen personeel aan het college, niet aan de raad. Behalve voor het griffiepersoneel is het college immers bevoegd gezag.
Door G. de Schipper op
Correctie op laatste gedeelte. Het vaststellen van de CAR(-UWO) bij gemeenten is voorbehouden aan de raden. Dit volgt uit art. 125, tweede lid van de Ambtenarenwet en de Gemeentewet. De CAR(-UWO) betreft een algemeen verbindend voorschrift waarin allerlei delegatiebepalingen aan het college zijn opgenomen (het stellen van nadere regels over de onderwerpen die worden genoemd in artikel 125, eerste lid van de Ambtenarenwet..