of 61869 LinkedIn

‘ABP kent zijn eigen pensioenregels niet’

Het afschaffen van de ANW-compensatieregeling was voor veel ambtenaren een zure appel. Het stopzetten ervan heeft er wel toe geleid dat het nabestaandenpensioen wat ruimer kan uitvallen. Voor sommigen, althans. Desondanks is de minister geïrriteerd door het handelen van het ABP. Kamerlid Pieter Omtzigt is meer dan dat: hij is boos.

Het afschaffen van de ANW-compensatieregeling was voor veel ambtenaren een zure appel. Het stopzetten ervan heeft er wel toe geleid dat het nabestaandenpensioen wat ruimer kan uitvallen. Voor sommigen, althans. Desondanks is de minister geïrriteerd door het handelen van het ABP. Kamerlid Pieter Omtzigt is meer dan dat: hij is boos.

ANW-compensatie stopgezet

Als werkgevers en werknemers in de zomer van 2017 een akkoord sluiten, wordt de ANW-compensatieregeling stopgezet. Die regeling ontstond toen de overheid in 1996 de Algemene Weduwen- en Wezenwet verving door de beperktere dekking in de Algemene Nabestaandenwet, waarmee het ABP nog een gedeeltelijke aanvulling kon bieden indien geen of verminderd recht op een ANW-uitkering vanuit de overheid bestond. Daarvan is onder meer sprake als iemand overlijdt waarvan de partner nog geen recht heeft op AOW. Door de afschaffing van die regeling per 1 mei kunnen nabestaanden tot wel 540 euro per maand mislopen. Volgens het ABP worden er jaarlijks 1.700 ANW-compensaties toegekend. De gemiddelde uitkering bedroeg rond de 8.500 euro.

 

Ongelukkig en onvoldoende  

Met hun Kamervragen verwoorden de indieners Pieter Omtzigt en Lenny Geluk (beiden CDA) de klacht die bij velen leeft: de afschaffing is een slechte maatregel en het ABP heeft daar slecht over gecommuniceerd. ‘Het ABP heeft haar deelnemers niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden correct geïnformeerd over de wijziging in de regeling’, aldus Omtzigt en Geluk. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) veroordeelt die houding van het ABP: zij vindt dat de berichtgeving en de communicatie rondom het vervallen van de ANW-compensatieregeling ‘ronduit ongelukkig en onvoldoende’ is geweest, meldt ze als antwoord op de Kamervragen.

 

Late communicatie

Wel heeft de afschaffing van de compensatieregeling een neveneffect: een oude regeling (‘Bijlage K’) krijgt nu weer betekenis. Voor deelnemers die pensioen hebben opgebouwd vóór 1996 kan er alsnog een aanvulling op het nabestaandenpensioen zijn – bovenop de extra rechten die voortkomen uit de verruiming van het partner- en wezenpensioen per 2018. In februari werden de sociale partners, waaronder de sector rijk als werkgever, in de Pensioenkamer daarop gewezen. Door de complexiteit van de ABP-pensioenregeling kon dat kennelijk niet eerder worden ontdekt, vermoedt de minister.

 

Complex in elkaar

In een schriftelijke reactie over deze late communicatie over het ‘herleven’ van de oude regeling meldt het ABP: ‘De pensioenregeling van ABP zit complex in elkaar. De rechten uit Bijlage K van het pensioenreglement waren sinds de invoering van de ANW-compensatie niet leidend bij het bepalen van de uitkering, maar komen nu dus weer in beeld. Dit element is in een laat stadium van de discussie over de ANW-compensatieregeling naar boven gekomen. Overigens is bij deze regeling geen sprake van een verandering. In het verleden is nooit actief gecommuniceerd over mogelijke aanspraken die uit de Bijlage K zouden voortkomen, gezien de complexiteit daarvan.’

 

Hiaatverzekering

Wie door het afschaffen van de ANW-compensatieregeling in de problemen raakt, kan een ‘ANW-hiaatverzekering’ afsluiten, niet bij het ABP maar op de markt. Dat had moeten gebeuren voor 1 mei 2018, wat Ollongren een ‘redelijke’ termijn vindt. Voor deelnemers die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor die dag niet, of alleen tegen hoge kosten (meer dan twee maal de basispremie) aanvullend konden verzekeren, geldt een uitzondering: de coulanceregeling. In dat geval kan voor de partner ook na 1 mei 2018 het recht op ANW-compensatie blijven bestaan volgens de oude voorwaarden. Deze coulanceregeling eindigt op 1 mei 2023.

 

Te kort
Omtzigt en Geluk vinden de periode voor de coulanceregeling (vijf jaar) te kort, maar de minister wil er niet aan tornen. ‘Je moet dus binnen vijf jaar overlijden willen je nabestaanden nog recht krijgen op een uitkering’, zegt Omtzigt. ‘Duurt het langer – en dat geldt vaak bij een slopende ziekte – dan is het misschien prettig voor jezelf dat je langer leeft, maar je partner krijgt dan niks.’

Laakbaar

Voor Omtzigt blijft de handelwijze van het ABP laakbaar. ‘Het ABP heeft niet alleen zijn pensioenverzekerden te laat geïnformeerd over de wijziging in de compensatieregeling, maar ook nog eens onjuiste informatie verschaft op haar pensioenoverzichten en op mijnAPB.nl. Daarop hoort te staan hoeveel pensioen je krijgt, maar dat klopte in veel gevallen niet. Daarmee was alle communicatie van het ABP fout, ook materieel.’ De oorzaak heeft minister Ollongren al gegeven, zegt Omtzigt: het ABP kent zijn eigen pensioenregels niet. ‘Het ABP beheert 400 miljard euro. Na deze fouten is het echt tijd voor een bezoek van de Autoriteit Financiële Markten naar de gang van zaken daar.’

 

Nog bozer
Dat de cijfers in de pensioenoverzichten niet klopten, bestrijdt het ABP: ‘Wij hebben aan onze deelnemers de juiste cijfers in hun pensioenoverzichten gecommuniceerd. Maar wij kunnen niet op een willekeurig moment de aanspraken uit de Bijlage K vaststellen omdat daar vaak persoonlijke gegevens voor nodig zijn.’ De minister heeft het verzoek om de AFM in te schakelen inmiddels naast zich neergelegd, wat Omtzigt nog bozer heeft gemaakt. ‘Ik bereid nieuwe Kamervragen voor. En die zijn nog nijdiger.’

 

Lees het hele verhaal deze week in BB09 (inlog)  

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Josta van der Wiele (Therapeut en jurist) op
Wat laakbaar is, van de heer Omtzigt, van het ABP en de sociale partners in de overheid, is dat er überhaupt een Anw-compensatieregeling na 1996 in het leven werd geroepen (ter vervanging van de AWW-compensatie) terwijl hij ten tijde van de privatisering van het ABP al was afgeschaft: de Anw (AWW-) compensatie zou uitfaseren. Dat was, omdat economische zelfstandigheid van vrouwen een toenemende realiteit was, omdat de AWW werd afgeschaft en omdat pensioen (uitgesteld) loon is, waarvoor de regel van gelijke beloning geldt.
Het Ouderdomspensioen dat ambtenaren sindsdien opbouwen, is al wel gelijk getrokken voor gehuwden en alleenstaanden (de franchise is toen gelijk getrokken).
Het zou dan logisch zijn als er voor het Nabestaandenpensioen (alleenstaanden hebben daar immers niks aan) een uitruilrecht zou komen, of de mogelijkheid van OPTING OUT (de keuze hebben om daarvoor niet verzekerd te zijn). Dat is maar ten dele gebeurd (alleen het Nabestaandenpensioen na 65 jaar kan omgezet worden in meer Ouderdomspensioen). De rest van het Nabestaandenpensioen bleef verplicht, ook voor alleenstaanden. Alleenstaanden moesten bovendien 3/4 van de premie voor die nieuwe Anw-compensatie gaan betalen, ZONDER dat ze de mogelijkheid hadden om daarvan af te zien.
Nee, overheid, ABP en zeker ook meneer Omtzigt hebben hier een vies spel gespeeld, dat maar één doel had: zo lang mogelijk de alleenstaanden laten meebetalen voor de verzekering van gehuwden.
Dat is geen solidariteit (want solidariteit bestaat alleen tussen mensen in een gelijke positie), maar UITBUITING.
Ik heb dit al diverse keren in deze rubriek verwoord. Het interesseert niemand kennelijk dat alleenstaanden sinds 1996 niet meer gelijk beloond worden in de ABP-regeling. Deze ongelijke beloning duurt tot op de dag van vandaag voort.
Eist artikel 1 van de Grondwet niet voor allen die zich in Nederland bevinden een gelijke behandeling?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Er gaat nog wel meer mis bij het ABP. Denk bijvoorbeeld ook eens aan het door de DNB/wetgeving verplicht moeten hanteren van een achterlijk lage rekenrente voor nb.toekomstige (!!!) pensioenen. Het wordt nu toch wel eens tijd dat Omzigt en Geluk (CDA) zich ook daar eens werkelijk voor verbetering gaan inzetten.
Door Ria Huisman (directeur) op
Ja en geboren na 1951 kinderen > 18 geen ANW meer.
Onze verzorgingsstaat wordt met alle nieuwe regels langzaam maar zeker afgebroken.
Wajong oud en nieuw, herbeoordeling is on 2018 afgerond.
WAO / AAW
Participatiewet afbreuk van loonkostensubsidie naar loondispensatie.
AWBW nu WMO en WLZ
ZFW nu zorgverzekeringswet
ABP maakt wel vaker fouten maar de politiek komt altijd als mosterd na de maaltijd omdat ze bij de wetsvoorstellen niet genoeg kennis hebben van de oide wetten en zo moet weten wat er nu precies wordt gewijzigd.


Ziektewet zonder werkgever moet de gemeenten voor reintegratie zorgen.
Door René (bel. adviseur) op
Dhr. Omtzigt is van het CDA, dezelfde partij dus als van Lubbers die in de jaren 80 minimaal €15 miljard bij het ABP weghaalde en nooit meer terugbetaalde.
Was dhr. Omtzigt ook niet zo betrokken bij "de waarheid" omtrent vlucht MH17 dat hij een nepgetuige opvoerde?

Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Gek he dat het CDA zich nu zo druk maakt over het ABP=pensioen. Op zich niks mis mee, maar het CDA heeft wel een handtekening gezet onder een regeerakkoord waarin staat dat mensen met een beperking minder salaris mogen krijgen dan het wettelijk (een hogere regeling dan een pensioenreglement) minimumloon waardoor deze mensen minder pensioen opbouwen. De bijstand moet dat maar goed maken, maar of je daarvoor in aanmerking komt .......
Door Tom Nieuwenhuizen (Vroegpensionado en pensioenadviseur) op
In een pensioenregeling verwacht je een fatsoenlijke dekking voor het wegvallen van inkomen door overlijden. Bij het berekenen van pensioen wordt uitgegaan dat er een uitkering komt van de overheid. Voor de oudedag is dat de AOW. Dat gaat dus goed behoudens jaren in het buitenland. Maar dat laatste is ook alleszins redelijk. Bij overlijden was dat aanvankelijk de AWW. Die is echter door de overheid gewijzigd naar de AnW. Met deze uitholling is de AnW gewoonweg geen volksverzekering meer te noemen. Dat blijkt ook uit de markt; er worden vele producten aangeboden. Die zijn er alleen als er voldoende markt is. Overigens producten waar de procentuele winstmarge skyhigh is. Uit ervaring kan ik zeggen dat voor een pensioenfonds een zogenaamde AnW hiaatverzekering bijna niets kost. Sterker nog ik durf te beweren dat de administratieve lasten hoger zijn dan de premie. Zie ook de aantallen en gemiddelde uitkering. Je moet eens proberen dat uit te drukken in % rendement. Neem een rekenmachine met een groot display anders komt er nul uit. Op deelnemersniveau kunnen de gevolgen na een onverhoopt overlijden rampzalig zijn. Bij een volledige diensttijd is het nabestaandenpensioen maximaal 50% van je (gemiddelde verdiende) salaris. Toch even een voorbeeld. De cijfers zijn niet exact maar illustreren het grote probleem. Stel het huidige salaris is € 50.000 en het gemiddelde salaris € 45.000. Bij overlijden komt er dan maximaal € 22.500 binnen. Je moet dus sl in staat zijn € 27.500 op te vangen. Maar in die € 22.500 zit de AnW uitkering verscholen van ongeveer € 11.000. De nabestaande krijgt dus van in dit geval net Abp € 11.500. Als dus de Anw niet uitkeert zit je onder bijstandsniveau als dit je enige inkomen is. Volgens mij is altijd een financieel probleem! Maak ook niet de fout door te denken; ik heb kinderen want de AnW uitkering stopt als het jongste kind 18 jaar wordt. Als je dan alle jaren voor de kinderen hebt gezorgd moet je gaan werken. Ook niet eenvoudig dus. Goede raad is ook eens goed te kijken naar de financiele situatie na overlijden. Een risicoverzekering voor een hypotheekvrij huis is al lang zeer ontoereikend. En dit probleem geldt ook zeker niet alleen voor de deelnemers bij het Abp. Het geldt voor alle werkenden die geen aanvullende AnW verzekering hebben. En nog even voor de politiek: laten we oorzaak en gevolg gescheiden houden. Het Abp krijgt nu de gekleurde piet. Maar de pensioenuitvoerders hebben niet gevraagd om uitholling van een volksverzekering die materieel niets oplevert maar voor individuen kan betekenen dat ze bijstand kunnen aanvragen. Dus misschien moet de heer Omtzigt ook overwegen om voor te stellen de AnW weer voor iedereen in te stellen. Is het probleem gelijk voor alle werknemers opgelost.